2005

ZARZĄDZENIE NR 48/2005

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2005 r.

w sprawie rozszerzenia Komisji Przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości postanawiam

§1.

Rozszerzyć Komisję Przetargową o następujące osoby:

1. Bartyzel Maria

2. Czyż Paweł

3. Ośniecki Zbigniew

§2.

Zarządzenie obowiązuje z dniem jego podpisania.


Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_48_2005.pdf)Zarządzenie nr 48 2005Małgorzata Mierzwa29 kB1602015-06-19 15:46

Zarządzenie Nr 47/2005

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. U Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz.1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz.148,zm. Dz. U. Nr 189 poz. 1851; z 2004 r Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz.890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz.1291, Dz. U. Nr 210 poz.2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64 poz.565) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r

     2. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2.1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Usług Komunalnych na 2005 r

     2. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenia_nr_47_2005.pdf)Zarządzenie nr 47 2005Małgorzata Mierzwa94 kB1692015-06-19 15:45

Zarządzenie Nr 46/2005

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 grudnia 2005r.

 

 

W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Inowłodzu

 

 

                  Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r., Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r., 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 167, poz.1759;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. 1 Ustala się regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Inowłodzu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

1.2. Tracą moc Zarządzenia:

      - Nr 2/2003 Wójta Gminy strukturze dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu

- Nr 24/ 2004 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu

- Nr 41) 2005r. Wójta Gminy Inowłódz z dnia 28 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_46_2005.pdf)Zarządzenie nr 46 2005Małgorzata Mierzwa275 kB1652015-06-19 15:44

Zarządzenie Nr 45/2005

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. U Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz.1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz.148,zm. Dz. U. Nr 189 poz. 1851; z 2004 r Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz.890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz.1291, Dz. U. Nr 210 poz.2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64 poz.565) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r o kwotę 45 616 zł

     2.Plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r po zmianach wynosi 8 665 257zł

     3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r o kwotę 45 616 zł

     2. Plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r po zmianach wynosi 8 902 965 zł

     3. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenia_nr_45_2005.pdf)Zarządzenie nr 45 2005Małgorzata Mierzwa95 kB1612015-06-19 15:43

Zarządzenie Nr 44/2005

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum
w Inowłodzu
w składzie:

1) Roman Rodakowski - przedstawiciel organu prowadzącego (przewodniczący komisji),

2) Katarzyna Borodziuk - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) Małgorzata Tabor - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu 

4) Andrzej Krych -  ekspert z listy MEN,

5) Barbara Motyl -  ekspert z listy MEN.

 

§ 2. Zatwierdzam Regulamin Pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_44_2005.pdf)Zarządzenie nr 44 2005Małgorzata Mierzwa82 kB1542015-06-19 15:41

Zarządzenie nr 43

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 2 listopada 2005 r.

w sprawie: przekazywania informacji w celu aktualizacji danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 200 r. Nr 112 poz. 1198, z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 240 poz. 2407) § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U Nr 67 poz. 619) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sposób publikacji informacji publicznej Urzędu Gminy Inowłódz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Inowłódz określa zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Inowłódz z dnia
2 marca 2004 roku wraz z załącznikiem w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Inowłódz.

§ 2

Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia są kierownicy komórek organizacji wewnętrznej Urzędu Gminy, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 3

Kierownicy komórek sprawują nadzór formalny i merytoryczny nad publikowanymi treściami w BIP oraz ich aktualizacją, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

§ 4

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Gminy Inowłódz jest udostępniana na wniosek. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_43_2005.pdf)Zarządzenie nr 43 2005Małgorzata Mierzwa164 kB1662015-06-19 15:40

Zarządzenie Nr 42

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 2 listopada 2005

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

§1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w:

1/ Urzędzie Gminy

2/ Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

3/ Lecznicy

4/ Szkole Podstawowej w Inowłodzu

5/ Szkole Podstawowej w Brzustowie

6/ Szkole Podstawowej w Królowej Woli

7/ Gimnazjum w Inowłodzu

8/ Świetlicach

9/ Bibliotece

10/ Kołach Gospodyń Wiejskich

11/ Ochotniczych Straże Pożarne

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1/ Kazimierz Rygiel             - przewodniczący

2/ Janina Gostyńska           - członek

3/ Tomasz Pawlik               - członek

w terminie od dnia 15 listopada 2005 r do dnia 15 stycznia 2006r

§2. Powołuje się 8 zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu:

1/ w Urzędzie Gminy

Maria Bartyzel

Janina Kamińska

2/ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Lecznicy weterynaryjnej

Iwona Szczepańska

Emilia Jabłońska

3/ w Szkole Podstawowej w Inowłodzu

Małgorzata Gadomska

Lucyna Burchart

4/ w Szkole Podstawowej w Brzustowie

Janina Wrzosek

Maria Domagała

5/ w Szkole Podstawowej w Królowej Woli

Jarosław Grochowski

Barbara Kowalska

6/w Gimnazjum w Inowłodzu

Barbara Lange

Dorota Serwik

7/ w Świetlicach, Bibliotece i Kołach Gospodyń Wiejskich

Jolanta Nieczyporowska

Marta Sobolewska

Renata Dąbrowicz

8/ w OSP

Paweł Czyż

Jolanta Pązik

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2005r

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Inowłódz.

