2004

ZARZĄDZENIE Nr 15a

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 14 Uchwały Nr XIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

Dokonuje zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_15a_2004.pdf)Zarządzenie nr 15a 2004Małgorzata Mierzwa183 kB552015-06-16 14:09

ZARZĄDZENIE Nr 15

Wójta Gminy w Inowłodzu

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26.XI.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Inowłódz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok obejmując zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki.

§ 2

Wyżej wymienione sprawozdanie przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_15_2004.pdf)Zarządzenie nr 15 2004Małgorzata Mierzwa316 kB542015-06-16 14:08

Zarządzenie Nr 14a /2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 marca 2004r.

W sprawie zatwierdzenia zmiany organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717), oraz § 11 Statutu GOK-u zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdzam zmiany wprowadzone w organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu - Regulamin organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_14a_2004.pdf)Zarządzenie nr 14a 2004Małgorzata Mierzwa30 kB542015-06-16 14:06

ZARZĄDZENIE NR 14/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 36 a, ust. 1,3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Monice Goska pełnienie stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu na okres 5 lat tj. od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2009 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_14_2004.pdf)Zarządzenie nr 14 2004Małgorzata Mierzwa58 kB542015-06-16 14:05

ZARZĄDZENIE nr 13/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art.76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25, poz. 219)

zarządza się co następuje:

§1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Inowłódz miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Wykaz miejsc stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_13_2004.pdf)Zarządzenie nr 13 2004Małgorzata Mierzwa102 kB542015-06-16 14:04

ZARZĄDZENIE Nr 12

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie:   zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

- 852-85215-2010                                                                               5 477

- 852-85216-2010                                                                               3 590

2. Zmniejsza się dochody:

- 852-85214-2010                                                                               9 312

3. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr l do zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki:

- 852-85213-4130                                                                             5 477

- 852-85216-3110                                                                             3 590

2. Zmniejsza się wydatki:

- 852-85214-3110                                                                             9 312

3. Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_12_2004.pdf)Zarządzenie nr 12 2004Małgorzata Mierzwa83 kB522015-06-16 14:01

Zarządzenie Nr 11

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XIII/94/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 126 ust. l pkt. 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

Zatwierdza układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 rok w zakresie dochodów stanowiący załącznik Nr l do mniejszego zarządzenia.

§2

Zatwierdza układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 r. w zakresie wydatków stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zatwierdza plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zatwierdza plan fmansowo-rzeczowy zadań z zakresu administracji państwowej w zakresie zadań zleconych i powierzonych na 2003 r. stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zatwierdza plany finansowe jednostek podległych tj. Szkoły Podstawowej Brzustów, Inowłódz, Królowa Wola oraz Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_11_2004.pdf)Zarządzenie nr 11 2004Małgorzata Mierzwa275 kB542015-06-16 13:59

Zarządzenie Nr 10/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 2 marca 2004 roku

w sprawie powołania zespołu redagującego Biuletyn Informacji Publicznej oraz zobowiązania podmiotów podległych do udostępniania informacji publicznych

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) oraz art. 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 2 marca 2004 roku powołuję zespół do obsługi Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Inowłódz w składzie:

1. Administrator BIP  - Jarosław Grochowski

2. Redaktor BIP        - Dorota Serwik

§ 2. Upoważniam zespół redagujący do gromadzenia i przetwarzania oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Inowłódz, informacji pochodzących od podmiotów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne na terenie gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Inowłódz nr 18 z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie systemu Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Inowłódz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_10_2004.pdf)Zarządzenie nr 10 2004Małgorzata Mierzwa48 kB512015-06-16 13:58

Zarządzenie Nr 9/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 2 marca 2004 roku

w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Inowłódz

Na podstawie art. art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zarządza się, co następuje:

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Zarządzenie reguluje tryb i sposób udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Inowłódz:

1) w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na wniosek zainteresowanego,

3) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

4) przez zainstalowanie urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

§2.

Odpowiedzialność za udostępnienie informacji ponoszą:

1) Skarbnik Gminy, Kierownicy referatów Urzędu Gminy, pracownicy samodzielnych stanowisk, za informacje będące w posiadaniu kierowanych przez nich komórek organizacyjnych, zgodnie z właściwością rzeczową określoną w regulaminie organizacyjnym,

2) Dyrektorzy szkół. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury za informacje będące w posiadaniu tych jednostek zgodnie z właściwością rzeczową określoną w statucie jednostki organizacyjnej,

3) Sekretarz Gminy za informacje, których zakres wykracza poza kompetencje jednego referatu, komórki, jednostki lub jeśli informacja dotyczy Wójta Gminy Inowłódz,

4) Zespół redagujący BIP - za ogłaszanie informacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej,

5) Pracownik ds. obsługi rady - za nadzór nad udostępnieniem informacji publicznej w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją.

