Lp. Karta Usługi Dokumenty
1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
2. Powstanie, wygaśnięcie, zmiany i korekty w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne oraz jednostki oranizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
3. Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych
4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
5. Wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne
6. Wymiar podatku rolnego - osoby fizyczne
7. Wymiar podatku leśnego - osoby fizyczne
8. Podatek od nieruchomości - osoby prawne
9. Podatek rolny - osoby prawne
10. Podatek leśny - osoby prawne
11. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawane zgodnie z Ordynacją podatkową: umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego