Zarządzenie Nr 35/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 03 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu do współdziałania z firmą realizującą Program Rozwoju

Lokalnego Gminy Inowłódz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr. 23,poz. 220, Nr. 62, poz.558, Nr. 113, poz. 984; Nr. 153, poz. 1271; Nr. 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80, poz.717) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Zespół do współdziałania z firmą realizującą Program Rozwoju Lokalnego  Gminy Inowłódz w składzie:

Marcin Kubicz - Przewodniczący

Jarosław Grochowski

Janina Kamińska

Kazimierz Grygiel

Janina Gostyńska

§2

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie materiałów do Planu Rozwoju Lokalnego, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

a w szczególności:

1) ustalenie listy zadań inwestycyjnych,

2) ustalenie hierarchii zgłoszonych zadań,

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_35_2004.pdf)Zarządzenie nr 35 2004Małgorzata Mierzwa47 kB892015-06-16 14:36