§4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_42_2005.pdf)Zarządzenie nr 42 2005Małgorzata Mierzwa127 kB1512015-06-19 15:39

Zarządzenie Nr 41

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 października 2005r.

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Inowłodzu

 

 

                  Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. 1 W referacie - Gminne Centrum Informacji wprowadza się dla stanowiska d.s Informacji i poradnictwa zawodowego pełny wymiar czasu pracy

1.2. Zmiana w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Inowłódz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

1.3. Podział zadań między referatami nie ulega zmianie

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005r.

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_41_2005.pdf)Zarządzenie nr 41 2005Małgorzata Mierzwa38 kB1562015-06-19 15:38

Zarządzenie Nr 40 /2005

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 września 2005r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego

Na podstawie art.30 ust.1, 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003: Nr 80 poz. 717 nr 162 poz.1568; z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr 167,poz.1759)

§ 1. Powołuje się Zespół ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz w składzie:

- Marcin Kubicz

- Jarosław Grochowski

- Janina Gostyńska

- Kazimierz Grygiel

- Janina Kamińska

§ 2. Zadaniem Zespołu jest monitorowanie, przygotowanie i realizowanie zadań zatwierdzonych w Planie Rozwoju Lokalnego oraz wnioskowanie o przyjęcie nowych zadań.

§ 3. Zespół będzie składał roczne raporty na temat wdrażania zadań przyjętych w Planie Rozwoju Lokalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_40_2005.pdf)Zarządzenie nr 40 2005Małgorzata Mierzwa39 kB1572015-06-19 15:37

Zarządzenie Nr 39

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 września 2005 r.

 

 

w sprawie: zmian budżetu na 2005 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 7 stycznia 2003 r. oraz art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z 12 października 2001 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

    751-75108-2010                                                                             6 120

    751-75107-2010                                                                             5 414

 

2. Zmniejsza się dochody:

    751-75108-2010                                                                                275

    852-85213-2010                                                                             2 576

    852-85214-2010                                                                            11 800

 

3. Zmiany w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

1. Zwiększa się wydatki:

    751-75108-3030                                                                             6 120

    751-75108-4110                                                                                117

    751-75108-4120                                                                                  17

    751-75108-4170                                                                                681

    751-75108-4210                                                                             2 389

    751-75108-4410                                                                                107

    751-75107-4210                                                                             5 414

    010-01095-4210                                                                                  81

    010-01095-4230                                                                                212     

    600-60016-4590                                                                                252

    700-70005-4430                                                                                323

    750-75023-4170                                                 `                              600

    750-75023-4610                                                                             2 698

    750-75075-3020                                                                             3 000

    750-75075-4300                                                                             3 400

    750-75095-4010                                                                             4 120

    750-75095-4110                                                                             2 975

    750-75095-4120                                                                                614

    750-75095-4210                                                                                500

    750-75095-4300                                                                                500     

    751-75101-4110                                                                               0,30

    751-75101-4300                                                                                0,40

    754-75412-4270                                                                             3 030

    754-75412-4300                                                                             1 750

    756-75647-4110                                                                                200

    801-80101-4170                                                                                200

    801-80113-4110                                                                             1 000

    851-85154-4300                                                                             3 470

    852-85212-4010                                                                             1 574

    852-85212-4040                                                                                459

    852-85212-4110                                                                                373

    852-85212-4120                                                                                  53

    852-85212-4210                                                                                910

    852-85219-4010 z                                                                                22

    852-85219-4440 z                                                                              143

    852-85219-4210 w                                                                             567

    852-85228-4440                                                                                100

    900-90095-4170                                                                                383

    926-92605-4210                                                                             2 540

    926-92605-4410                                                                                300

 

2. Zmniejsza się wydatki:

    751-75108-4300                                                                             3 586

    852-85213-4130                                                                             2 576

    852-85214-2110                                                                            11 800

    010-01095-4410                                                                                293

    600-60016-4210                                                                                252

    700-70005-4300                                                                                323

    750-75023-4010                                                                             4 120

    750-75023-4110                                                                             2 975

    750-75023-4120                                                                                614

    750-75023-4300                                                                             3 298

    750-75075-4210                                                                             6 400

    750-75095-4430                                                                            1 000

    751-75101-4120                                                                               0,70

    754-75412-4210                                                                             1 750

    754-75412-4430                                                                             3 030

    756-75647-4210                                                                                200

    801-80101-4300                                                                                200

    801-80113-4430                                                                             1 000

    851-85154-4170                                                                             1 800

    851-85154-4260                                                                             1 670

    852-85212-3110                                                                             3 369

    852-85219-4040 z                                                                              165

    852-85219-4440 w                                                                             667

    900-90095-4300                                                                                383

    926-92605-4300                                                                             2 840

                  

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_39_2005.pdf)Zarządzenie nr 39 2005Małgorzata Mierzwa156 kB1542015-06-19 15:35