2004

Zarządzenie Nr 35/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 03 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu do współdziałania z firmą realizującą Program Rozwoju

Lokalnego Gminy Inowłódz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr. 23,poz. 220, Nr. 62, poz.558, Nr. 113, poz. 984; Nr. 153, poz. 1271; Nr. 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80, poz.717) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Zespół do współdziałania z firmą realizującą Program Rozwoju Lokalnego  Gminy Inowłódz w składzie:

Marcin Kubicz - Przewodniczący

Jarosław Grochowski

Janina Kamińska

Kazimierz Grygiel

Janina Gostyńska

§2

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie materiałów do Planu Rozwoju Lokalnego, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

a w szczególności:

1) ustalenie listy zadań inwestycyjnych,

2) ustalenie hierarchii zgłoszonych zadań,

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_35_2004.pdf)Zarządzenie nr 35 2004Małgorzata Mierzwa47 kB1412015-06-16 14:36

ZARZĄDZENIE Nr 34

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych

                  miedzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 7 stycznia 2003r./ oraz art. 14 Uchwały Nr VIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_34_2004.pdf)Zarządzenie nr 34 2004Małgorzata Mierzwa41 kB1382015-06-16 14:35

ZARZĄDZENIE Nr 33

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12.X.2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki:

758-75818-4810                                                                                 4 555

2. Zwiększa się wydatki:

801-80101-4210                                                                                 4 555

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_33_2004.pdf)Zarządzenie nr 33 2004Małgorzata Mierzwa34 kB1462015-06-16 14:29

ZARZĄDZENIE Nr 32

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

- 010-01012-2700                                                                          5 990,76

         - 801-80113-2030                                                                               977

- 852-85212-2010                                                                               2 578

- 852-85212-2010                                                                             82 267

- 852-85214-2030                                                                             53 587

- 852-85219-2010                                                                               2 154

- 852-85295-2030                                                                             12 900

- 900-90015-2010                                                                              9 146

    2.  Zmniejsza się dochody:

         - 852-85212-2010                                                                             45 499

         - 852-85212-2010                                                                               2 780

         - 852-85213-2010                                                                               3 873

         - 852-85214-2010                                                                               3 215

        

    3. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się wydatki:

         - 010-01012-4210                                                                          5 990,76

         - 801-80113-4210                                                                               977

- 852-85212-3110                                                                               2 578

- 852-85212-3110                                                                             82 267

- 852-85214-3110                                                                             53 587

         - 852-85219-4010                                                                               1 792

         - 852-85219-4110                                                                               318

         - 852-85219-4120                                                                                 44

         - 852-85295-3110                                                                             12 900

         - 900-90015-4260                                                                               9 146

    2.  Zmniejsza się wydatki:

         - 852-85212-3110                                                                             45 499

         - 852-85212-3110                                                                              2 780

         - 852-85213-4130                                                                               3 873

         - 852-85214-3110                                                                               3 215

        

    3.  Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_32_2004.pdf)Zarządzenie nr 32 2004Małgorzata Mierzwa53 kB1382015-06-16 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 31/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 listopada 2004 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Inowłódz na rok 2005 
               wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 80, poz. 717, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam co następuje:

§ 1.

Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Inowłódz na rok 2005 wraz z objaśnieniami
i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_31_2004.pdf)Zarządzenie nr 31 2004Małgorzata Mierzwa41 kB1392015-06-16 14:27

ZARZĄDZENIE Nr 30

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych

                  miedzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 14 UchwałyNr XIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_30_2004.pdf)Zarządzenie nr 30 2004Małgorzata Mierzwa36 kB1352015-06-16 14:25

ZARZĄDZENIE Nr 29

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12.X.2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1.  Zmniejsza się wydatki:

    758-75818-4810                                                                           53 445

2. Zwiększa się wydatki:

    801-80101-4210                                                                             7 000

    801-80101-4300                                                                             3 000

    900-90015-4300                                                                           12 908

    926-92695-2710                                                                           10 000

    750-75095-4210                                                                             6 444

    600-60004-4300                                                                           10 593

    851-85154-4300                                                                            3 500

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_29_2004.pdf)Zarządzenie nr 29 2004Małgorzata Mierzwa43 kB1362015-06-16 14:24

Zarządzenie Nr 28/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 września 2004 r

w sprawie powołania Komisji zdawczo - odbiorczej na okoliczność przekazania nieruchomości zabudowanej ozn. nr 2/1 położonej w Spalę

Na podstawie art.30 ust. l,2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, po. 159; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558;
Nr 113 poz.1271, Nr 102 poz.1055, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję zdawczo-odbiorczą do przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły i gospodarczym położonej w Spale ozn. nr dz. 2/1 w składzie:

Janina Gostyńska               - przewodniczący

Aleksander Kobalczyk         - członek

Janina Kamieńska               - członek

Stanisław Lasecki              - członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_28_2004.pdf)Zarządzenie nr 28 2004Małgorzata Mierzwa40 kB1412015-06-16 14:23

ZARZĄDZENIE Nr 27

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania

                  budżetu za I półrocze 2004 rok.

Na podstawie art. 135  ust. 1  ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014  z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Inowłódz sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 rok obejmując zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki.

§ 2

Wyżej wymienione sprawozdanie przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_27_2004.pdf)Zarządzenie nr 27 2004Małgorzata Mierzwa35 kB1462015-06-16 14:22

ZARZĄDZENIE Nr 26

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody:

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na wypłatę

                              dodatków do zasiłku rodzinnego                                  17 460

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na realizację

                              świadczeń rodzinnych                                             144 594

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na wynagrodzenia

                              osobowe pracowników realizujących

                              świadczenia rodzinne                                                  4 000

- 852-85212-6310 Dotacja celowa na utworzenie

                              nowych stanowisk pracy                                             1 450

- 852-85214-2030 Dotacja celowa na wypłatę

                              zasiłków okresowych                                                11 013

- 900-90015-2010 Dotacja celowa na uzupełnienie

zobowiązań powstałych w 2003 r.                                                             5 824

     2. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się wydatki:

- 852-85212-3110                                                                           163 223

- 852-85212-6060                                                                               1 450

- 852-85212-4010                                                                               1 998

- 852-85212-4110                                                                                  387

- 852-85212-4120                                                                                   47

- 852-85212-4300                                                                                 399

- 852-85214-3110                                                                             11 013

- 900-90015-4260                                                                               5 824

- 010-01030-2850                                                                                 826

- 852-85212-3110                                                                               9 500

    2.  Zmniejsza się wydatki:

- 010-01030-4430                                                                                 826

- 852-85212-4130                                                                               9 500

    3.  Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_26_2004.pdf)Zarządzenie nr 26 2004Małgorzata Mierzwa66 kB1392015-06-16 14:21