Lp. Numer zarządzenia Data wydania W sprawie PDF
1. 1/2021 08.01.2021 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze pdf icon
2. 2/2021 08.01.2021 Ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2021 pdf icon
3. 3/2021  13.01.2021  Powołania Gminnego Zespołu Koordynującego realizację zadania pn. transport osóba mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO V2, w tym osób niepałnosprawnych. pdf icon
4. 4/2021 25.01.2021 Powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Inowłódz pdf icon
5. 5/2021 28.01.2021 Ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz ustalenia wzorów wniosków i zgłoszeń do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowłódz na rok szkolny 2021/2022 pdf icon
6. 6/2021  29.01.2021  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowłódz i wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowłódz  pdf icon
7.  7/2021 29.01.2021  Powołania Zespołu Kontrolnego  pdf icon
8.  8/2021 29.01.2021 Zmian budżetowych pdf icon
9. 9/2021  01.02.2021  Powołania Komisji Zdrowotnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz  pdf icon
10. 10/2021 04.02.2021 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu pdf icon
11. 11/2021 04.02.2021 Powołania Zespołu Kontrolnego pdf icon
12. 12/2021  04.02.2021 Wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Inowłódz pdf icon pdficon
13.  13/2021 08.02.2021  Zmian budżetowych  pdf icon
14. 14/2021 11.02.2021 Wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf iconpdficon
15. 15/2021 11.02.2021 Wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Inowłódz pdf iconpdficon
16. 16/2021 15.02.2021 Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pdf iconpdficon
17. 17/2021 23.02.2021 Powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w urzędzie Gminy Inowłodz dla stanowiska podinspektora ds. informacji i obsługi interesanta pdf icon
18. 18/2021 25.02.2021 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze pdf iconpdficon
19. 19/2021  25.02.2021  Powołania Komisji Likwidacyjnej dla majątku Gminy Inowłódz pdf icon
20. 20/2021  25.02.2021 Wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytcji kultury dla której organizatorem jest Gmina Inowłódz
pdf iconpdficon

21. 21/2021 25.02.2021 Wprowadzenia ,,Instrukcji korzystania i ekploatacji samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Inowłodz pdf iconpdficon
22. 22/2021 26.02.2021 Zmian budżetowych
pdf iconpdficon
23. 23/2021 01.03.2021 Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu pdf icon
24. 24/2021 04.03.2021 Określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla Gminy Inowłódz,, oraz ,, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dla Gminy Inowłódz,,
pdf iconpdficon
25. 25/2021 31.03.2021 Zmian budżetowych pdf icon
26.  26/2021 14.04.2021 Zmian budżetowych 

pdf iconpdficon 

27. 27/2021 15.04.2021 Powołania komisji przetergowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Brzustowie,, pdf icon
28. 28/2021 22.04.2021 Ogłoszenia I ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych nieabudowanych stanowiących własność Gminy Inowłódz położonych w obrębie Dąbrowa

pdf icon

pdficon

29. 29/2021 22.04.2021 Ogłoszenia I ustnego przetargu nieogranizonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy inowłódz położonej w obrębie Inowłódz

pdf iconpdficon

30. 30/2021 23.04.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
31. 31/2021 27.04.2021 Ustalenia wielkości rocznej opłaty za dzierżawę częścini nieruchomości , położonej w obrębie ewiedencyjnym Inowłódz z zasobów Gminy inowłódz pdf icon
 32. 32/2021 27.04.2021 Ustalenia wielkości rocznej opłaty za dzierżawę części nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Inowłódz z zasobów Gminy Inowłódz pdf icon
33 33/2020 30.04.2021 Zmian budżetowych 

pdf iconpdficon

34. 34/2021 05.05.2021 Ustalenia wielkości miesięcznej opłaty za najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia znajdującego się na nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Inowłódz pdf icon
35. 35/2021 13.05.2021 Ustalenia wielkości rocznej opłaty za dzierżawę nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Inowłódz z zasobów Gminy inowłódz pdf icon
36. 36/2021 13.05.2021 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Centrum Kultuey w Inowłodzu za 2020 rok

pdf icon

pdficon 

37. 37/2021 14.05.2021 Zmian budżetowych  pdf icon
38.  38/2021 14.05.2021  Ustalenia stawek czynszu mieszkalnego za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowłódz  pdf icon 
39. 39/2021 20.05.2021 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

