2004

Zarządzenie Nr 35/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 03 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu do współdziałania z firmą realizującą Program Rozwoju

Lokalnego Gminy Inowłódz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr. 23,poz. 220, Nr. 62, poz.558, Nr. 113, poz. 984; Nr. 153, poz. 1271; Nr. 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80, poz.717) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Zespół do współdziałania z firmą realizującą Program Rozwoju Lokalnego  Gminy Inowłódz w składzie:

Marcin Kubicz - Przewodniczący

Jarosław Grochowski

Janina Kamińska

Kazimierz Grygiel

Janina Gostyńska

§2

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie materiałów do Planu Rozwoju Lokalnego, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

a w szczególności:

1) ustalenie listy zadań inwestycyjnych,

2) ustalenie hierarchii zgłoszonych zadań,

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_35_2004.pdf)Zarządzenie nr 35 2004Małgorzata Mierzwa47 kB712015-06-16 14:36

ZARZĄDZENIE Nr 34

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych

                  miedzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 7 stycznia 2003r./ oraz art. 14 Uchwały Nr VIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_34_2004.pdf)Zarządzenie nr 34 2004Małgorzata Mierzwa41 kB752015-06-16 14:35

ZARZĄDZENIE Nr 33

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12.X.2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki:

758-75818-4810                                                                                 4 555

2. Zwiększa się wydatki:

801-80101-4210                                                                                 4 555

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_33_2004.pdf)Zarządzenie nr 33 2004Małgorzata Mierzwa34 kB782015-06-16 14:29

ZARZĄDZENIE Nr 32

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

- 010-01012-2700                                                                          5 990,76

         - 801-80113-2030                                                                               977

- 852-85212-2010                                                                               2 578

- 852-85212-2010                                                                             82 267

- 852-85214-2030                                                                             53 587

- 852-85219-2010                                                                               2 154

- 852-85295-2030                                                                             12 900

- 900-90015-2010                                                                              9 146

    2.  Zmniejsza się dochody:

         - 852-85212-2010                                                                             45 499

         - 852-85212-2010                                                                               2 780

         - 852-85213-2010                                                                               3 873

         - 852-85214-2010                                                                               3 215

        

    3. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się wydatki:

         - 010-01012-4210                                                                          5 990,76

         - 801-80113-4210                                                                               977

- 852-85212-3110                                                                               2 578

- 852-85212-3110                                                                             82 267

- 852-85214-3110                                                                             53 587

         - 852-85219-4010                                                                               1 792

         - 852-85219-4110                                                                               318

         - 852-85219-4120                                                                                 44

         - 852-85295-3110                                                                             12 900

         - 900-90015-4260                                                                               9 146

    2.  Zmniejsza się wydatki:

         - 852-85212-3110                                                                             45 499

         - 852-85212-3110                                                                              2 780

         - 852-85213-4130                                                                               3 873

         - 852-85214-3110                                                                               3 215

        

    3.  Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_32_2004.pdf)Zarządzenie nr 32 2004Małgorzata Mierzwa53 kB752015-06-16 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 31/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 listopada 2004 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Inowłódz na rok 2005 
               wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 80, poz. 717, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam co następuje:

§ 1.

Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Inowłódz na rok 2005 wraz z objaśnieniami
i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_31_2004.pdf)Zarządzenie nr 31 2004Małgorzata Mierzwa41 kB732015-06-16 14:27

ZARZĄDZENIE Nr 30

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych

                  miedzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 14 UchwałyNr XIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_30_2004.pdf)Zarządzenie nr 30 2004Małgorzata Mierzwa36 kB722015-06-16 14:25

ZARZĄDZENIE Nr 29

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12.X.2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1.  Zmniejsza się wydatki:

    758-75818-4810                                                                           53 445

2. Zwiększa się wydatki:

    801-80101-4210                                                                             7 000

    801-80101-4300                                                                             3 000

    900-90015-4300                                                                           12 908

    926-92695-2710                                                                           10 000

    750-75095-4210                                                                             6 444

    600-60004-4300                                                                           10 593

    851-85154-4300                                                                            3 500

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_29_2004.pdf)Zarządzenie nr 29 2004Małgorzata Mierzwa43 kB742015-06-16 14:24

Zarządzenie Nr 28/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 września 2004 r

w sprawie powołania Komisji zdawczo - odbiorczej na okoliczność przekazania nieruchomości zabudowanej ozn. nr 2/1 położonej w Spalę

Na podstawie art.30 ust. l,2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, po. 159; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558;
Nr 113 poz.1271, Nr 102 poz.1055, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję zdawczo-odbiorczą do przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły i gospodarczym położonej w Spale ozn. nr dz. 2/1 w składzie:

Janina Gostyńska               - przewodniczący

Aleksander Kobalczyk         - członek

Janina Kamieńska               - członek

Stanisław Lasecki              - członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_28_2004.pdf)Zarządzenie nr 28 2004Małgorzata Mierzwa40 kB712015-06-16 14:23

ZARZĄDZENIE Nr 27

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania

                  budżetu za I półrocze 2004 rok.

