2004

ZARZĄDZENIE Nr 25

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. oraz art. 14 uchwały Nr XIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

    852-85214-2010 z                                                                       3 660,-

    852-85216-2010 z                                                                           47,-

2. Zwiększa się wydatki:

    852-85214-3110 z                                                                      3 660,-

    852-85216-3110 z                                                                           47,-

3. Zmiany w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_25_2004.pdf)Zarządzenie nr 25 2004Małgorzata Mierzwa44 kB572015-06-16 14:20

Zarządzenie Nr 24

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Inowłodzu

                  Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, zarządzam co następuje :

§ 1. 1 Tworzy się dodatkowe stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Inowłódz

w Referacie Finansowym stanowisko ds. księgowości

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowisko ds. ochrony środowiska 

1.2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Inowłódz po zmianach  stanowi załącznik  nr 1  do zarządzenia

1.3. Podział zadań pomiędzy Referatami wymienionymi w p.pkt. a i b stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_24_2004.pdf)Zarządzenie nr 24 2004Małgorzata Mierzwa37 kB632015-06-16 14:18

Zarządzenie nr 23/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Inowłodzu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr214. poz. l806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055), w związku z art.1042  § 2 zarządza się co następuje;

§1.1. Ustala się regulamin pracy Urzędu Gminy Inowłódz, który stanowi załącznik nr l
do zarządzenia

§ 2. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2-ch tygodni od dnia podania go do
wiadomości pracowników.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_23_2004.pdf)Zarządzenie nr 23 2004Małgorzata Mierzwa32 kB602015-06-16 14:17

ZARZĄDZENIE NR 22/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska kierownika sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 36 a, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Zofii Gołszewskiej pełnienie stanowiska kierownika sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu na okres od 1 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_22_2004.pdf)Zarządzenie nr 22 2004Małgorzata Mierzwa51 kB592015-06-16 14:16

Zarządzenie Wójta nr 21/2004

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie likwidacji środków rzeczowych mienia komunalnego po przeprowadzonej inwentaryzacji.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 póz. 74 z 1996 r. z późn. zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz. U. Nr 121 póz. 591) zarządza się co następuje:

§1.

Zatwierdzić wnioski Gminnej Komisji ds. Inwentaryzacji dot. likwidacji środków rzeczowych, których naturalne zużycie stwierdzono w trakcie inwentaryzacji majątku Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Inowłódz do należytego naniesienia zmian w księgach inwentarzowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_21_2004.pdf)Zarządzenie nr 21 2004Małgorzata Mierzwa36 kB562015-06-16 14:15

ZARZĄDZENIE Nr 20/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najbardziej estetyczną posesję na terenie Gminy Inowłódz

Na podstawie §3 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX /199/ 97 z 21 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje Gminną Komisję Konkursowa w składzie:

- Marcin Kubicz                 - przewodniczący

- Grażyna Świerczyńska      - członek

- Jerzy Laczek                  - członek

- Jacek Tabor                   - członek

§ 2

Komisja dokona klasyfikacji wytypowanych przez rady sołeckie posesji w oparciu
o Regulamin, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_20_2004.pdf)Zarządzenie nr 20 2004Małgorzata Mierzwa39 kB572015-06-16 14:14

Zarządzenie Nr 19 / 2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 25 maja 2004r.

W sprawie wprowadzenia zmiany w organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury Inowłodzu

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym {Dz. U . z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz.1806. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153 poz. 1271), § 11 Statutu GOK-u oraz Decyzji Nr 51/IKONKA/LD/DS./04 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z dnia 16 marca 2004r. zarządzam co następuje:

§1. W ramach realizacji programu „IKONKA" z dniem 1 czerwca 2004r. tworzy się przy bibliotece publicznej w Inowłodzu publiczny punk dostępu do Internetu - „czytelnia internetowa"

§ 2. Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury do wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym GOK

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_19_2004.pdf)Zarządzenie nr 19 2004Małgorzata Mierzwa34 kB562015-06-16 14:13

Zarządzenie Nr 18/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn, zm.) w związku z art, 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Wójt Gminy Inowłódz zarządza co następuje:

§1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach niniejszego zarządzenia:

• Nr 1 w Inowłodzu

• Nr 2 w Królowej Woli

• Nr 3 w Brzustowie

• Nr 4 w Spale

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_18_2004.pdf)Zarządzenie nr 18 2004Małgorzata Mierzwa143 kB562015-06-16 14:12

ZARZĄDZENIE Nr 17

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody:

- 852-85212-6310                                                                                        4000

2. Zmiany w planach dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zwiększa się wydatki:

- 852-85212-6060                                                                                        4000

2. Zmiany w planie wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_17_2004.pdf)Zarządzenie nr 17 2004Małgorzata Mierzwa80 kB552015-06-16 14:11

Zarządzenie Nr 16/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 5 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 i 94 pkt. 8 Kodeksu Pracy, art. 8 ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz ust. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odrębnie dla każdej szkoły.

2. Środki pieniężne tego Funduszu będą gromadzone na jednym rachunku bankowym.

3. Dyrektorzy szkół dysponują środkami Funduszu i odpowiadają za jego prawidłową realizację.

§ 2. Podstawą wydatkowania środków Funduszu w szkołach jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodniony ze związkami zawodowymi (Związek Nauczycielstwa Polskiego), który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Traci moc Uchwała Nr 13/2001 Zarządu Gminy Inowłódz dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Inowłódz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_16_2004.pdf)Zarządzenie nr 16 2004Małgorzata Mierzwa68 kB522015-06-16 14:10