Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję Numer petycji Data złożenia Przedmiot petycji Petycja Odpowiedź
1.  Cech Zdunów Polskich, ul. Rynek 2, Zduny  1/2022  01.03.2022 Naprawa programów ochony powietrza pdf icon
pdf icon
2.  Szulc - Efekt, ul. Poligonowa 1, Warszawa  2/2022  04.05.2022 Optymalizacja wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej 
pdf icon
 pdf icon
3.  Szulc - Efekt, ul. Polgonowa 1, Warszawa  3/2022  05.07.2022 Poprawa efektywności energetycznej  pdf icon  pdf icon
4.  NAV Agency ul. Taśmowa 3, Warszawa  4/2022  18.08.2022 Program edukacyjny ,,Gotuj sie na zmiany,,  pdf icon  
5.  Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego ul. Żwirki i Wigury 13a,   Skawina  5/2022  18.08.2022 Utworzenie oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakup broni dla każdego rdzennego mieszkańca tej gminy  pdf icon  
         

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję Numer petycji Data złożenia Przedmiot petycji Petycja Odpowiedź
 1

 Xs - Events ul. Morszyńska 55, Warszawa,

Szulc - Efekt ul. Poligonowa 1, Warszawa

1/2021 30.03.2021 Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu ,,Podwórko NIVEA,, - edycja 2021  pdf icon  pdf icon
 2 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 2/2021 09.03.2021 Stosowanie preparatów, które są obecnie w fazie badań pdf icon  
 3 Smebusiness 3/2021 16.08.2021  Program edukacyjny ,,Przygotujmy lepszy świat,,  pdf icon  
 Fundacja im. Nikoli Tesli  4/2021 21.12.2021  Wydanie zakazu stostowania ,,maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości,,

 pdf icon

pdf icon

 pdf icon
             
             
             
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję Numer petycji Data złożenia Przedmiot petycji Petycja Odpowiedź
1. Koalicja Polska Wolna od 5G 1/2020 03.04.20 Ochrona zdrowia przed elektroskażeniami pdf icon
pdf icon
2.

Pani Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka - Zdrój

2/2020 09.04.20 Zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") pdf icon
pdf icon
3.

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

3/2020 11.08.20 Dbajmy o zdrowie mieszkańców - dezynfekcja pdf icon
pdf icon

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku: PDF

Lp. Numer petycji Data złożenia Przedmiot petycji Petycja Odpowiedź
1. 1/2019 08.03.19 Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2019"  pdf icon
pdf icon
2. 2/2019 01.04.19 Reforma Wymiaru Sprawiedliwości i innych ważnych kwestii społecznych pdf icon  
3. 3/2019 28.05.19 Zmieniajmy Gminy na Lepsze pdf icon pdf icon
4. 4/2019 31.05.19 Ułatwienie udzielania informacji publicznej pdf icon pdf icon
5. 5/2019 12.07.19 Ułatwienie udzielania informacji publicznej pdf icon pdf icon
6. 6/2019 24.09.19 Dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze pdf icon pdf icon
7. 7/2019 22.10.19 Akcja dla szkół podstawowych i świetlic "Bezpieczny uczeń" pdf icon pdf icon
8. 8/2019 29.11.19 Zakres zmiany przepisów prawa miejscowego w interesie publicznym pdf icon pdf icon
9. 9/2019 06.12.19 Zakres zmiany przepisów prawa miejscowego w interesie publicznym pdf icon pdf icon

PETYCJE

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.