Na podstawie art. 135  ust. 1  ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014  z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Inowłódz sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 rok obejmując zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki.

§ 2

Wyżej wymienione sprawozdanie przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_27_2004.pdf)Zarządzenie nr 27 2004Małgorzata Mierzwa35 kB842015-06-16 14:22

ZARZĄDZENIE Nr 26

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155  poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody:

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na wypłatę

                              dodatków do zasiłku rodzinnego                                  17 460

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na realizację

                              świadczeń rodzinnych                                             144 594

- 852-85212-2010 Dotacja celowa na wynagrodzenia

                              osobowe pracowników realizujących

                              świadczenia rodzinne                                                  4 000

- 852-85212-6310 Dotacja celowa na utworzenie

                              nowych stanowisk pracy                                             1 450

- 852-85214-2030 Dotacja celowa na wypłatę

                              zasiłków okresowych                                                11 013

- 900-90015-2010 Dotacja celowa na uzupełnienie

zobowiązań powstałych w 2003 r.                                                             5 824

     2. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się wydatki:

- 852-85212-3110                                                                           163 223

- 852-85212-6060                                                                               1 450

- 852-85212-4010                                                                               1 998

- 852-85212-4110                                                                                  387

- 852-85212-4120                                                                                   47

- 852-85212-4300                                                                                 399

- 852-85214-3110                                                                             11 013

- 900-90015-4260                                                                               5 824

- 010-01030-2850                                                                                 826

- 852-85212-3110                                                                               9 500

    2.  Zmniejsza się wydatki:

- 010-01030-4430                                                                                 826

- 852-85212-4130                                                                               9 500

    3.  Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_26_2004.pdf)Zarządzenie nr 26 2004Małgorzata Mierzwa66 kB742015-06-16 14:21

ZARZĄDZENIE Nr 25

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. oraz art. 14 uchwały Nr XIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

    852-85214-2010 z                                                                       3 660,-

    852-85216-2010 z                                                                           47,-

2. Zwiększa się wydatki:

    852-85214-3110 z                                                                      3 660,-

    852-85216-3110 z                                                                           47,-

3. Zmiany w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_25_2004.pdf)Zarządzenie nr 25 2004Małgorzata Mierzwa44 kB402015-06-16 14:20

Zarządzenie Nr 24

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Inowłodzu

                  Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, zarządzam co następuje :

§ 1. 1 Tworzy się dodatkowe stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Inowłódz

w Referacie Finansowym stanowisko ds. księgowości

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowisko ds. ochrony środowiska 

1.2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Inowłódz po zmianach  stanowi załącznik  nr 1  do zarządzenia

1.3. Podział zadań pomiędzy Referatami wymienionymi w p.pkt. a i b stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_24_2004.pdf)Zarządzenie nr 24 2004Małgorzata Mierzwa37 kB422015-06-16 14:18

Zarządzenie nr 23/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Inowłodzu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr214. poz. l806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055), w związku z art.1042  § 2 zarządza się co następuje;

§1.1. Ustala się regulamin pracy Urzędu Gminy Inowłódz, który stanowi załącznik nr l
do zarządzenia

§ 2. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2-ch tygodni od dnia podania go do
wiadomości pracowników.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_23_2004.pdf)Zarządzenie nr 23 2004Małgorzata Mierzwa32 kB432015-06-16 14:17

ZARZĄDZENIE NR 22/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska kierownika sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 36 a, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Zofii Gołszewskiej pełnienie stanowiska kierownika sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu na okres od 1 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_22_2004.pdf)Zarządzenie nr 22 2004Małgorzata Mierzwa51 kB422015-06-16 14:16

Zarządzenie Wójta nr 21/2004

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie likwidacji środków rzeczowych mienia komunalnego po przeprowadzonej inwentaryzacji.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 póz. 74 z 1996 r. z późn. zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz. U. Nr 121 póz. 591) zarządza się co następuje:

§1.

