Urząd Stanu Cywilnego/Kadry

ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

tel. (44) 710 12 33 wew. 15, 887-575-573

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr konta:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu Nr 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

 

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  mgr Elżbieta Kośka - Kierownik USC

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akt zbiorowych,
 2. sporządzanie aktów urodzeń, przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka, nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki, przyjmowanie oświadczeń o pochodzeniu dziecka,
 3. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz prowadzenie aktów małżeństw,
 4. sporządzanie aktów zgonu z tutejszego terenu,
 5. transkrypcja aktów urodzeń i zgonów obywateli polskich zamieszkałych za granicą,
 6. wystawianie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych ksiąg,
 7. dokonywanie wznowień i przypisów w księgach stanu cywilnego,
 8. wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,
 9. przekazywanie ksiąg 100 - letnich do archiwum państwowego,
 10. tłumaczenie akt stanu cywilnego sporządzonych w miejscowych księgach stanu cywilnego w języku rosyjskim i niemieckim,
 11. czynności związane z wydawaniem decyzji dotyczących ustalenia i odtworzenia treści aktów stanu cywilnego,
 12. wydawanie decyzji na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania,
 13. wydawanie decyzji na zawarcie związku małżeńskiego poza miejscem zamieszkania,
 14. stwierdzenie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawie możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 15. przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 16. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 17. wystawianie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
 18. przygotowywanie wniosków o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz uroczystości związanych z w/w uroczystościami,
 19. dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, ustawie o zmianie imienia i nazwiska oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

   

   

  Szanowni Państwo!

  Zachęcamy do wypowiedzenia sakramentalnego TAK w komnatach średniowiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego
  w Inowłodzu. Oferujemy Państwu niecodzienną i szczególną scenerię oraz klimat grodu Kazimierza Wielkiego jako miejsca zawarcia związku małżeńskiego. Z uwagi na to, że na Zamku znajduje się stały lokal Urzędu Gminy w Inowłodzu – Urząd Stanu Cywilnego, ma to również swoje bezpośrednie przełożenie na koszty ślubu. U nas opłata za udzielenie ślubu cywilnego w średniowiecznej atmosferze to tylko koszty podstawowe za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.

 

 

Informacja dla osób obchodzących Złoty Jubileusz Małżeństwa

(50 lat Pożycia Małżeńskiego)

     

      Pary Małżeńskie obchodzące Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, które zamieszkują na terenie Gminy Inowłódz i zawarły związek małżeński poza obecnym miejscem zamieszkania (tzn. poza terenem Gminy Inowłódz ) i chciałyby uczestniczyć w uroczystościach Złotego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego organizowanych przez Wójta Gminy Inowłódz, są proszone o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Inowłodzu.

      Pary za długoletnie pożycie małżeńskie będą odznaczone medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z długotrwałą procedurą przyznawania odznaczeń, do Urzędu Stanu Cywilnego w Inowłodzu należy zgłaszać się z rocznym wyprzedzeniem obchodów Złotego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

                   UMIEJSCOWIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy aktów stanu cywilnego (zupełne i skrócone). Zagraniczne akty stanu cywilnego mogą być wpisywane (transkrybowane) w polskich księgach stanu cywilnego. Przepisy paszportowe nakładają wymóg przedłożenia polskich aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia i małżeństwa) przy składaniu wniosków o paszport.

Wnioskodawca chcąc wpisać zagraniczny akt do polskiej księgi stanu cywilnego dostarcza do urzędu stanu cywilnego w Polsce:

1.Tłumaczenie aktu dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

2.Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego - wzory poniżej

W przypadku gdy akt małżeństwa nie zawiera informacji o zmianie nazwiska małżonków w wyniku zawarcia związku małżeńskiego należy złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska. Brak takiego oświadczenia oznacza, że małżonkowie zostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach. Oświadczenie można złożyć osobiście w USC, przed notariuszem lub polskim konsulem. Przed konsulem należy stawić się okazując ważny dokument tożsamości.

Osoby urodzone za granicą, które nigdy nie zamieszkiwały w Polsce, kierują wniosek wraz z dokumentacją do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Wszystkie pozostałe osoby kierują wnioski o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Akty małżeństwa umiejscawia się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Rodzice małoletnich dzieci urodzonych za granicą kierują w/w wnioski do kierownika urzędu stanu cywilnego swojego ostatniego miejsca zamieszkania.