pdf icon

pdficon

40. 40/2021 21.05.2021 Wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

pdf icon

pdficon

41. 41/2021  21.05.2021 Ustalenia przyjętych zasad rachunkowości

pdf icon

pdficon 

42. 42/2021  25.05.2021  Powołania Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Inowłódz  pdf icon 
43. 43/2021 26.05.2021 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2021 roku z obszaru kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pdf icon
44  44/2021  31.05.2021 Ustalenia wielkości rocznej stawki opłaty za najem lokali użytkowych w budynku gospodarczym, stanowiących zasób Gminy Inowłodz pdf icon 
45 45/2021 31.05.2021 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pblicznegow 2021 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu

pdf icon

pdficon

46 46/2021 31.05.2021 Wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków przyznanych w formie pomocy finansowej z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych na realizację operacji
pdf icon
47 47/2021 01.06.2021 Ogłoszenia II ustnego przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gtuntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Inowłódz położonych w obrębie Dąbrowa

pdf icon

pdficon

48 48/2021 01.06.2021 Wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków przyznanych w formie pomocy finansowej z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych na realizację operacji
pdf icon
49 49/2021 01.06.2021 Wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków przyznanych w formie pomocy finansowej z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych na realizację operacji
pdf icon
50 50/2021 10.06.2021 Zmian budżetowych  pdf icon
51 51/2021 10.06.2021 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

pdf icon

pdficon

52 52/2021 15.06.2021 Powołania Zespołu Kontrolnego pdf icon
53 53/2021 15.06.2021 Ustanowienia znaku promocyjnego - logo Gminy Inowłódz oraz zasad jego używania i wykorzystywania pdf icon
pdficon

pdficon
54 54/2021 15.06.2021 Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku pdf icon
55 55/2021 17.06.2021 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą w urzędzie Gminy Inowłódz dla stanowiska podinspektora ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i odpadów komunalnych pdf icon
56. 56/2021 21.06.2021 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze pdf icon
57 57/2021  21.06.2021 Wprowadzenie ,,Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynków A, B i C Urzędu Gminy Inowłódz,,

pdf icon

pdficon 

58 58/2021  21.06.2021 Powołania komisji przetargowej  pdf icon 
59 59/2021 30.06.2021 Zmian budżetowych pdf icon
60.        
61. 61/2021  06.07.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon 
62. 62/2021  07.07.2021 Powołania komisji prztargowej pdf icon 
63. 63/2021  07.07.2021 Prowadzenie przez Referat Usług Komunalnych Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), wybudowanego na terenie Gminy Inowłódz  pdf icon 
64.  64/2021 08.07.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon 
65. 65/2021 09.07.2021 Zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Inowłódz pdf icon
66. 66/2021 14.07.2021 Zmiany Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 09 lipca 2021r w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Inowłódz pdf icon
67.  
68. 68/2021  14.07.2021 Ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Inowłodz   pdf icon
69. 69/2021 14.07.2021 Ogłoszenia I ustnego przetrgu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci gruntowych niezabodowanych stanowiącej własność Gminy Inowłódz położonej w obrębie ewidencyjnym Zakościele, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 41,42,54,55,61. pdf icon
71. 71/2021 14.07.2021 Ustalenia wielkości miesięcznej opłaty za nejem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia znajdującego się na nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Inowłodz, stanowiącego zasób Gminy Inowłódz pdf icon
72. 72/2021 14.07.2021 Ustalenia wielkości dziennej stawki czynszu za najem Sali odczytowej Przyziemia P-5 w obiekcie Zamku Kazimierza Wielkiego stanowiącego zasób Gminy Inowłódz pdf icon
73. 73/2021 22.07.2021 Zmian budżetowych pdf icon
74. 74/2021 30.07.2021 Organizacji parkingów niestrzeżonych oraz ustalenia opłaty za korzystanie z miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych w Spale przy ul. Hubala, połozonych poza drogami publicznymi całodobowo przez cały rok pdf icon
75. 75/2021 06.08.2021 Organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Inowłódz

pdf icon

pdficon

76. 76/2021 23.08.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
77. 77/2021 23.08.2021 Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwiama w Inowłodzu, ul. Spalska 5 pdf icon
78. 78/2021 23.08.2021 Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu pdf icon
79. 79/2021 23.08.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
81. 81/2021 26.08.2021 Przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Spała pdf icon
82. 82/2021 30.08.2021 Wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej szkole Podstawowej im. J. Pawła II w Brzustowie pdf icon
83. 83/2021 30.08.2021 Wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Inowłodzu pdf icon
84 84/2021 31.08.2021 Zmian budżetowych pdf icon
85. 85/2021 08.09.2021 Wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków pdf icon
86. 86/2021 15.09.2021 Ustalenia wielkości stawki czynszu za najem Świetlicy wiejskiej w m. Liciążna 57, znajdującej sie na nieruchomości o nr ewidencyjny działki 34/2, obręb ewidencyjny 0005, stanowiący zasób Gmny Inowłódz pdf icon
87 87/2021 16.09.2021 Przygotowania i przeprowadzenia Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz pn. ,,E-learning, Ekologia, Ewakuacja Spała 2021,,

