Lp. Karta Usługi Dokumenty
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usuwanie i unieszkodliwanie wyrobów zawierających azbest
3. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenów nie będących własnością osób fizycznych lub na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z terenów będących własnością osób fizycznych
5. Rozgraniczenie nieruchomości
6. Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
7. Zatwierdzenie ugody o zmianie stanu wody na gruncie
8. Zawarcie umowy dzierżawy
9. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego
10. Umorzenie zaległości, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności zobowiązań
11. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
12. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu -
13. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
14. Decyzja o warunkach zabudowy
15. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16. Dokonanie podziału
17. Rozgraniczenie nieruchomości
18. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
19. Zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych / Zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte
20. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej sposoby
21. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczlni ścieków
22. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
23. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości