Lp. Numer zarządzenia Data wydania W sprawie PDF
1. 1/2022  03.01.2022 Udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu. pdf icon
2. 2/2022  03.01.2022  Udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu.  pdf icon 
 3. 3/2022  17.01.2022  Wydłużenia okresu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz 2021-2030.  pdf icon 
4.  4/2022  17.01.2022 zmian budżetowych  pdf icon 
5. 5/2022  18.01.2022  Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu. 

pdf iconpdficon 

pdficon

pdficon

pdficon

pdficon

6. 6/2022 26.01.2022 Włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków pdf icon
7. 7/2022 27.01.2022 Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu pdf icon
8. 8/2022 27.01.2022 Udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w inowłodzu pdf icon
9. 9/2022 28.01.2022 Ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz ustalenia wzorów wniosków i zgłoszeń do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowłódz na rok szkolny 2022/2023


pdf icon

pdficonpdficon

pdficonpdficon

pdficon

10. 10/2022 31.01.2022 Zmian budżetowych pdf icon
11. 11/2022 31.12.2022 Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego pdf icon
 12. 12/2022 04.02.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon 
13. 13/2022 16.02.2022 Ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Inowłódz położonej w obrębie ewidencyjnym Zakościele, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 41, 61

pdf icon

pdficonpdficon

pdficon

14. 14/2022 16.02.2022 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2025 dla Gminy Inowłódz

pdf icon 

15. 15/2022 18.02.2022 Wprowadzenia Reglaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Inowłódz pdf icon
16. 16/2022 18.02.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon
17 17/2022 28.02.2022 Zmian budżetowych pdf icon
18. 18/2022 01.03.2022 Powierzenia pełnienia obowiązkó Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu pdf icon
19. 19/2022 01.03.2022 Udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu pdf icon
20. 20/2022 07.03.2022 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

pdf icon

pdficon

 

pdficon

22. 22/2022 11.03.2022 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu

pdf icon

pdficon

23. 23/2022 15.03.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon
24. 24/2022 17.03.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon
25. 25/2022 17.03.2022 Przeprowadzenia kontroli w żłobku ,,Formuła 1 - żłobek dla najlepszych,,  pdf icon
26. 26/2022 17.03.2022 Upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu do prowadzenia postepowań w sprawach jednorazowego świadczenia pienieżnego dla Obywateli Ukrainy a także do wydawania decyzji w tych sprawach pdf icon
27. 27/2022 17.03.2022 Upoważnienia pracowników Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadzczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy a także do wydawania decyzji w tych sprawach pdf icon 
28. 28/2022 17.03.2022 Powołania Komisji do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz. pdf icon
29. 29/2022 23.03.2022 Zmian budżetowych pdf icon
30. 30/2022 31.03.2022 Powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu pdf icon
31. 31/2022 31.03.2022 Upoważnienia pracowników GOPS w Inowłodzu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty pdf icon
32. 32/2022 31.03.2022 Ustalenia opłat za wynajem sal Zamkowych i Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Inowłodz pdf icon
33. 33/2022 31.03.2022 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

pdf icon

pdficon

34. 34/2022 31.01.2022. Zmian budżetowych pdf icon
35. 35/2022 01.04.2022 Określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniii na lata 2022-2025 dla Gminy Inowłódz,,

pdf icon

pdficon

 

pdficon

36. 36/2022 08.04.2022 Zmian budżetowych pdf icon
37. 37/2022 20.04.2022 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

pdf icon

pdficon

38 38/2022 28.04.2022 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

pdf icon

pdficon

39 39/2022 29.04.2022 Zmian budżetowych pdf icon
40.  40/2022 04.05.2022 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu

pdf icon

pdficon 

41 41/2022 04.05.2022 Wyodrębnienia ewidencji ksiegowej oraz ustalenia planu kont dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V pdf icon
42. 42/2022 11.05.2022 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2021 rok

pdf icon

pdficon

pdficon

pdficon

 

