Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu

Adres:
97-215 Inowłódz
ul. Spalska 5
tel. (44) 710 11 22

Dyrektor - mgr Jolanta Łon

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sprawozdanie finansowe za rok 2022.pdf)Sprawozdanie finansowe za rok 2022.pdfKrzysztof Pazurek2270 kB132023-05-10 15:24
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu.pdf)Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu.pdfKrzysztof Pazurek434 kB502022-05-27 14:36
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Inowłódz.pdf)Sprawozdanie finansowe za rok 2021Krzysztof Pazurek4627 kB382022-05-19 13:35
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sprawozdanie finansowe za rok 2020I.pdf)Sprawozdanie finansowe za rok 2020Kazimierz Grygiel4605 kB642021-05-25 13:22
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKMBT_22320060314490.pdf)Sprawozdanie finansowe za rok 2019Kazimierz Grygiel4426 kB1122020-05-06 14:52
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sprawozdanie finansowe za 2018 rok PSP Inowłódz.pdf)Sprawozdanie finansowe za 2018 rokKazimierz Grygiel4065 kB1332019-05-10 14:20

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W INOWŁODZU

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz.2572) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624, z 2002 r. Nr 10, poz.96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz.606)

ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne

§ 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu zwana dalej „ szkołą" jest jednostką organizacyjną Gminy Inowłódz.

§ 2. Nazwa placówki brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu.

§ 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Spalskiej 5 w Inowłodzu.

§ 4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Inowłódz.

§ 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 6. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572).

§ 7. Cykl kształcenia w szkole podstawowej wynosi: 1 rok w oddziale przedszkolnym (rok zerowy) i 6 lat w klasach l -VI.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły

§ 8. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, poprzez:

1) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

4) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

5) organizowanie zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów wymagających szczególnej pomocy w związku z chorobą.

2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie dostosowane do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

3) realizowanie programu wychowawczego szkoły.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

1) organizowanie zajęć świetlicowych,

2) umożliwienie spożywania posiłków,

3) zapewnienie opieki w czasie pobytu ucznia w szkole oraz w czasie wycieczek szkolnych, rajdów, biwaków,

4) realizowanie programu profilaktyki,

5) objęcie szczególną opieką dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo,

6) organizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w zależności o rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów,

7) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kół przedmiotowych, kół zainteresowań, SKS.

4. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

5. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki. Zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 5 razy w roku szkolnym.

6. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

7. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

ROZDZIAŁ III

Organy szkoły

§ 9. Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd Uczniowski

§ 10. 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W ramach swoich kompetencji decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego,

4) określa zakres obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny,

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

6) powołuje zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne problemowo-zadaniowe,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w szkole.

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, a w szczególności:

1) gwarantuje każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji stanowiących,

2) umożliwia poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych w ramach kompetencji określonych organów szkoły,

4) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach.

§ 11. 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12. 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów- po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

5.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

- Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a. Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli

b. Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

- Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

- Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 13. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.

4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja szkoły

§ 14. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 15. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowywania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 16. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 35. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów jest niższa niż 18.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języków obcych i informatyki. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

4. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

§ 17. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w bibliotece, świetlicy i oddziale przedszkolnym 60 minut.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 18. 1. W szkole działa biblioteka szkolna, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań czytelniczo-informacyjnych uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

2. Biblioteka funkcjonuje w dniach zajęć dydaktycznych, od pierwszego do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym. Działa w oparciu o roczny plan pracy przygotowany przez nauczyciela - bibliotekarza.

3. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy w szczególności:

a) udostępnienie zbiorów uczniom, nauczycielom, rodzicom,

b) poradnictwo w wyborze lektury,

c) wydzielanie pozycji do klasopracowni,

d) organizowanie lekcji przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

e) przeprowadzanie konkursów czytelniczych,

f) przygotowanie zestawów lektur o określonych tematach i zagadnieniach

2) prace organizacyjno-techniczne:

a) realizacja zakupu książek,

b) prowadzenie dokumentacji zbiorów,

c) klasyfikowanie i katalogowanie książek,

d) konserwacja zbiorów,

e) prowadzenie katalogów,

f) opracowanie rocznego planu pracy,

g) prowadzenie statystyki wypożyczeń,

h) prowadzenie dziennika zajęć,

i) informowanie czytelników o nowościach czytelniczych,

j) opracowanie sprawozdań na konferencje rady pedagogicznej.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

5. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora.

§ 19. 1. W szkole działa świetlica szkolna obejmująca opieką dzieci dowożone.

2. Działalność świetlicy dotyczy wychowania zdrowotnego, społecznego, umysłowego, technicznego i estetycznego.

3. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna, która zapewnia uczniom obiady i w miarę potrzeby inne posiłki i napoje. Cenę obiadu zatwierdza dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.

4. Ustala się następujące zasady funkcjonowania stołówki szkolnej:

1) wydawanie obiadów w godzinach 11.30 - 12.30,

2) zakupu abonamentu obiadowego dokonać można wyłącznie na pełny miesiąc, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykupienie abonamentu na terminy krótsze, jednak nie krótsze niż jeden tydzień,

3) w przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż 3 dni dopuszcza się dokonanie odpisu od wartości obiadu w następnym miesiącu,

4) ze względów higienicznych zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki szkolnej osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom dzieci,

5) do korzystania ze stołówki maja prawo uczniowie i pracownicy szkoły.

§ 20. Do realizacji celów i zadań statutowych szkoła posiada następującą bazę:

sale dydaktyczne, pomieszczenia biblioteczne, zaplecze kuchenne i jadalnię, gabinet dyrektora, sekretariat, archiwum, pomieszczenia pomocnicze. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej i na boisku sportowym należącym do Gimnazjum w Inowłodzu.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 21. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

§ 22. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za efekty i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) przestrzeganie zapisów statutowych,

2) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji, dyżurów, imprez oraz wyjazdów poza szkołę,

3) egzekwowania przestrzegania regulaminów w pracowniach,

4) używanie w sali gimnastycznej i na boisku sportowym tylko sprawnego sprzętu,

5) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,

6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

7) przygotowanie się do zajęć dydaktycznych - wychowawczych,

8) dbanie o poprawność językową,

9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

10) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

11) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającymi pracę pedagogiczną,

12) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,

13) uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

14) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

15) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych.

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole dyrektor powołuje z pośród nauczycieli koordynatora ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem jest:

1) koordynowanie na terenie szkoły działań związanych z bezpieczeństwem

2) analizowanie aktualnej sytuacji dot. bezpiecznego pobytu dziecka w szkole

3) opracowywanie programu zapewniającego uczniom bezpieczeństwo

4) wspomaganie wychowawców i innych nauczycieli w realizacji Programu

5) utrzymywanie stałej współpracy z Policją i innymi instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo

§ 23. 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

2. Pracą zespołu między przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek członków zespołu, przewodniczący zespołu.