Zatwierdzić wnioski Gminnej Komisji ds. Inwentaryzacji dot. likwidacji środków rzeczowych, których naturalne zużycie stwierdzono w trakcie inwentaryzacji majątku Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Inowłódz do należytego naniesienia zmian w księgach inwentarzowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_21_2004.pdf)Zarządzenie nr 21 2004Małgorzata Mierzwa36 kB392015-06-16 14:15

ZARZĄDZENIE Nr 20/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najbardziej estetyczną posesję na terenie Gminy Inowłódz

Na podstawie §3 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX /199/ 97 z 21 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje Gminną Komisję Konkursowa w składzie:

- Marcin Kubicz                 - przewodniczący

- Grażyna Świerczyńska      - członek

- Jerzy Laczek                  - członek

- Jacek Tabor                   - członek

§ 2

Komisja dokona klasyfikacji wytypowanych przez rady sołeckie posesji w oparciu
o Regulamin, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_20_2004.pdf)Zarządzenie nr 20 2004Małgorzata Mierzwa39 kB402015-06-16 14:14

Zarządzenie Nr 19 / 2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 25 maja 2004r.

W sprawie wprowadzenia zmiany w organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury Inowłodzu

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym {Dz. U . z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz.1806. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153 poz. 1271), § 11 Statutu GOK-u oraz Decyzji Nr 51/IKONKA/LD/DS./04 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z dnia 16 marca 2004r. zarządzam co następuje:

§1. W ramach realizacji programu „IKONKA" z dniem 1 czerwca 2004r. tworzy się przy bibliotece publicznej w Inowłodzu publiczny punk dostępu do Internetu - „czytelnia internetowa"

§ 2. Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury do wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym GOK

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_19_2004.pdf)Zarządzenie nr 19 2004Małgorzata Mierzwa34 kB392015-06-16 14:13

Zarządzenie Nr 18/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn, zm.) w związku z art, 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Wójt Gminy Inowłódz zarządza co następuje:

§1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach niniejszego zarządzenia:

• Nr 1 w Inowłodzu

• Nr 2 w Królowej Woli

• Nr 3 w Brzustowie

• Nr 4 w Spale

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_18_2004.pdf)Zarządzenie nr 18 2004Małgorzata Mierzwa143 kB392015-06-16 14:12

ZARZĄDZENIE Nr 17

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody:

- 852-85212-6310                                                                                        4000

2. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zwiększa się wydatki:

- 852-85212-6060                                                                                        4000

2. Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_17_2004.pdf)Zarządzenie nr 17 2004Małgorzata Mierzwa80 kB382015-06-16 14:11

Zarządzenie Nr 16/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 5 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 i 94 pkt. 8 Kodeksu Pracy, art. 8 ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz ust. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odrębnie dla każdej szkoły.

2. Środki pieniężne tego Funduszu będą gromadzone na jednym rachunku bankowym.

3. Dyrektorzy szkół dysponują środkami Funduszu i odpowiadają za jego prawidłową realizację.

§ 2. Podstawą wydatkowania środków Funduszu w szkołach jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodniony ze związkami zawodowymi (Związek Nauczycielstwa Polskiego), który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Traci moc Uchwała Nr 13/2001 Zarządu Gminy Inowłódz dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Inowłódz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_16_2004.pdf)Zarządzenie nr 16 2004Małgorzata Mierzwa68 kB352015-06-16 14:10

ZARZĄDZENIE Nr 15a

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 14 Uchwały Nr XIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

Dokonuje zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_15a_2004.pdf)Zarządzenie nr 15a 2004Małgorzata Mierzwa183 kB382015-06-16 14:09

ZARZĄDZENIE Nr 15

Wójta Gminy w Inowłodzu

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Inowłódz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok obejmując zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki.

§ 2

Wyżej wymienione sprawozdanie przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_15_2004.pdf)Zarządzenie nr 15 2004Małgorzata Mierzwa316 kB372015-06-16 14:08

Zarządzenie Nr 14a /2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 marca 2004r.