Zagraniczny akt stanu cywilnego może być także umiejscowiony za pośrednictwem rodziny w Polsce. Wnioskodawcą może być ojciec, matka, brat, siostra, mąż, żona, syn, córka, babcia, wnuk, osoba, która wykaże interes prawny. W przypadku umiejscawiania aktu za pośrednictwem pełnomocnika, podpis mocodawcy na pełnomocnictwie należy urzędowo poświadczyć, przed notariuszem (podpis notariusza poświadczony przez Apostille) lub w Ambasadzie. Wniosek można też skierować drogą pocztową lub za pośrednictwem konsula.

Konsul pobiera opłatę konsularną za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania dokumentu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego i poświadczenie tłumaczenia zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, urzędy stanu cywilnego pobierają opłaty skarbowe za dokonanie czynności z zakresu stanu cywilnego. Wpisanie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego i przesłanie odpisu aktu wnioskodawcy za granicą jest tego rodzaju czynnością. Urzędy wzywają wnioskodawców na piśmie do uiszczenia opłaty skarbowej, podając numer konta bankowego na które należy przelać określoną przez urząd kwotę.

Załączone do wniosku oryginały nie podlegają zwrotowi. Urząd stanu cywilnego po przyjęciu wniosku ma prawo żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Po wpisaniu treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, urząd stanu cywilnego sporządza polskie odpisy aktów stanu cywilnego i wraz z decyzją kierownika urzędu stanu cywilnego o umiejscowieniu przesyła wnioskodawcy za pośrednictwem Ambasady.


Jeżeli zagraniczny akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez polskie prawo bądź też zawiera oczywiste błędy pisarskie wówczas akt taki na wniosek strony podlega uzupełnieniu/sprostowaniu:


AKT URODZENIA:

- akt urodzenia dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa uzupełnia się na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa rodziców

- akt urodzenia dziecka, którego matka jest panną podlega uzupełnieniu na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia matki dziecka

- jeśli dziecko zostało uznane przez ojca wówczas akt urodzenia uzupełnia się na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia ojca dziecka


AKT MAŁŻEŃSTWA:

- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu małżeństwa są odpisy zupełne aktu urodzenia małżonków


AKT ZGONU:

- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu zgonu panny/kawalera jest odpis zupełny aktu urodzenia osoby zmarłej

- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu zgonu osoby zamężnej/żonatej lub wdowy/wdowca jest odpis zupełny aktu małżeństwa osoby zmarłej

                                                                                                         

Odpisy zupełne aktów będące postawą sprostowania lub uzupełnienia muszą zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej (odpis zupełny - 33 zł).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek_o_sporządzenie_w_polskich_księgach_stanu_cywilnego_zagranicznego_aktu_urodzenia.pdf)Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzeniaMałgorzata Mierzwa30 kB1362010-01-20 15:25
Pobierz plik (Wniosek_o_sporzadzenie_w_polskich_księgach_stanu_cywilnego_zagranicznego_aktu_malzeństwa.pdf)Wniosek o sporzadzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwaMałgorzata Mierzwa31 kB1322010-01-20 15:27
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (WNIOSEK__o_wydanie_odpisu_aktu_stanu_cywilnego.pdf)Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnegoMałgorzata Mierzwa25 kB1502012-02-20 10:17
 

OPŁATY za sporządzenie i wydanie aktów stanu cywilnego

DOKONANIE CZYNNOŚCI URZĘDOWEJ

1. Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

 

2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

1. Sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

 

4. Pozostałe decyzje wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego

39 zł

 

5. Protokół zawierający ostatnia wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu Cywilnego

22 zł

 

6. Ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

22 zł

 

7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

1. Zaświadczenie, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

· Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

· Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

· Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

· Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaciągnięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

· Pozostałe zaświadczenia

 

 

 

38 zł

 

 

 

33 zł

22 zł

 

24 zł26 zł

1. odpis wydawany z aktu stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2. odpisy skrócone:

· wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość

· wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego
- cywilnego liczbie 3 egz.

Zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

2. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

Poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa nie podlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

3. Poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł

 

WYDANIE ZEZWOLENIA (POZWOLENIA, KONCESJI)

1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

 

 

 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu: Powiatowy Bank Spółdzielczy

w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037