3. Do zadań zespołu należy:

1) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji,

2) opracowanie kryteriów oceniania ucznia oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

4) stałe podnoszenie kwalifikacji członków zespołu w ramach WDN.

§ 24. 1. Dyrektor szkoły powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Wychowawca pełni swoje funkcje w stosunku do powierzonej mu klasy, chyba, że rada rodziców złoży uzasadnienie wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowna prośbę o zmianę.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, winien;

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2) rozwiązywać ewentualne konflikty w szkole, utrzymywać systematyczny i częsty kontakt
z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

3) współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

4) współpracować oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,

8) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowania się ucznia,

9) powiadomić o przewidywanym dla ucznia okresowym /rocznym stopniu i ocenie z zachowania w terminach i w sposób określony w szkolnym systemie oceniania,

10) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

5. Wychowawca prowadzi określona odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).

§ 25. Zadania pracowników administracji i obsługi określają indywidualne zakresy obowiązków ustalone przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ VI
Uczniowie szkoły

§ 26. 1. Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci w wieku 6 lat, które mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci począwszy od 7 roku życia, a w wyjątkowych wypadkach młodsi, jednak nie wcześniej niż od 6 roku życia. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do 18 roku życia.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok.

6. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7. Do szkoły przyjmowani są wszystkie dzieci zamieszkujące ustalony dla szkoły obwód.

8. Dyrektor szkoły może przyjąć dziecko z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

9. Na wniosek rodziców dziecka oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 27. 1. Uczeń ma prawo do;

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności

4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami i higieny pracy umysłowej,

5) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobiste osób trzecich,

8) korzystania z pomocy doraźnej,

9) bezpiecznych warunków w szkole,

10) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i z obowiązującymi regulaminami,

11) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1). Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

2) Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają.

3) Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

4) Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

5) Uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.

6) Pisemnego usprawiedliwiania, w terminie nie dłuższym niż jeden tydzień po powrocie do szkoły, nieobecności na zajęciach edukacyjnych z podaniem przyczyn nieobecności

7) Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.

8) Dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.

9) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.

10) Dbania o piękno mowy ojczystej.

11) Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

12) Podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

13) Podporządkowania się zarządzeniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

14) Przestrzegania zasad współżycia społecznego:

- uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom

- przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

- szanuje poglądy i przekonania innych;

- szanuje godność i wolność drugiego człowieka;

- zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;

15) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

- uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu

- nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;

- zachowuje czysty i schludny wygląd,

16) Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.

17) Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
18) Nosić obowiązujący w szkole strój szkolny.

3. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2) wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia,

4. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom i list pochwalny do rodziców,

4) nagrody rzeczowe.

6. Nagrody finansowane są przez radę rodziców.

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z wewnątrz szkolnym regulaminem oceniania.

8. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) upomnienia wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienia dyrektora,

3) upomnienia dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu uczniów,

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły,

9. Uczeń, który nie zgadza się orzeczeniem kary ma prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia.

10. Dyrektor może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

2) dopuszcza się kradzieży,

3) wchodzi w kolizje z prawem, demoralizacji innych uczniów,

4) permanentnie narusza statut szkoły.

11. Interesy ucznia na forum szkoły reprezentuje Rzecznik Praw Ucznia.

ROZDZIAŁ VII
Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów klas IV-VI

§ 28. 1.Wewnątrzszkolny system oceniania jest zbiorem zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia obowiązujących w szkole, mający na celu wspieranie ucznia.

2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu ocen.

3. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:

1) sprawdzanie na bieżąco postępów ucznia w nauce, z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych i indywidualnych możliwości ucznia;

2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy;

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

4.  WSO obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów);

2) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali i w formach przyjętych przez szkołę;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i semestru oraz warunki ich poprawiania.

5.  Ocenianie pełni funkcję:

- diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb);

klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).

6. Przedmiotem oceny jest:

1) stopień opanowania wiadomości;

2) rozumienie materiału naukowego;

3) umiejętność w stosowaniu wiedzy;

4) kultura przekazywania wiadomości.

7. Oceny dzielą się na:

1) bieżące (cząstkowe);

2) klasyfikacyjne śródroczne;

3) klasyfikacyjne końcoworoczne i określone są wg skali określonej w pkt.9. 

9. W klasach IV-VI oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne środroczne i końcoworoczne ustala się wg następującej skali:

1) celujący (cel.) - 6

2) bardzo dobry (bdb) -5

3) dobry (db) - 4

4) dostateczny (dst) - 3

5) dopuszczający (dop) - 2

6) niedostateczny (ndst) - 1 

10. W szkole nie stosuje się znaków „+" i „-" w ocenianiu cząstkowym semestralnym i końcoworocznym 

11. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową 

12. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego.

14. Rok szkolny na każdym poziomie nauczania dzieli się na dwa semestry:

1) pierwszy semestr trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do końca stycznia

2) drugi semestr trwa od 1 lutego do ostatniego dnia nauki przed feriami letnimi.

15.  Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:

1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu;

2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu;

3) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu;

16. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:

1) uczniowie informowani są do 15 września;

2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

17. Ocenę semestralną i roczną ustala się przy współudziale ucznia. 

18. Ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu, a w przypadku dłuższej jego nieobecności nauczyciel, który objął zastępstwo na czas określony przez dyrektora szkoły. W przypadku gdy nie zostało jeszcze ustalone zastępstwo ocenę wystawia wychowawca klasy. 

19. Nauczyciel, który zastępuje nieobecnego nauczyciela ma prawo do odpytywania i oceniania w przypadku, gdy realizuje przedmiot wg planu lekcji lub inny zapowiedziany dzień wcześniej. 

20. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę semestralną i roczną ma obowiązek ustnie ją uzasadnić. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w prace pisemne podlegające ocenie, niezależnie od ich formy.

§ 29. 1.Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.  

2. Wymagania na kolejne stopnie szkolne muszą tworzyć hierarchię w tym sensie, że wymagania na stopień wyższy muszą mieścić w sobie wymagania na stopień niższy.

3. W klasach IV-VI wymagania edukacyjne są podzielone na następujące zakresy:

- wymagania konieczne (K)- są bardzo łatwe, konieczne do dalszej nauki i w życiu, są to wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji;

- wymagania podstawowe (P)- to wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, najprostsze i najbardziej uniwersalne, użyteczne w życiu codziennym i niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;

- wymagania rozszerzające (R)- są to wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne do opanowania, przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce;

- wymagania dopełniające (D)- są to wiadomości i umiejętności bardziej złożone, przeznaczone dla uczniów zainteresowanych przedmiotem, przekraczające podstawy programowe konieczne do dalszej edukacji;

- wymagania wykraczające (W)- są to wiadomości i umiejętności złożone wykraczające poza program.

