Zarządzenia

Lp. Numer zarządzenia  Data wydania  W sprawie PDF Załączniki
1. Zarządzenie Nr 1/2020 07.01.2020 r. Upoważnienie Sekretarza Gminy Inowłódz do prowadzenia określonych spraw w imieniu Wójta Gminy  pdf icon -
2. Zarządzenie Nr 2/2020 09.01.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon
-
3. Zarządzenie Nr 3/2020 10.01.2020 r. Udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Mizerskiej - Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz pdf icon -
4. Zarządzenie Nr 4/2020 27.01.2020 r. Odwołania Pełnomocnika Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pdf icon -
5. Zarządzenie Nr 5/2020 27.01.2020 r. Powołania Pełnomocnika Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pdf icon -
6. Zarządzenie Nr 6/2020 31.01.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon -
7. Zarządzenie Nr 7/2020 31.01.2020 r. Zmiany Zarządzenia Nr 92/2018 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu pdf icon -
8. Zarządzenie Nr 8/2020 07.02.2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu pdf icon pdficon
docicondocicondocicondocicondocicon
9. Zarządzenie Nr 9/2020 21.02.2020 r. Powołania Komisji Zdrowotnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz pdf icon -
10. Zarządzenie Nr 10/2020 27.02.2020 r. Ogłoszenia naboru na wolne stanowisku urzędnicze tj. ds. ochrony środowiska pdf icon pdficon
pdficon
pdficon
11. Zarządzenie Nr 11/2020 28.02.2020r.  Określenia opłat i zasad wynajmu sal: OSP Inowłódz oraz ,,Sołtysówki,, w Inowłodzu stanowiących mienie Gminy Inowłódz  pdf icon -
12. Zarządzenie Nr 12/2020 28.02.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon -
13. Zarządzenie Nr 13/2020 02.03.2020 r. Zatwierdzenia programów komputerowych stosowanych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Inowłódz pdf icon
-
14. Zarządzenie Nr 14/2020 05.03.2020 r. Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu. pdf icon -
15. Zarządzenie Nr 15/2020  12 03.2020 r. O zmianie Zarządzenie nr.118/2019 Wójta Gminy Inowłódz z 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.  pdf icon
16. Zarządzenie Nr 16/2020  12.03.2020 r  Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  pdf icon -
17. Zarzadzenie Nr 17/2020 12.03.2020 r. Określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizacje zadań ,,GPPiRPA na 2020r dla Gminy Inowłódz,, oraz ,,GPPN na 2020r dla Gminy Inowłódz,, pdf icon -
18. Zarządzenie Nr 18/2020 31.03.2020 r. Zmian budżetowych. pdf icon -
19. Zarządzenie Nr 19/2020 01.04.2020 r. Ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon -
20.
21. Zarządzenie Nr 21/2020  10.04.2020  Udzielenia pożyczki z budżetu Gminy Inowłódz dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Królowej Woli "Przyjazna Wieś"  pdf icon
22. Zarządzenie Nr 22/2020  10.04.2020  

Wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków przyznanych w formie pomocy finansowej z publicznych środków krajowych i i wspólnotowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację operacji „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele", działanie "Gospodarka wodno - ściekowa".

pdf icon
23. Zarządzenie Nr 23/2020  10.04.2020  

wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków przyznanych w formie pomocy finansowej z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację operacji „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska", działanie "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

pdf icon
24.  Zarządzenie Nr 24/2020  20.04.2020 Zmian budżetowych  pdf icon
25. Zarządzenie Nr 25/2020 21.04.2020 r. Organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Gminy Inowłódz pdf icon -
26. Zarządzenie Nr 26/2020  29.04.2020 r. Określenie zasad zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Wójta Gminy Inowłódz  pdf icon
27. Zarządzenia Nr 27/2020 29.04.2020 r. Przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

pdficon
28. Zarządzenie Nr 28/2020  30.04.2020  Zmian budżetowych   pdf icon
29. Zarządzenie Nr 29/2020 07.05.2020 r. Zasady tworzenia i aktualizacji kart w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon -
30. Zarządzenie Nr 30/2020 07.05.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon -
31. Zarządzenie Nr 31/2020 07.05.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon -
32. Zarządzenie Nr 32/2020 15.05.2020 r. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pdf icon -
33. Zarządzenie Nr. 33/2020  21.05.2020 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2019 rok. 

pdf icon

34. Zarządzenie Nr 34/2020 29.05.2020 r. Refundacji kosztów zakupu okularów korygującychwzrok do pracy z monitorem ekranowym dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon
35. Zarządzenie Nr 35/2020 02.06.2020 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 roku z obszaru kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

pdf icon
36.  Zarządzenie Nr36/2020 10.06.2020 r Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu 

pdf icon

pdficon

37  Zarządzenie Nr 37/2020  12.06.2020 r. Ogłoszenie naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze tj. Kierownik Referatu Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pdf icon
38 Zarządzenie nr 38/2020 08.06.2020 r. Wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego pdf icon
39  Zarządzenie nr 39/2020  08.06.2020 r Zmian budżetowych

pdf icon

pdficon

pdficon

40 Zarządzenie nr 40/2020 09.06.2020 r. Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Zakościelu stanowiących własność Gminy Inowłódz pdf icon
41 Zarządzenie nr 41/2020 09.06.2020 r. Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Inowłodzu stanowiących własność Gminy Inowłódz pdf icon
42 Zarządzenie nr 42/2020  09.06.2020 r. Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Inowłodzu stanowiących własność Gminy Inowłódz  pdf icon
43  Zarządzenie nr 43/2020 09.06.2020 r.
Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Inowłodzu stanowiących własność Gminy Inowłódz
pdf icon
44 Zarządzenie nr 44/2020 09.06.2020 r.  Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Inowłodzu stanowiących własność Gminy Inowłódz pdf icon
45 Zarządzenie nr 45/2020  09.06.2020 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowlódz na lata 2020-2035 pdf icon
46 Zarządzenie nr 46/2020 25.06.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon
47 Zarządzenie nr 47/2020 30.06.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon
48 Zarządzenie Nr 48/2020 08.07.2020 r. Ogłoszenie naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, tj. Kierownik Referatu Nieruchomości i Ochrony Środowiska pdf icon
49. Zarządzenie Nr 49/2020 20.07.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon
50. Zarządzenie Nr. 50/2020 20.07.2020 r. Ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020. pdf icon
51. Zarządzenie Nr. 51/2020 20.07.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon
52. Zarządzenie Nr. 52/2020 30.07.2020 r. Udzielania dopłat w ramach programu Gminna Karta Dużej Rodziny pdf icon pdficon
53. Zarządzenie Nr. 53/2020 31.07.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon
54 Zarządzenie Nr 54/2020 31.07.2020 Zmian budżetowych pdf icon
55. Zarządzenie Nr 55/2020 05.08.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon  

Podkategorie