W sprawie zatwierdzenia zmiany organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717), oraz § 11 Statutu GOK-u zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdzam zmiany wprowadzone w organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu - Regulamin organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_14a_2004.pdf)Zarządzenie nr 14a 2004Małgorzata Mierzwa30 kB372015-06-16 14:06

ZARZĄDZENIE NR 14/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 36 a, ust. 1,3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Monice Goska pełnienie stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu na okres 5 lat tj. od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2009 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_14_2004.pdf)Zarządzenie nr 14 2004Małgorzata Mierzwa58 kB372015-06-16 14:05

ZARZĄDZENIE nr 13/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art.76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25, poz. 219)

zarządza się co następuje:

§1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Inowłódz miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Wykaz miejsc stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_13_2004.pdf)Zarządzenie nr 13 2004Małgorzata Mierzwa102 kB372015-06-16 14:04

ZARZĄDZENIE Nr 12

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie:   zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

- 852-85215-2010                                                                               5 477

- 852-85216-2010                                                                               3 590

2. Zmniejsza się dochody:

- 852-85214-2010                                                                               9 312

3. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr l do zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki:

- 852-85213-4130                                                                             5 477

- 852-85216-3110                                                                             3 590

2. Zmniejsza się wydatki:

- 852-85214-3110                                                                             9 312

3. Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_12_2004.pdf)Zarządzenie nr 12 2004Małgorzata Mierzwa83 kB352015-06-16 14:01

Zarządzenie Nr 11

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XIII/94/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 126 ust. l pkt. 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

Zatwierdza układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 rok w zakresie dochodów stanowiący załącznik Nr l do mniejszego zarządzenia.

§2

Zatwierdza układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 r. w zakresie wydatków stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zatwierdza plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zatwierdza plan fmansowo-rzeczowy zadań z zakresu administracji państwowej w zakresie zadań zleconych i powierzonych na 2003 r. stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zatwierdza plany finansowe jednostek podległych tj. Szkoły Podstawowej Brzustów, Inowłódz, Królowa Wola oraz Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_11_2004.pdf)Zarządzenie nr 11 2004Małgorzata Mierzwa275 kB372015-06-16 13:59

Zarządzenie Nr 10/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 2 marca 2004 roku

w sprawie powołania zespołu redagującego Biuletyn Informacji Publicznej oraz zobowiązania podmiotów podległych do udostępniania informacji publicznych

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) oraz art. 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 2 marca 2004 roku powołuję zespół do obsługi Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Inowłódz w składzie:

1. Administrator BIP  - Jarosław Grochowski

2. Redaktor BIP        - Dorota Serwik

§ 2. Upoważniam zespół redagujący do gromadzenia i przetwarzania oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Inowłódz, informacji pochodzących od podmiotów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne na terenie gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Inowłódz nr 18 z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie systemu Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Inowłódz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_10_2004.pdf)Zarządzenie nr 10 2004Małgorzata Mierzwa48 kB342015-06-16 13:58

Zarządzenie Nr 9/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 2 marca 2004 roku

w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Inowłódz

Na podstawie art. art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zarządza się, co następuje:

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Zarządzenie reguluje tryb i sposób udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Inowłódz:

1) w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na wniosek zainteresowanego,

3) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

4) przez zainstalowanie urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

§2.

Odpowiedzialność za udostępnienie informacji ponoszą:

1) Skarbnik Gminy, Kierownicy referatów Urzędu Gminy, pracownicy samodzielnych stanowisk, za informacje będące w posiadaniu kierowanych przez nich komórek organizacyjnych, zgodnie z właściwością rzeczową określoną w regulaminie organizacyjnym,

2) Dyrektorzy szkół. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury za informacje będące w posiadaniu tych jednostek zgodnie z właściwością rzeczową określoną w statucie jednostki organizacyjnej,

3) Sekretarz Gminy za informacje, których zakres wykracza poza kompetencje jednego referatu, komórki, jednostki lub jeśli informacja dotyczy Wójta Gminy Inowłódz,

4) Zespół redagujący BIP - za ogłaszanie informacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej,

5) Pracownik ds. obsługi rady - za nadzór nad udostępnieniem informacji publicznej w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją.

§3.

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz referatów organizują pracę podległych komórek organizacyjnych w sposób gwarantujący realizację dostępu do informacji publicznej, w szczególności:

1) dokonują kwalifikacji informacji publicznej i określają sposób jej udostępnienia,

2) wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej, przy czym zakres tej odpowiedzialności uwzględnia się w indywidualnych zakresach czynności pracowników,

3) wnioskują o upoważnienie wskazanych pracowników do wydawania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej,

4) zapewniają wgląd do dokumentów urzędowych, w tym sporządzanie w obecności upoważnionego pracownika odpisów i notatek,

5) zabezpieczają możliwość kopiowania, wydruku, przesłania lub przeniesienia informacji publicznej na powszechnie stosowany elektroniczny nośnik danych,

6) wyznaczają miejsce i termin wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej,

7) wskazują urządzenie właściwe do zapoznania się z informacją publiczną oraz miejsce jego instalacji.