4. Poziom opanowania przez ucznia kompetencji określonych w standardach wymagań edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych wg skali w formach przyjętych przez szkołę.

5. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające o różnym stopniu trudności, przydatne w dalszym kształceniu, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, potrafi korzystać z podstawowych źródeł wiedzy;

4) ocenę dostatecznąotrzymuje uczeń, który opanował podstawowe, najprostsze, najbardziej uniwersalne wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, określone programem nauczania, najbardziej przystępne dla ucznia, niezbędne w dalszym kształceniu, użyteczne w życiu codziennym, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę niedostatecznąotrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

6. Ocena z religii jest wystawiana wg. skali ocen przyjętych w szkole.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

8. Na ocenę wiadomości z prac pisemnych (oprócz języka polskiego i innych języków nauczanych w szkole) nie mogą mieć wpływu błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i charakter pisma. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zwrócenie uczniom uwagi na takie błędy.  

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Decyzję o takim zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły.  

10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

11. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  

1) Dyskalkulia(trudności w liczeniu) - oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Dostosowanie wymagań powinno dotyczyć formy sprawdzenia wiedzy przez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny- wystawienie uczniowi pozytywnej oceny.

2) Dysgrafia (tzw. brzydkie, nieczytelne pismo) - dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej winny więc być ogólne, takie same jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne, np. nauczyciel może poprosić ucznia, aby odczytał swoją pracę lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału, może też skłonić ucznia do pisania prac drukowanymi literami lub na komputerze.

3) Dysortografia(trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, fonetycznym, interpunkcyjnym itd.) - dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy z tego zakresu. Zamiast klasycznych dyktand można robić sprawdziany polegające na : uzasadnieniu pisowni wyrazów odwołując się do znajomości zasad ortograficznych, ocenianiu odrębnie merytorycznej strony pracy i odrębnie poprawności pisowni, nie wpisując tej drugiej oceny do dziennika. W żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki.

4) Dysleksja (trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze zrozumieniem treści) - dostosowanie wymagań w zakresie formy może nastąpić w klasach, gdzie programowo jest sprawdzane opanowanie tej umiejętności. Widząc trudności dziecka nauczyciel może: odpytać go z czytania na osobności, nie ponaglać, nie krytykować, nie zawstydzać, nie zadawać do domu obszernych czytanek do opanowania. W klasach starszych problem jest bardziej złożony, gdyż opanowanie wiedzy opiera się na założeniu, że uczeń umie już sprawnie czytać i ta umiejętność rzeczywiście jest niezbędna. Dysleksja nie daje podstaw do obniżenia wymagań jakościowych. Polem pracy nauczyciela jest dbałość o rozwój emocjonalny takiego ucznia.

5) Sprawność intelektualna niższa od przeciętnej- w przypadku tych uczniów konieczne jest dostosowanie wymagań zarówno w zakresie formy jak i treści. W tej grupie możemy mówić o obniżeniu wymagań. Obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę na sprostanie wymaganiom ogólnodostępnej szkoły zawodowej. Jeśli dostosujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia pod względem formy (tam, gdzie to wystarcza) lub formy i treści (tam, gdzie to konieczne), to należy oceniać ucznia wg kryteriów ogólnodostępnych, uwzględniając także jego wkład pracy.

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

13. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego w formie oceny opisowej.  

14. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.  

§ 30 1. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:

1) Jawność- tzn. podawanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) ocen do wiadomości;

2) Obiektywność- tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne stopnie (standardów wymagań edukacyjnych

3) Celowość- tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować),

4) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenia MEN, Statut Szkoły, Prawa Ucznia) 

2. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia:

1) odpowiedź ustna - bezpośredni kontakt nauczyciel - uczeń, śledzenie toku rozumowania i możliwość poprawy błędów;

2) praca pisemna - samodzielność, umiejętność wykorzystania różnych źródeł wiedzy;

3) aktywność na lekcji - błyskotliwość myślenia, śmiałość, odwaga;

4) praca w grupach - umiejętność współdziałania;

5) rozwiązywanie problemów i zadań - logiczne myślenie;

6) wyciąganie wniosków - dokonywanie analizy i syntezy;

7) praca projektowa - abstrakcyjność myślenia, umiejętności manualne.

3. Formami gromadzenia informacji są:

1) pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych na utrwalanie i jednocześnie kontrolę (ustną);

2) polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym lub karcie pracy;

3) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania - jako prace klasowe;

4) wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów);

5) obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;

6) testy i ćwiczenia sprawnościowe;

7) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych;

8) prace domowe;

9) praca dodatkowa np. referaty, monografie, własna twórczość;

10) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

4. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, równomiernie rozłożone na cały okres nauki w różnych formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

5. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych wprowadza się następujące ograniczenia:

- jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa;

- tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe;

- dyktanda, kartkówki, nie więcej niż dwie dziennie;

- jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godzinę tygodniowo ocena semestralna wystawiana jest z minimum trzech ocen cząstkowych (w tym dwie prace pisemne); jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 1 godzinę, ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z 5 ocen cząstkowych (w tym minimum z dwóch prac pisemnych).

6. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, biorąc predyspozycje i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

7. W klasach IV-VI każdy dział programowy powinien być zakończony pracą klasową lub testem

1) prace klasowe trwają najwyżej jedną godzinę lekcyjną, z wyjątkiem jęz. polskiego gdzie dopuszczana jest dwugodzinna forma sprawdzianu (wypracowanie)

2 muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem;

3) muszą być poprzedzone lekcją powtórzeniową i utrwalającą;

4) muszą być ocenione i omówione w terminie dwóch tygodni;

5) nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację tj. liczbę punktów za poszczególne zadania oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny. Sprawdziany mogą zawierać pytania wykraczające poza program nauczania, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91%liczby punktów przewidzianej w sprawdzianie;

6) po każdej pracy klasowej (szczególnie j. polski, matematyka) dokonuje się analizy błędów i poprawy;

7) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej;

8) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać pracy klasowej z całym zespołem, to ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania ustala nauczyciel na wniosek ucznia;

9) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie);

10) nauczyciel ma prawo odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej;

11) poprawa pracy klasowej jest obowiązkowa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej i możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac. Miejsce i termin poprawy ustala nauczyciel na wniosek ucznia;

12) stopień uzyskany podczas poprawy wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu;

13) na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego) z całego materiału;

14) najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.

