Lp. Karta Usługi Dokumenty
1. Wydanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
2. Wydanie zapewnienia dostawy wody i warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
3. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
4. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
5. Wydanie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego
7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi/ulicy
8. Wydanie zgody na lokalizację obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasa drogowego drogi publicznej