Rozdział II

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

§4.

Tworzy się strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Inowłodzu, na których udostępniane są informacje podlegające ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5.

Pracownicy urzędu, o których mowa w § 3 pkt 2, przygotowując informacje do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, są obowiązani do:

1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

2) podania danych określających datę wytworzenia informacji oraz tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,

3) przekazania zespołowi prasowemu informacji w postaci elektronicznej ze wskazaniem terminu wprowadzenia informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i czasu obowiązywania,

4) monitorowania zawartości informacji udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizowania.

§6.

Do zadań zespołu redagującego Biuletyn Informacji Publicznej należy:

1) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji w formie elektronicznej, w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i podmiotowych stron Biuletynu, nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia zmian,

2) ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) koordynacja i nadzór nad przygotowaniem informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

4) koordynacja i nadzór nad zapewnieniem jednolitych standardów stron Biuletynu Informacji Publicznej.

§7.

Techniczno-organizacyjną obsługę strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowłódz zapewnia Administrator BIP.

Rozdział III

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

§8.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy

2. Wzór rejestru wniosków określa załącznik nr l do zarządzenia.

3. Odpowiedzialni za udostępnienie informacji wymienieni w § 2 ponoszą odpowiedzialność za:

1) kontrolę terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków- w przypadku, gdy udostępnienie informacji będącej przedmiotem wniosku leży w gestii komórki organizacyjnej w której dokonano rejestracji,

2) niezwłoczne powiadomienie o dokonanych wpisach w rejestrze wniosków zespołu redagującego BIP,

3) niezwłoczne przekazanie wniosku organowi właściwemu do rozpatrzenia i załatwienia sprawy - w przypadku zarejestrowania wniosku, którego rozpatrzenie i załatwienie leży w gestii innych podmiotów.

4. O przekazaniu wniosku komórkom bądź podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3 należy niezwłocznie powiadomić wnioskodawcę.

5. Jeżeli wniosek dotyczy informacji publicznej, będącej w posiadaniu więcej niż jednej komórki organizacyjnej, każda z tych komórek rozpatruje sprawy objęte wnioskiem w ramach swojej właściwości rzeczowej i przekazuje projekt odpowiedzi Sekretarzowi Gminy.

6. Jeśli opracowanie odpowiedzi wykracza poza kompetencje jednej komórki organizacyjnej, kierownik jednostki, referatu lub samodzielne stanowisko przekazuje Sekretarzowi Gminy wniosek oraz projekt odpowiedzi dotyczącej komórki.

7. Jeśli wniosek wpłynie do niewłaściwej komórki organizacyjnej, kierownik określonej komórki przekazuje niezwłocznie do właściwej komórki lub Sekretarzowi Gminy.

§9.

Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, których wzory określają załączniki nr 2 i nr 3 do zarządzenia.

§10.

1. Nadzór nad udostępnieniem informacji publicznej na wniosek sprawuje Sekretarz Gminy.

2. Ogólny rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej prowadzi zespół redagujący BIP

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_9_2004.pdf)Zarządzenie nr 9 2004Małgorzata Mierzwa458 kB342015-06-16 13:44
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_9_2004.pdf)Załącznik nr 1 9 2004Małgorzata Mierzwa76 kB352015-06-16 13:45

ZARZĄDZENIE NR 8/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 36 a, ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Monice Goska pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 31 marca 2004 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_8_2004.pdf)Zarządzenie nr 8 2004Małgorzata Mierzwa52 kB342015-06-16 13:42

Zarządzenie Nr 7/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 12.02.2004r.

W sprawie odpłatnego udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy.

Na podstawie art. 33 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U  z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r.Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717), oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy /Dz.U.Nr 227 poz. 2245/ zarządzam co następuje;

§ 1. Udostępnić odpłatnie urzędowy formularz druku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, osobie prawnej lub innej jednostce nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 2. Za udostępnienie urzędowych formularzy ustala się opłatę 0,50 zł od jednej strony druku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_7_2004.pdf)Zarządzenie nr 7 2004Małgorzata Mierzwa47 kB342015-06-16 13:41