8. Na sprawdzian i kartkówkach stosuje się następującą skalę ocen

0-35 %  możliwych punktów- ocena niedostateczna (ndst)

36-50 %-  możliwych  punktów- ocena dopuszczająca (dop.)

51-75 % - możliwych punktów- ocena dostateczna (dst)

76-90 % możliwych punktów- ocena dobra (db)

91-100 % możliwych punktów - ocena bardzo dobra (bdb)

100 % oraz poprawnie wykonanie zadanie(a) dodatkowe- ocena celująca (cel)

9. Odrębny system oceniania stosuje się do oceny prac klasowych z języka polskiego (wypracowań) oraz dyktand. (zał. 1 i zał. 2)

10. Kartkówka nie powinna trwać dłużej niż 15 minut

- z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziana,

- z ostatniej lekcji lub zadania domowego może odbywać się bez zapowiedzi, nie przewiduje się poprawiania stopnia;

- w ciągu dnia mogą odbyć się maksymalnie dwie kartkówki;

- Wszystkie sprawdziany pisemne powinny być poprawione i oddane w ciągu siedmiu dni. 

11. Uczeń może być w semestrze 1 lub 2 razy (gdy jest jedna godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami.

12. Zgłoszone przez ucznia nie przygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi nie daje mu możliwości skorzystania z przywileju. 

13. W przypadku celowej nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, teście (np. ucieczka z lekcji) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

14. W czasie pierwszego tygodnia nie ocenia się uczniów po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (2 tygodnie lub dłużej). 

15. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej na pisemną prośbę rodzica lub wychowawcy. 

16. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub dobrą ale nie gorszą od nich. 

17. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów do zajęć. 

18. Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowe prace domowe, natomiast jakościowo w miarę potrzeb.  

19.  Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się zadań domowych. 

20. Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. 

21. Uczeń może poprawić w ciągu tygodnia (tylko raz) ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu.

§ 31. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, natomiast dla każdego ucznia arkusz ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. 

2. Wszystkie informacje o zachowaniu uczniów (nagrody i wyróżnienia, kary i nagany) wychowawca odnotowuje w „zeszycie aktywności". 

3. Oceny otrzymywane przez uczniów odnotowywane są każdorazowo w dzienniku lekcyjnym (w stosownie oznaczonej rubryce) lub zeszycie przedmiotowym. 

4. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

1) nieobecność - nb.

2) nieprzygotowanie -np.

3) nie ćwiczy - nć.

5. Oceny dłuższych prac pisemnych wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są czerwonym kolorem, pozostałe oceny kolorem niebieskim lub czarnym. 

6. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o promocji z wyróżnieniem. 

7. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkurach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

§ 32 1.  Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 

3. Wychowawca jest zobowiązany do bieżącego i systematycznego informowania rodziców (opiekunów prawnych) o aktualnych osiągnięciach i postępach uczniów.

4. Informując rodziców o ocenach nauczyciel kieruje się zasadą:

1) systematyczności,

2) dokumentowania informacji o uczniu,

3) komunikowania o wynikach,

4) otwartości, dostępności. 

5. Informacje o efektach szkolnych przekazuje nauczyciel rodzicom na zebraniach ogólnoszkolnych, zebraniach klasowych, w czasie indywidualnych rozmów i spotkań, a także w kontaktach pośrednich (rozmowa telefoniczna, korespondencja listowa, adnotacja w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku)

6. Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację o:

1) bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych;

2)  szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programu nauczania

3)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

4) zasadach oceny zachowania.

5) Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy. 

7. Każda ocena (z odpowiedzi, sprawdzianu, testu, itp.) oraz brak pracy domowej jest wpisywana do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia.  

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją pisemnie. Każda praca pisemna z języka polskiego powinna być opatrzona komentarzem. 

9. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów w klasach  IV-VI. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wg poniższych zasad:

- uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową na zajęciach edukacyjnych;

- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do poprawionej pracy pisemnej swojego dziecka na terenie szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;

- na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem ucznia, nauczyciel udostępnia na

- stałe odpłatną kserokopię pracy pisemnej ucznia, odnotowując ten fakt na oryginale pracy;

- prace przechowuje w szkole nauczyciel przedmiotu;

- wszystkie prace (sprawdziany) należy przechowywać przez okres 3 lat.

10. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do pisemnego poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach, także z zachowania. W tym celu wychowawca klasy dla każdego ucznia sporządza listę przedmiotów wraz z proponowanymi przez nauczycieli ocenami i przedstawia ją na zebraniu rodzicom, którzy własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z proponowanymi ocenami. Listy te pozostają w dokumentacji wychowawcy klasy.

11.  W tym samym terminie wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej. Zawiadomienie musi mieć formę pisemną potwierdzoną podpisem. Jeden druk pozostaje w dokumentacji szkolnej.

12. Za zawiadomienie rodziców odpowiedzialny jest wychowawca klasy, którego o przewidywanej ocenie niedostatecznej (na piśmie) informuje nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

13. W przypadku, gdy zdaniem rodziców ocena pozytywna jaką przewiduje nauczyciel jest zaniżona, rodzice mają prawo w terminie natychmiastowym złożyć pisemną prośbę do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych.

§ 33 1. Ustalona przez nauczyciela ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu. 

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.  

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji letnich. 

6.  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

8. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualnych tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (nie później niż 4 dni po konferencji klasyfikacyjnej). Termin powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. 

11. Egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 

12. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

13. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

14. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń. 

15. Uczeń, który uzyskał co najmniej 50% punktów, zdaje egzamin poprawkowy. 

16.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

- Skład komisji

- Termin egzaminu

- Pytania egzaminacyjne

- Wynik egzaminu

- Ocenę wystawioną przez komisję

17. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

18. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który w uzasadnionych przypadkach powołuje nową komisję egzaminacyjną. 

19. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

20. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

21. Uwzględniając możliwości intelektualne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że w klasie programowo wyższej zajęcia te są kontynuowane. 

22. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszcza się klauzulę: „Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia........ promowany warunkowo do klasy.......