pdf icon

pdficon

88. 88/2021 23.09.2021 Przeprowadzenia konsultacji społecznychprojektu ,,Programu współpracy Gminy Inowłodz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiatnia 2003 r. o dziłatności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022,,

pdf icon

pdficon

89. 89/2021 28.09.2021 Ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Brzustów pdf icon
90. 90/2021 28.09.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
91. 91/2021 30.09.2021 Zmian budżetowych pdf icon
92. 92/2021 05.10.2021 Przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Królowa Wola pdf icon
93. 93/2021 08.10.2021 Powołania Komisji Zdrowotnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz pdf icon
94. 94/2021 08.10.2021 Ustalenia wielkości rocznej stawki opłaty za dzierżawę powierzchni 18 m2 z nieruchomości w m. Spała stanowiącej zasób Gminy Inowłódz pdf icon
95. 95/2021 11.10.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
96. 96/2021 14.10.2021 Sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Inowłodz oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka

pdf icon

pdficon

97. 97/2021 22.10.2021 Ustalenia wilkości rocznej stawki opłaty za dzierżawę powierzchni 84,50 m2 z nieruchomości o nr ewidencyjnym dziłki 54/1, obręb ewidencyjny 0007(Spała) stanowiącej zasób Gminy Inowłódz. pdf icon
98. 98/2021 27.10.2021 Ustalenia wielkości stawki czynszu za nejem świetlicy wiejskiej w m. Liciążna pod nr. adresowym 57, stanowiącej zasób Gminy Inowłódz pdf icon
99. 99/2021 28.10.2021 Ustalenia wielkości rocznej stawki opłaty za najem lokalu użytkowego w budynku gospodarczym, znajdującym się na nieruchomości o nr weidencyjnym dziłki 202/1, obręb 0008 Spała, stanowiący zasób Gminy Inowłódz pdf icon 
100. 100/2021 29.10.2021 Ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Inowłódz położonej w obrębie ewidencyjnym Zakościele, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 41, 42, 55, 61. pdf icon
101. 101/2021 29.10.2021 Zmian budżetowych pdf icon
102. 102/2021 29.10.2021 Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Inowłódz. pdf icon
103. 103/2021 02.11.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
104. 104/2021 02.11.2021 Ustalenia wielkości rocznej stawki opłaty za dzierżawę 1 m2 powierzchni z nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Inowłódz pdf icon
105 105/2021 09.11.2021 Zmian budżetowych pdf icon
106. 106/2021 09.11.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
107. 107/2021 09.11.2021 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla Gminy Inowłódz oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy inowłódz

pdf icon

pdficon

pdficon

108. 108/2021 17.11.2021 Przeprowadzenia inwentaryzacji pdf icon
109. 109/2021 23.11.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
110. 110/2021 26.11.2021 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu pdf icon
111 111/2021 30.11.2021 Zmian budżetowych pdf icon 
112. 112/2021 30.11.2021 Przydziału pracownikom Urzędu Gminy Inowłódz Srodków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

pdf icon

pdficon

pdficon

pdficon

pdficon 

113. 113/2021 30.11.202 Ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2022 pdf icon
114. 114/2021 02.12.2021 Uchylenia Zarządzenia Nr 75/2021 Wójta Gminy Inwłódz z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon
115.  115/2021 02.12.2021 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Inowłódz dla stanowiska referent ds. ochrony środowiska pdf icon 
 116. 116/2021 02.012.2021 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Inowłódz dla stanowiska referenta ds. bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego i współpracy z organizacjami pozarządowymi pdf icon 
117. 117/2021 07.12.2021 Powołania komisji przetargowej pdf icon
118. 118/2021 09.12.2021 Ustalenia wielkości stawki czynszu za nejem świetlicy wiejskiej w msc. Konewka, pod nr adresowym 7, znajdującej się na nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Inowłódz pdf icon
119.  119/2021 09.12.2021 Ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strotegii Rozwoju Gminy Inowłódz 2021-2030 pdf icon 
120. 120/2021 15.12.2021 wyboru długości średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finasach publicznych pdf icon
         
122 122/2021 16.12.2021 Zmian budżetowych pdf icon
123. 123/2021 28.12.2021 Powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu pdf icon
124. 124/2021 31.12.2021 Zmian budżetowych pdf icon
125.  125/2021 31.12.2022 Zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2022 pdf icon pdficon