2004

Zarządzenie Nr 7/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 12.02.2004r.

W sprawie odpłatnego udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy.

Na podstawie art. 33 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U  z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r.Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717), oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy /Dz.U.Nr 227 poz. 2245/ zarządzam co następuje;

§ 1. Udostępnić odpłatnie urzędowy formularz druku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, osobie prawnej lub innej jednostce nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 2. Za udostępnienie urzędowych formularzy ustala się opłatę 0,50 zł od jednej strony druku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_7_2004.pdf)Zarządzenie nr 7 2004Małgorzata Mierzwa47 kB512015-06-16 13:41

Zarządzenie Nr 6/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 10 lutego 2004r.

W sprawie ustalenia harmonogramu pracy i przyjęcia okresu rozliczeniowego w 2004r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r.Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717), oraz art. 129 i 130 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Ustala się wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2004r. dla pracowników Urzędu Gminy Inowłódz oraz podległych służbowo Wójtowi Gminy kierowników jednostek organizacyjnych, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

2. Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym przez który rozumie się dni pracy przypadające od poniedziałku do piątku.

§ 2. Przyjmuje się, że okres rozliczeniowy, o którym mowa w § l wynosi cztery miesiące przypadający na:

- styczeń - kwiecień

- maj - sierpień

- wrzesień - grudzień

§ 3. Tracą moc obowiązujące przepisy regulujące czas pracy zawarte w § 12 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr2/96 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 09 grudnia 1996r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_6_2004.pdf)Zarządzenie nr 6 2004Małgorzata Mierzwa110 kB402015-06-16 13:40

Zarządzenie Nr 5/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 10 lutego 2004r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy wynikającego z obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju i grudniu 2004r. w okresie rozliczeniowym

Na podstawie art. 33 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r.Nr 214, poz.1806, Nr 80 poz. 717),  oraz art.129 i 130 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z przyjętym okresem rozliczeniowym oraz harmonogramem czasu pracy na 2004r. dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych oraz występowania w tygodniu dwóch świąt w inne dni wolne od pracy inne niż niedziela przypadające nadzień l Maja i 1-go Dnia Bożego Narodzenia (25.12), wyznaczam inne dni wolne od pracy odpowiednio w dniach 11 czerwca i 12 listopada 2004r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_5_2004.pdf)Zarządzenie nr 5 2004Małgorzata Mierzwa42 kB402015-06-16 13:39

Zarządzenie Nr 4/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 10 lutego 2004r.

W sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu za przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy

Na podstawie art. 775 Kodeksu Pracy oraz §5 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. ( Dz. U . Nr 236 poz. 1990) w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej sferze budżetowej na obszarze kraju zarządzam co następuje:

§ 1.1. Na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością Gminy wyraża zgodę Wójt lub Sekretarz Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.

2. W przypadku określonym w ust. l pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za l km przebiegu.

3. Stawka o której mowa w ust. 2 wynosi maksymalna wysokość stawki o której mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz.U. Nr 236, poz. 1990) i ulega corocznej zmianie na zasadach określonych w rozporządzeniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_4_2004.pdf)Zarządzenie nr 4 2004Małgorzata Mierzwa55 kB412015-06-16 13:29

ZARZĄDZENIE NR 3/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 6 lutego 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu

Na podstawie art. 36 a, ust. 5 i art. 5 c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Inowłodzu, w następującym składzie:


1. Marek Leszczyński          Przedstawiciel organu prowadzącego        Przewodniczący Komisji

2. Józef Goska                  Przedstawiciel organu prowadzącego        Członek Komisji

3. Roman Rodakowski         Przedstawiciel organu prowadzącego        Członek Komisji

4. Andrzej Krych                Przedstawiciel          Kuratorium Oświaty           Członek Komisji

5. Jolanta Banasik              Przedstawiciel          Kuratorium Oświaty Członek Komisji

6. Sławomir Krawczyń         Przedstawiciel Kuratorium Oświaty           Członek Komisji

7. Krystyna Kowalska         Przedstawiciel rady pedagogicznej           Członek Komisji

8. Jolanta Rodakowska        Przedstawiciel rady pedagogicznej           Członek Komisji

9. Anna Jaciubek               Przedstawiciel rodziców                         Członek Komisji

10. Agata Olchowik            Przedstawiciel rodziców                         Członek Komisji

11. Barbara Dziubałtowska- Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa     Członek Komisji

      Chachuła                    Polskiego


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY INOWŁÓDZ

MGR CEZARY KRAWCZYK

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_3_2004.pdf)Zarządzenie nr 3 2004Małgorzata Mierzwa75 kB412015-06-16 13:28

Zarządzenie Nr 2/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Inowłodzu

Na podstawie art. 36 a, ust. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r. Nr 67, poz.329, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) Wójt Gminy Inowłódz zarządza, co następuje:

§1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Inowłodzu.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się w dwóch dziennikach;

1) Gazeta Wyborcza

2) Dziennik Łódzki - wydanie lokalne

§ 2. Zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Kpawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_2_2004.pdf)Zarządzenie nr 2 2004Małgorzata Mierzwa42 kB412015-06-16 13:26

Zarządzenie Nr 1/2004

Wójta Gminy

z dnia 14 stycznia 2004r.

w sprawie:

złożenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim wniosku o organizację robót publicznych na terenie gminy Inowłódz

Na podstawie art. 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dn. 14.12.1994r. tekst jednolity: Dz. z 2003r. Nr 58 poz. 514, nr 6 poz.65, nr 90 poz.844, nr 122.poz.l 143, nr 128.pozl 176, nr 137 poz.1302, nr 142 poz.1380, nr 135 poz.1268, nr 166 poz.1608, nr 203 poz. 1966, oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 189)

Uchwala się co następuje:

§ l. Uznaje się za zasadne złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. o organizowanie robót publicznych na terenie gminy Inowłódz

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_1_2004.pdf)Zarządzenie nr 1 2004Małgorzata Mierzwa53 kB412015-06-16 13:14