§3.

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz referatów organizują pracę podległych komórek organizacyjnych w sposób gwarantujący realizację dostępu do informacji publicznej, w szczególności:

1) dokonują kwalifikacji informacji publicznej i określają sposób jej udostępnienia,

2) wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej, przy czym zakres tej odpowiedzialności uwzględnia się w indywidualnych zakresach czynności pracowników,

3) wnioskują o upoważnienie wskazanych pracowników do wydawania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej,

4) zapewniają wgląd do dokumentów urzędowych, w tym sporządzanie w obecności upoważnionego pracownika odpisów i notatek,

5) zabezpieczają możliwość kopiowania, wydruku, przesłania lub przeniesienia informacji publicznej na powszechnie stosowany elektroniczny nośnik danych,

6) wyznaczają miejsce i termin wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej,

7) wskazują urządzenie właściwe do zapoznania się z informacją publiczną oraz miejsce jego instalacji.

Rozdział II

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

§4.

Tworzy się strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Inowłodzu, na których udostępniane są informacje podlegające ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5.

Pracownicy urzędu, o których mowa w § 3 pkt 2, przygotowując informacje do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, są obowiązani do:

1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

2) podania danych określających datę wytworzenia informacji oraz tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,

3) przekazania zespołowi prasowemu informacji w postaci elektronicznej ze wskazaniem terminu wprowadzenia informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i czasu obowiązywania,

4) monitorowania zawartości informacji udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizowania.

§6.

Do zadań zespołu redagującego Biuletyn Informacji Publicznej należy:

1) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji w formie elektronicznej, w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i podmiotowych stron Biuletynu, nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia zmian,

2) ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) koordynacja i nadzór nad przygotowaniem informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

4) koordynacja i nadzór nad zapewnieniem jednolitych standardów stron Biuletynu Informacji Publicznej.

§7.

Techniczno-organizacyjną obsługę strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowłódz zapewnia Administrator BIP.

Rozdział III

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

§8.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy

2. Wzór rejestru wniosków określa załącznik nr l do zarządzenia.

3. Odpowiedzialni za udostępnienie informacji wymienieni w § 2 ponoszą odpowiedzialność za:

1) kontrolę terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków- w przypadku, gdy udostępnienie informacji będącej przedmiotem wniosku leży w gestii komórki organizacyjnej w której dokonano rejestracji,

2) niezwłoczne powiadomienie o dokonanych wpisach w rejestrze wniosków zespołu redagującego BIP,

3) niezwłoczne przekazanie wniosku organowi właściwemu do rozpatrzenia i załatwienia sprawy - w przypadku zarejestrowania wniosku, którego rozpatrzenie i załatwienie leży w gestii innych podmiotów.

4. O przekazaniu wniosku komórkom bądź podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3 należy niezwłocznie powiadomić wnioskodawcę.

5. Jeżeli wniosek dotyczy informacji publicznej, będącej w posiadaniu więcej niż jednej komórki organizacyjnej, każda z tych komórek rozpatruje sprawy objęte wnioskiem w ramach swojej właściwości rzeczowej i przekazuje projekt odpowiedzi Sekretarzowi Gminy.

6. Jeśli opracowanie odpowiedzi wykracza poza kompetencje jednej komórki organizacyjnej, kierownik jednostki, referatu lub samodzielne stanowisko przekazuje Sekretarzowi Gminy wniosek oraz projekt odpowiedzi dotyczącej komórki.

7. Jeśli wniosek wpłynie do niewłaściwej komórki organizacyjnej, kierownik określonej komórki przekazuje niezwłocznie do właściwej komórki lub Sekretarzowi Gminy.

§9.

Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, których wzory określają załączniki nr 2 i nr 3 do zarządzenia.

§10.

1. Nadzór nad udostępnieniem informacji publicznej na wniosek sprawuje Sekretarz Gminy.

2. Ogólny rejestr spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej prowadzi zespół redagujący BIP

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_9_2004.pdf)Zarządzenie nr 9 2004Małgorzata Mierzwa458 kB512015-06-16 13:44
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_9_2004.pdf)Załącznik nr 1 9 2004Małgorzata Mierzwa76 kB522015-06-16 13:45

ZARZĄDZENIE NR 8/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 36 a, ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Monice Goska pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 31 marca 2004 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_8_2004.pdf)Zarządzenie nr 8 2004Małgorzata Mierzwa52 kB512015-06-16 13:42