INFORMACJA
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2022 rok

 1. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 2. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W tym temacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 3. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
 4. Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie można składać w Biurze Rady w Urzędzie Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.

Ustalony termin sesji to 30 czerwca 2023 r.

Do pobrania:

 1. Raport o stanie Gminy Inowłódz
 2. Formularz zgłoszenia udziału w debacie
 3. Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie na Raportem o stanie Gminy InowłódzWykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie na Raportem o stanie Gminy Inowłódz

INFORMACJA
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2021 rok

 1. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 2. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W tym temacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 3. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
 4. Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie można składać w Biurze Rady Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2

Ustalony termin sesji to 23 czerwca 2022 r.

Do pobrania:

 1. Raport o stanie Gminy Inowłódz
 2. Formularz zgłoszenia udziału w debacie
 3. Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie na Raportem o stanie Gminy InowłódzWykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie na Raportem o stanie Gminy Inowłódz

INFORMACJA
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2020 rok

 1. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności  wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 2. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W tym temacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 3. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
 4. Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie można składać w Biurze Rady Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2

Ustalony termin sesji to 25 czerwca 2021 r.

Do pobrania:

 1. Raport o stanie Gminy Inowłódz
 2. Formularz zgłoszenia udziału w debacie
 3. Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie na Raportem o stanie Gminy Inowłódz

INFORMACJA
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2019 rok

 1. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2020 r. poz. 713) wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności  wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 2. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W tym temacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 3. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
 4. Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie można składać w Biurze Rady Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2

Ustalony termin sesji to 26 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

 1. Raport o stanie Gminy Inowłódz
 2. Formularz zgłoszenia udziału w debacie
 3. Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie na Raportem o stanie Gminy Inowłódz.

Szanowni Państwo

Przedkładamy Państwu Raport o stanie Gminy Inowłódz za 2018 rok. Stanowi on ocenę działalności i dokonań w minionym okresie, ale jednocześnie jest punktem odniesienia dla dalszego strategicznego rozwoju naszej Gminy.

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym  Raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 ustawy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

 • w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
 • w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być debatowany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.
Zgłoszenie można składać w Biurze Rady Gminy w Inowłodzu. Karta zgłoszenia w załączeniu.
Ustalony termin sesji to 28 czerwca 2019 r.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2018