§ 34.1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

2. Procedury związane ze sposobem i trybem przeprowadzenia zewnętrznych sprawdzianów zawarte są w odrębnych przepisach.

Rozdział VIII

Wewnątrzszkolny system oceniania w Edukacji wczesnoszkolnej

               

§ 35 1. W klasach I-III wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o kryteriach i zasadach oceniania na danym etapie edukacyjnym

2. W klasach I-III wymagania edukacyjne są podzielone na następujące zakresy:

1) Poziom konieczny (K)

uczeń nie w pełni opanował podstawowe, najprostsze i najbardziej uniwersalne wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy, przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

2) Poziom podstawowy (P)

uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

3)Poziom rozszerzający (R)

uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, poprawnie je stosując, samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4)Poziom dopełniający (D)

uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 3. Przedmiotem oceny są:

1) wiadomości

2)umiejętności

3) aktywność

4) zachowanie 

4. Wiadomości i umiejętności ujmowane są w następujących kategoriach:

1) czytanie

2) pisanie

3) mówienie i słuchanie

4) umiejętności rachunkowe

5) logiczne myślenie

6) umiejętności praktyczne

7) wiedza o środowisku

8) aktywność plastyczno- techniczna

9) aktywność muzyczna

10) aktywność motoryczno- zdrowotna

5. Ocena z zachowania będzie dotyczyła i uwzględniała samoocenę ucznia:

- kultura osobista

- stosunek do obowiązków szkolnych

- współdziałanie w grupie

- aktywność ucznia

- zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia

- organizacja własnej pracy

6. Sposoby oceniania:

1) Samoocena

- porównywanie własnej pracy z podanym wzorem

- wyrażanie własnej opinii o wykonanym zadaniu

- dokonywanie analiz opanowanych czynności

2) Ocena w toku zajęć wyrażona

- symbolem graficznym

- uśmiechem

- gestem

- słowem

3) Osiągane wyniki testów będą mierzone w skali punktowej lub procentowej

4) Ocena opisowa po I semestrze i po roku pracy polega na rzetelnym i wiarygodnym opisaniu postaw ucznia i jego umiejętności 

7. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna oraz ocena z zachowania jest oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

- edukacji polonistycznej,

- edukacji matematycznej,

- edukacji społeczno- przyrodniczej,

- edukacji artystycznej,

- rozwoju fizycznego.

8. Ocena sporządzona jest dla każdego poziomu nauczania zintegrowanego i zawiera dwie części:

1) część pierwsza opisuje kontakty społeczne ucznia

2) część druga opisuje osiągnięte przez ucznia umiejętności i wiadomości przewidziane programem nauczania danej klasy.

9. Ocena ma dowolną formę graficzną przyjętą przez nauczyciela, musi jednak zawierać szczegółowe informacje dla rodziców ucznia o osiągnięciach, postępach i trudnościach w realizacji materiału programowego. 

10. W celu bieżącego informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach, postępach i rozwoju dziecka oraz motywowania uczniów do nauki, ustala się symbole literowe:

A- bardzo dobrze,

B- dobrze,

C- słabo,

D- niezadawalająco.

11. Postępy i osiągnięcia ucznia są na bieżąco odnotowywane w formie ustalonych skrótów w dzienniku lekcyjnym oraz w karcie obserwacji ucznia.

12. Ocena śródroczna dokonywana jest w oparciu o kartę obserwacji ucznia oraz inne formy ocen bieżących. 

13. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdzający pracę bierze pod uwagę wysiłek, chęci, zaangażowanie ucznia. Podkreśla osiągnięcia ucznia a nie porównuje go z innymi uczniami.

14. Nauczyciel stosuje wszelkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego tj. obserwuje ucznia i jego pracę na zajęciach, rozmawia z nim, pisze recenzje prac, motywuje do dalszej pracy i wysiłku, gromadzi swoje obserwacje, prowadzi karty obserwacji, w których notuje swoje uwagi i spostrzeżenia, zbiera karty pracy ucznia, jego prace plastyczne, literackie.

Na tej podstawie na koniec każdego semestru dokonuje oceny opisowej, która ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.

15. Jeżeli nauczyciel dostrzeże, iż zaplanowane lub przewidziane umiejętności (mimo wysiłku dziecka) nie zostały opanowane przez ucznia, a nauczyciel prowadzi zajęcia zindywidualizowane w czasie zajęć zintegrowanych, w porozumieniu z rodzicami kieruje dziecko na specjalistyczne badanie do poradni psych.- ped. i na podstawie opinii poradni podejmuje odpowiednie działania zmierzające do wspomagania rozwoju dziecka.

16. Nauczyciel języka obcego i religii stosuje stopniowy system oceniania wg. skali ocen przyjętych przez szkołę.

17. Klasyfikowanie uczniów w klasach I-III roczne jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

18. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

19. Uczeń klas I-III może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na wniosek lekarza lub innej Poradni Specjalistycznej i tylko w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia.

Rozdział IX

Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów klas IV-VI

§ 36. 1.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę zachowania.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w Statucie Szkoły - śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem punktu II 5.

6. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową.

7. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec pierwszego semestru, w terminach określonych w Statucie Szkoły.

8. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w Statucie Szkoły z zastrzeżeniem punktu 8.

9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową.

10. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w formie pisemnej, potwierdzonej własnoręcznym podpisem rodziców ucznia.

11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

13.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem

pkt. 14 i 15

14.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy VI nie kończy szkoły

16.  Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu

§ 37. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a. wzorowe

b. bardzo dobre

c. dobre

d. poprawne

e. nieodpowiednie

f.  naganne

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4. Ocenę zachowania ustala się uwzględniając siedem kryteriów oceniania zachowania wymienionych w §37. 1    i postępując zgodnie z zasadami:

a. w każdym kryterium należy wybrać jedno określenie najlepiej charakteryzujące ucznia;

b. suma punktów odpowiadających określeniom w siedmiu kryteriach przyporządkowana jest ocenom zachowania zgodnie z poniższą tabelą

Suma punktów

Ocena zachowania

20-21

Wzorowe

17-19

Bardzo dobre

14--16

Dobre

10-13

Poprawne

6-9

Nieodpowiednie

0-5

Naganne

Kryterium 1

1/ WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

l.p.

Uczeń

Punktacja

1

zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych oraz dobrowolnie podejmowanych zadań, zawsze jest przygotowany do lekcji, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności ani spóźnień, rozwija własne zainteresowania w szkole i poza nią

3

2

zdarza się , że uczeń nie dotrzymuje terminów  lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, rzadko sam dobrowolnie  podejmuje zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje,  zdarzyły się nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności (do 5 godzin)

2

3

często nie dotrzymuje terminów, niechętnie podejmuje dobrowolne zadania, niezbyt starannie wykonuje powierzone prace, uczeń jest słabo zainteresowany samorozwojem, wystarczają mu przeciętne wyniki w nauce,    często spóźnia się  na lekcje, ma 6-15 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych

1

4

zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, uczeń w ogóle nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce , bardzo często spóźnia się celowo na lekcje, ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności                                                                                        

0

Kryterium 2

2/ DBAŁOŚĆ O TRADYCJE I HONOR SZKOŁY

l.p.