43 43/2022 12.05.2022 Zmian budżetowych pdf icon
44 44/2022 18.05.2022 Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej pdf icon
45. 45/2022 19.05.2022 Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania rozwoju sportu pdf icon
46 46/2022 27.05.2022 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu pdf icon
47. 47/2022 27.05.2022 Ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2022 r. z obszaru kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa naturalnego pdf icon
48 48/2022 30.05.2022 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze pdf icon
49 49/2022 31.05.2022 Zmian budżetowych pdf icon
50. 50/2022 07.06.2022 Ustalenia wielkości miesięcznej opłaty za najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu, stanowiącego zasób Gmniny Inowłódz pdf icon
51. 51/2022 08.07.2022 Ustalenia wielkości miesięcznej opłaty za najem lokalu użytkowego w budynku Stara Kuchnia w Spale, stanowiącego zasób Gminy Inowłódz pdf icon
52. 52/2022 13.06.2022 Ustalenia wysokości ołaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w miejscowosci Spała pdf icon
53. 53/2022 15.06.2022 Ustalenia wielkości opłaty dziennej za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej w Inowłodzu na terenie Zamku Kazimierza Wielkiego pdf icon
54. 54/2022 20.06.2022 Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pdf icon
55. 55/2022 21.06.2022 Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu pdf icon
56. 56/2022 24.06.2022 Zmian budżetowych pdf icon
57. 57/2022 24.06.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon
58. 58/2022 24.06.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon
59. 59/2022 24.06.2022 Ustalenia Regulaminu Konkursu ,, Najładniejsza posesja 2022 roku w Gminiw Inowłódz ,, oraz powołania Komisji Konkursowej pdf icon
60. 60/2022 24.06.2022 Ustalenia opłat za wynajem sal Zamkowych i Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Inowłódz pdf icon
61. 61/2022 30.06.2022 Zmian budżetowych pdf icon
62. 62/2022 11.07.2022 Zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu pdf icon
63. 63/2022 11.07.2022 Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu. pdf icon
64.  64/2022 15.07.2022 Powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą posesję 2022 r w Gminie Inowłódz pdf icon 
66. 66/2022 18.07.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon
67. 67/2022 18.07.2022 Zatwierdzenia uchwały ogólnego zebrania członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Królowa Wola z dnia 3 czerwca 2022r. pdf icon
68. 68/2022 19.07.2022 Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu pdf icon
69. 69/2022 19.07.2022 Ustalenia wielkości czynszu za dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 z zasobów Gminy Inowłódz pdf icon
70. 70/2022 19.07.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon 
71. 71/202222 22.07.2022 Powołania komisji przetargowej pdf icon
72 72/2022 27.07.2022  Zmiany Zarządzenia Nr 65/2022 Wójta Gminy Inowłodz z dnia 18 lipca 2022 r w sprawie zmian budżetowych pdf icon
73 73/2022 29.07.2022 Zmian budzetowych pdf icon
74 74/2022 08.08.2022 Powołania Komisji do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz pdf icon
75. 75/2022 08.08.2022 Ogłoszenia I ustnego przetargu ograniczonego dla właścicielinieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Inowłódz położonych w obrębie Dąbrowa

pdf icon


pdficon

pdficon

76. 76/2022 09.08.2022 Ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Inowłódz położonych w obrębie ewidencyjnym Zakościele

pdf icon

pdficon

 

pdficon

 

77. 77/2022  11.08.2022 zmiany powołania komisji przetargowej pdf icon
         
79. 79/2022 11.08.2022  powołania Zastępcy Wójta Gminy Inowłódz pdf icon
80. 80/2022 16.08.2022 upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego pdf icon
81. 81/2022 16.08.2022 upoważnienia pracowników Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego pdf icon
82. 82/2022 19.08.2022 powołania komisji przetargowej pdf icon
83. 83/2022 22.08.2022 powołania komisji przetargowej pdf icon
84. 84/2022 31.08.2022 zmian budzetowych pdf icon
85. 85/2022 01.09.2022 wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dydektorów szkół prowadzonych przez Gminę Inowłodz, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora pdf icon
86. 86/2022 09.09.2022 powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania , na których wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego Inowłódz

pdf icon

pdficon

87 87/2022 12.09.2022 zmian budżetowych pdf icon
88 88/2022 14.09.2022 wyodrębnienia ewidencji ksiegowej oraz ustalenia planu kont dla projektu w ramach Regionanlnego Programu Operacyjnego  pdf icon
89 89/2022 16.09.2022 zmian budżetowych pdf icon
90. 90/2022 16.09.2022 ustalenia stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej stanowiązcego zasób Gminy Inowłódz pdf icon
91. 91/2022 20.09.2022 upoważnienia kierownika GOPS w Inowłodzu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarst domowych pdf icon
92. 92/2022 20.09.2022 upoważnienia pracowników GOPS w Inowłodzu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

pdf icon

pdficon

94. 94/2022 21.09.2022 powołania komisji przetargowej pdf icon
96. 96/2022 27.09.20222 powołanie komisji przetargowej pdf icon
97. 97/2022 28.09.2022 powołania komisji przetargowej pdf icon