Uczeń

Punktacja

1

Uczeń bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych; jest inicjatorem i współuczestnikiem licznych wartościowych akcji na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego; bierze udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych; jest członkiem lub współpracownikiem samorządu szkolnego i klasowego.

3

2

Uczeń bierze udział w uroczystościach szkolnych; uczestniczy w akcjach na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego oraz konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych, ale wymaga to wyraźnej zachęty ze strony nauczyciela; współpracuje z samorządem klasowym;

2

3

Uczeń unika uroczystości szkolnych; nie bierze udziału w żadnych akcjach na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego; prezentuje swój negatywny stosunek do przedsięwzięć wybiegających poza ramy programowe

1

4

Unika uroczystości szkolnych, a jeśli w nich uczestniczy to zachowuje się niewłaściwie; świadomie utrudnia prowadzenie w szkole akcji na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego; utrudnia pracę samorządu szkolnego i klasowego; ośmiesza młodzież, która bierze aktywny udział w życiu szkoły; publikuje lub rozpowszechnia kłamliwe informacje godzące w honor szkoły; stosowanie procedur interwencji szkolnych nie przynosi pożądanych efektów

0

Kryterium 3

3/ POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

l.p.

Uczeń

Punktacja

1

Uczeń szanuje mienie szkolne i własne; reaguje we właściwy sposób w przypadku niszczenia szkolnego mienia; systematycznie zmienia obuwie szkolne; przestrzega zapisów w Statucie Szkoły oraz regulaminów regulujących życie szkoły; chętnie udziela pomocy w nauce innym uczniom; jest uczciwy w postępowaniu i we właściwy sposób reaguje na krzywdę innych.

3

2

Uczeń szanuje mienie szkolne i własne, choć może zdarzyć się jednostkowy przypadek celowego zniszczenia szkolnego wyposażenia; chętnie naprawia wyrządzoną szkodę; systematycznie zmienia obuwie; przestrzega zapisów zawartych w Statucie Szkoły oraz regulaminów regulujących życie szkoły, a w przypadku drobnych uchybień potrafi zmienić swoje postępowanie

2

3

Uczeń często dokonuje celowego zniszczenia szkolnego mienia; nie chce naprawiać wyrządzonej szkody; często nie zmienia obuwia; często nie przestrzega zapisów zawartych w Statucie Szkoły oraz regulaminów regulujących życie szkoły; nie uwzględnia potrzeb innych osób; stosowanie procedur interwencji szkolnych bardzo rzadko przynosi pożądane efek

1

4

Uczeń bardzo często dokonuje celowego zniszczenia szkolnego mienia; dewastuje pomieszczenie szkolne; nie chce naprawić wyrządzonej szkody; nie zmienia obuwia; bardzo często nie przestrzega zapisów zawartych w Statucie Szkoły oraz regulaminów regulujących życie szkoły; agresywnym zachowaniem wymusza swoje potrzeby; stosowanie procedur interwencji szkolnych nie przynosi żadnych pożądanych efektów.

0

Kryterium 4

4/DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

l.p.

Uczeń

Punktacja

1

Uczeń nigdy nie stosuje wulgaryzmów i obraźliwych określeń w szkole i poza nią; nie przeklina; zawsze używa wyrazów i konstrukcji składniowych zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem; nie używa bez wyraźnej konieczności zwrotów pretensjonalnych i modnych

3

2

Uczeń w jednostkowych przypadkach stosuje wulgaryzmy lub obraźliwe określenia; występują jednostkowe przypadki używania wyrazów i konstrukcji składniowych niezgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem; często używa zwrotów pretensjonalnych i modnych; po zwróceniu uwagi uczeń uczeń poprawia swoje błędy

2

3

Uczeń często stosuje wulgaryzmy lub obraźliwe określenia; często przeklina; występują liczne przypadki używania wyrazów i konstrukcji składniowych niezgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem; często używa zwrotów pretensjonalnych i modnych; po zwróceniu uwagi uczeń nie poprawia swojego zachowania; stosowanie procedur interwencji szkolnych bardzo rzadko przynosi pożądane efekty.

1

4

Uczeń nagminnie stosuje wulgaryzmy lub obraźliwe określenia; bardzo często przeklina; występują liczne przypadki używania zwrotów pretensjonalnych i modnych; swoimi wypowiedziami uchybia godności innych osób; nie rozumie niestosowności swojego zachowania i nie wyraża chęci poprawy swojego zachowania; stosowanie procedur interwencji szkolnych nie przynosi żadnych pożądanych efektów.

0

Kryterium 5

5/DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

l.p.

Uczeń

Punktacja

1

zawsze sam przestrzega bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, swoją postawą propaguje zdrowy styl życia, nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów; nie zdarzają mu się zachowania agresywne, kradzieże ani inne wykraczające poza ogólnie przyjęte normy społeczne; swoją postawą przeciwdziała przejawom takich zachowań i we właściwy sposób na nie reaguje.

3

2

kilkakrotnie trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to , że jego postępowanie może spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenie , ale reaguje na zwracane mu uwag, nie zdarzają mu się zachowania agresywne, kradzieże ani inne wykraczające poza ogólnie przyjęte normy społeczne

2

3

często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on  niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi , sporadycznie występują zachowania agresywne; nie zdarzają się kradzieże.         

1

4

zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, uczeń mimo zwracanych uwag ,nie zmienia swojej postawy, zdarzyło się, że uczeń palił w szkole lub poza nią papierosy, był pod wpływem alkoholu, narkotyków, agresywnie zachowuje się w stosunku do rówieśników lub pracowników szkoły; stosuje zastraszenia, wymuszenia lub dokonuje kradzieży; powoduje

0

Kryterium 6

6/GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

l.p.

Uczeń

Punktacja

1

Uczeń właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych; chętnie uczestniczy w lokalnych uroczystościach pozaszkolnych; jest chętny do uczestnictwa w poczcie sztandarowym szkoły; ubiera się stosownie do okoliczności w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; nigdy nie szokuje fryzurą, ubiorem, makijażem i ozdobami.                                                           

3

2

Uczeń czasami zachowuje się niewłaściwie podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, ale dostosowuje się do uwag nauczyciela; ubiera się stosownie do okoliczności w sytuacjach szkolnych. 

2

3

Uczeń często zachowuje się niewłaściwie podczas uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych i tylko czasami dostosowuje się do uwag nauczyciela bądź innych uczestników uroczystości; często ubiera się niestosownie do okoliczności w sytuacjach szkolnych; czasami szokuje ubiorem, fryzurą, makijażem lub ozdobami. 

1

4

Uczeń nie potrafi zachować się właściwie podczas uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych, czym obraża uczucia zebranych; nie dostosowuje się do uwag nauczyciela bądź innych uczestników uroczystości; szokuje ubiorem, fryzurą lub ozdobami; po zastosowaniu dodatkowych oddziaływań wychowawczych uczeń nie dostosowuje swojego stroju, fryzury, makijażu lub ozdób do wymogów szkolnych. 

0

Kryterium 7

7/OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

l.p.

Uczeń

Punktacja

1

w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła,  szanuje godność osobistą i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych osób, a także mienia publicznego i własności prywatnej,

3

2

zdarzyło się, że uczeń nie postąpił  z zasadą uczciwości, nie zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła,  uchybił godności osobistą i innych osób, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub własność prywatną

2

3

często nie przestrzega zasady uczciwości, nie szanuje godności własnej ani innych osób, nie reaguje na przejawy zła,

1

4

postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej ani innych osób, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności,

0

Uczniowi, który w każdym z wyżej wymienionych kryteriów uzyskał co najmniej 2 pkt. należy dodać:

1 pkt.- za aktywną przynależność do harcerstwa

1 pkt. - za aktywną przynależność do PTSM

5. Ocena zachowania ucznia zostaje udokumentowana zgodnie z kryteriami 1 - 7 oceniania zachowania i jest przechowywana wraz z arkuszem ocen przedmiotowych przez okres nauki ucznia w szkole.

6. Rodzice ucznia, który uzyskał naganną ocenę zachowania zobowiązani są ustalić wraz z wychowawcą i przedstawić dyrekcji szkoły realne środki ułatwiające uzyskanie poprawy zachowania ucznia w kolejnym semestrze.

§ 38. 1. W przypadku ubiegania się o wyższą niż proponowana przez wychowawcę roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora szkoły pisemną prośbę o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wraz z uzasadnieniem.

2. Termin składania pisemnej prośby upływa na trzy dni przed dniem poprzedzającym posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w której skład wchodzą:

.- Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji

.- wychowawca klasy

.- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.   

.- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

6. Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od proponowanej wcześniej oceny.

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

8. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

.- skład komisji

.- termin posiedzenia komisji

.- wynik głosowania

.- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 39. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin posiedzenia komisji uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:;

a. Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji,

b. wychowawca klasy,

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e. przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a. skład komisji,

b. termin posiedzenia komisji,

c. wynik głosowania,

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 40. 1. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

2. Co najmniej raz na kwartał szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.

3. O każdym zebraniu uczeń zostaje powiadomiony przez wychowawcę podczas zajęć lekcyjnych (apel, ustne przypomnienie, zapis w dzienniczku).

4. Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów organizuje się wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (opiekunów) z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w a przede wszystkim:

- edukacyjno-wychowawczymi zadaniami i wymaganiami związanymi z określonym cyklem kształcenia

- zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

5. Oprócz stałych spotkań szkoła stwarza każdemu rodzicowi (opiekunowi) możliwość uzyskania:

a) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka;

b) Informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.

6.  W każdym przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszaniem przez ucznia obowiązujących w szkole regulaminów, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad.

8. W celu rozwiązania problemu związanego z łamaniem przez ucznia zasad zawartych w Statucie Szkoły, przedstawiciel Szkoły podejmuje następujące działania:

a. ustala jak najbliższy termin spotkania z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);

b. prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem;

c. prowadzi rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicem, a szkołą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej;

9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadkach łamaniem przez ucznia zasad zawartych w Statucie Szkoły określają Procedury Interwencji Szkolnej.

10. Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej kierowani są do odpowiedniej placówki.

11. Brak współpracy ze strony rodziców (prawnych opiekunów) oraz dalsze łamanie zasad przez ucznia powoduje konieczność podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem:

ROZDZIAŁ IX
Zasady gospodarki finansowej

§ 41. 1. Szkoła jest jednostką budżetową gminy.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 42. 1. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.

2. Plan finansowy zatwierdza organ prowadzący.

ROZDZIAŁX

Postanowienia końcowe

§ 43. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada sztandar i własny ceremoniał szkolny

§ 44. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45. 1. Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania statutu rozstrzyga dyrektor szkoły.

2. W przypadkach istotnych dyrektor rozstrzyga problemy w porozumieniu z radą pedagogiczną.

3. Dyrektor może zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Statut zatwierdzony

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 15/2006/2007

z dnia 25 czerwca 2007 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (statut_SP_Inowlodz_2008.pdf)Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu im. Juliana Tuwima z dnia 25 czerwca 2007 r.Kazimierz Grygiel211 kB2102008-02-28 16:18

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2005
WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w InowłodzuNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 36a, ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Jolancie Łon stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu na okres 5 lat szkolnych tj. od 01.09.2005 r. do 31.08. 2010 r.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Cezary Krawczyk

Załącznik Nr 1

 

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W INOWŁODZU

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz.2572) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624, z 2002 r.
Nr 10, poz.96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz.606)

 

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

§ 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu zwana dalej „ szkołą" jest jednostką organizacyjną Gminy Inowłódz.

§ 2. Nazwa placówki brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima
w Inowłodzu.

§ 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Spalskiej 5 w Inowłodzu.

§ 4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Inowłódz.

§ 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 6. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572).

§ 7. Cykl kształcenia w szkole podstawowej wynosi: 1 rok w oddziale przedszkolnym (rok zerowy) i 6 lat w klasach l -VI.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły

§ 8. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w
odrębnych przepisach.

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, poprzez:

1) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

4) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

5) organizowanie zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów wymagających szczególnej pomocy w związku z chorobą.

2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie dostosowane do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

3) realizowanie programu wychowawczego szkoły.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

1) organizowanie zajęć świetlicowych,

2) umożliwienie spożywania posiłków,

 

3) zapewnienie opieki w czasie pobytu ucznia w szkole oraz w czasie wycieczek szkolnych, rajdów, biwaków,

4) realizowanie programu profilaktyki,

5) objęcie szczególną opieką dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo,

6) organizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w zależności o rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów,

7) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kół przedmiotowych, kół zainteresowań, SKS.

4. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

5. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki. Zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 5 razy w roku szkolnym.

6. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

7. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy szkoły

§ 9. Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd Uczniowski

§ 10. 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W ramach swoich kompetencji decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego,

4) określa zakres obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny,

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

6) powołuje zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne problemowo-zadaniowe,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w szkole.

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, a w szczególności:

1) gwarantuje każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji stanowiących,

2) umożliwia poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych w ramach

kompetencji określonych organów szkoły,

4) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych

i planowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych

sprawach.

 

§ 11.1. W szkole działa Rada Pedagogiczna.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) uchwalanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 12.1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

§ 13.1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.

4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja szkoły

 

§ 14. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 15.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowywania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 16.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 35. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów jest niższa niż 18.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języków obcych i informatyki. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

4. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

 

§ 17.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w bibliotece, świetlicy i oddziale przedszkolnym 60 minut.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 18. 1. W szkole działa biblioteka szkolna, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań czytelniczo-informacyjnych uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

2. Biblioteka funkcjonuje w dniach zajęć dydaktycznych, od pierwszego do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym. Działa w oparciu o roczny plan pracy przygotowany przez nauczyciela - bibliotekarza.

3. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy w szczególności:

a) udostępnienie zbiorów uczniom, nauczycielom, rodzicom,

b) poradnictwo w wyborze lektury,

c) wydzielanie pozycji do klasopracowni,

d) organizowanie lekcji przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

e) przeprowadzanie konkursów czytelniczych,

f) przygotowanie zestawów lektur o określonych tematach i zagadnieniach

 

 

 

2) prace organizacyjno-techniczne:

a) realizacja zakupu książek,

b) prowadzenie dokumentacji zbiorów,

c) klasyfikowanie i katalogowanie książek,

d) konserwacja zbiorów,

e) prowadzenie katalogów,

f) opracowanie rocznego planu pracy,

g) prowadzenie statystyki wypożyczeń,

h) prowadzenie dziennika zajęć,

i) informowanie czytelników o nowościach czytelniczych,

j) opracowanie sprawozdań na konferencje rady pedagogicznej.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

5. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora.

 

§ 19.1. W szkole działa świetlica szkolna obejmująca opieką dzieci dowożone.

2. Działalność świetlicy dotyczy wychowania zdrowotnego, społecznego, umysłowego, technicznego i estetycznego.

3. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna, która zapewnia uczniom obiady
i w miarę potrzeby inne posiłki i napoje. Cenę obiadu zatwierdza dyrektor szkoły
w porozumieniu z radą rodziców.

4. Ustala się następujące zasady funkcjonowania stołówki szkolnej:

1) wydawanie obiadów w godzinach 11.20 - 12.20,

2) zakupu abonamentu obiadowego dokonać można wyłącznie na pełny miesiąc,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykupienie abonamentu na terminy krótsze, jednak nie krótsze niż jeden tydzień,

3) w przypadku długotrwałej nieobecności ucznia dopuszcza się dokonanie odpisu od wartości obiadu w następnym miesiącu,

4) ze względów higienicznych zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki szkolnej osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom dzieci,

5) do korzystania ze stołówki maja prawo uczniowie i pracownicy szkoły.

 

§ 20. Do realizacji celów i zadań statutowych szkoła posiada następującą bazę:

sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, boisko sportowe, pomieszczenia biblioteczne, zaplecze kuchenne i jadalnię, gabinet dyrektora, sekretariat, archiwum, pomieszczenia pomocnicze.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 21.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 22.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za efekty i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) przestrzeganie zapisów statutowych,

2) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji, dyżurów, imprez oraz wyjazdów poza szkołę,

3) egzekwowania przestrzegania regulaminów w pracowniach,

4) używanie w sali gimnastycznej i na boisku sportowym tylko sprawnego sprzętu,

5) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,

6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

7) przygotowanie się do zajęć dydaktycznych - wychowawczych,

8) dbanie o poprawność językową,

9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

10) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

11) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającymi pracę pedagogiczną,

12) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,

13) uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

14) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

15) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

§ 23.1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

2. Pracą zespołu między przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek członków zespołu, przewodniczący zespołu.

3. Do zadań zespołu należy:

1) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji,

2) opracowanie kryteriów oceniania ucznia oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

4) stałe podnoszenie kwalifikacji członków zespołu w ramach WDN.

 

§ 24.1. Dyrektor szkoły powierza oddział opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Wychowawca pełni swoje funkcje w stosunku do powierzonej mu klasy, chyba, że rada rodziców złoży uzasadnienie wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowna prośbę o zmianę.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, winien;

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2) rozwiązywać ewentualne konflikty w szkole, utrzymywać systematyczny i częsty kontakt
z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

3) współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

4) współpracować oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności ludzkiej,

8) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce
i zachowania się ucznia,

9) powiadomić o przewidywanym dla ucznia okresowym /rocznym stopniu i ocenie
z zachowania w terminach i w sposób określony w szkolnym systemie oceniania,

10) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

5. Wychowawca prowadzi określona odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).

 

§ 25. Zadania pracowników administracji i obsługi określają indywidualne zakresy obowiązków ustalone przez dyrektora szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VI
Uczniowie szkoły

§ 26. 1. Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci
w wieku 6 lat, które mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci począwszy od 7 roku życia, a w wyjątkowych wypadkach młodsi, jednak nie wcześniej niż od 6 roku życia. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do 18 roku życia.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok.

6. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7. Do szkoły przyjmowani są wszystkie dzieci zamieszkujące ustalony dla szkoły obwód.

8. Dyrektor szkoły może przyjąć dziecko z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

9. Na wniosek rodziców dziecka oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 

§ 27.1. Uczeń ma prawo do;

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności

4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami i higieny pracy umysłowej,

5) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobiste osób trzecich,

8) korzystania z pomocy doraźnej,

9) bezpiecznych warunków w szkole,

10) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i z obowiązującymi regulaminami,

11) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

4) zmieniania obuwia przy wejściu do szkoły,

5) rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,

6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,

7) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,

8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

9) dbania o honor i tradycję szkoły,

10) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

11) usprawiedliwić każdą nieobecności na zajęciach, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni po powrocie dziecka do szkoły.

3. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2) wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia,

4. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom i list pochwalny do rodziców,

4) nagrody rzeczowe.

6. Nagrody finansowane są przez radę rodziców.

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z wewnątrz szkolnym regulaminem oceniania.

8. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) upomnienia wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienia dyrektora,

3) upomnienia dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu uczniów,

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły,

9. Uczeń, który nie zgadza się orzeczeniem kary ma prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia.

10. Dyrektor może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

2) dopuszcza się kradzieży,

3) wchodzi w kolizje z prawem, demoralizacji innych uczniów,

4) permanentnie narusza statut szkoły.

11. Interesy ucznia na forum szkoły reprezentuje Rzecznik Praw Ucznia.

 

ROZDZIAŁ VII
Zasady gospodarki finansowej

§ 28.1. Szkoła jest jednostką budżetową gminy.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 29.1. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.

2. Plan finansowy zatwierdza organ prowadzący.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§. 30.1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada sztandar i hymn szkolny.

 

§ 31. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32.1. Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania statutu rozstrzyga dyrektor szkoły.

2. W przypadkach istotnych dyrektor rozstrzyga problemy w porozumieniu
z radą pedagogiczną.

3. Dyrektor może zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.