2007

Zarządzenie Nr 38/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2007 r

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 142 poz. 1020) zarzadzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_38_2007.pdf)Zarządzenie_nr_38_2007Małgorzata Mierzwa52 kB822015-06-29 09:25
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_38_2007.pdf)Załącznik_nr_1_38_2007Małgorzata Mierzwa744 kB822015-06-29 09:26
Pobierz plik (Załącznik_38_Wykaz_i_zasady_funkcjonowania_kont_dla_budżetu_Gminy.pdf)Załącznik Wykaz i zasady funkcjonowania kont dla budżetu GminyMałgorzata Mierzwa745 kB772015-06-29 09:27
Pobierz plik (Załącznik_38_Wykaz_i_zasady_funkcjonowania_kont_dla_urzędu_Gminy_cz_1.pdf)Załącznik Wykaz i zasady funkcjonowania kont dla urzędu Gminy cz 1Małgorzata Mierzwa946 kB812015-06-29 09:27
Pobierz plik (Załącznik_38_Wykaz_i_zasady_funkcjonowania_kont_dla_urzędu_Gminy_cz_2.pdf)Załącznik Wykaz i zasady funkcjonowania kont dla urzędu Gminy cz 2Małgorzata Mierzwa836 kB732015-06-29 09:28
Pobierz plik (Załącznik_38_Wykaz_i_zasady_funkcjonowania_kont_dla_urzędu_Gminy_cz_3.pdf)Załącznik Wykaz i zasady funkcjonowania kont dla urzędu Gminy cz 3Małgorzata Mierzwa756 kB802015-06-29 09:28

Zarządzenie Nr 37/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2007 r

w sprawie kontroli finansowej

         Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego regulamin kontroli finansowej.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z instrukcja i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_37_2007.pdf)Zarządzenie_nr_37_2007Małgorzata Mierzwa798 kB832015-06-29 09:24

Zarządzenie Nr 36/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r publicznych finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_36_2007.pdf)Zarządzenie_nr_36_2007Małgorzata Mierzwa214 kB702015-06-29 09:23

Zarządzenie Nr 35/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 06 grudnia 2007 r.

w sprawie realizacji wniosków Komisji z kontroli w zakresie wywiązywania się podatników wykonujących działalność gospodarczą z obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzać co najmniej 1 raz na miesiąc wyrywkowe kontrole zgodności informacji składanych przez podmioty gospodarcze o wielkości powierzchni nieruchomości zaangażowanych do wykonywania działalności gospodarczej.

§ 2. Przeprowadzić w porozumieniu z sołtysami weryfikację 6 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze podmiotów gospodarczych, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaju i wielkości nieruchomości zaangażowanych w te działalność.

§ 3. Kontrole prowadzić w oparciu o doraźne powoływane zespoły kontrolne składające się z pracowników ref. Finansowego oraz ref. Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_35_2007.pdf)Zarządzenie_nr_35_2007Małgorzata Mierzwa58 kB842015-06-29 09:22

Zarządzenie Nr 34/2007

Wójta Gminy Inowłódzz dnia 30 listopada 2007 r

w sprawie zmian budżetowych        

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 2.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_34_2007.pdf)Zarządzenie_nr_34_2007Małgorzata Mierzwa438 kB762015-06-29 09:21

Zarządzenie Nr 33/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 16 listopada 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_33_2007.pdf)Zarządzenie_nr_33_2007Małgorzata Mierzwa276 kB732015-06-29 09:19

Zarządzenie Nr 32/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 października 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974 ) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_32_2007.pdf)Zarządzenie_nr_32_2007Małgorzata Mierzwa222 kB742015-06-29 09:18

Zarządzenie Nr 31/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 19 października 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974 ) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_31_2007.pdf)Zarządzenie_nr_31_2007Małgorzata Mierzwa91 kB752015-06-29 09:17

Zarządzenie Nr 29/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 16 października 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974 ) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r o kwotę 21 116 zł

      2. Plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r po zmianach

         wynosi 9 044 633,74 zł

      3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r o kwotę 21 116 zł

      2. Plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r po zmianach wynosi 10 148 041,74

      3. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_29_2007.pdf)Zarządzenie_nr_29_2007Małgorzata Mierzwa289 kB682015-06-29 09:16

Zarządzenie Nr 28/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 16 października 2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

 

§1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w celu ustalenia mienia Urzędu Gminy Inowłódz w następującym składzie osobowym:

1/ Kazimierz Grygiel            - przewodniczący

2/ Janina Gostyńska           - członek

3/ Tomasz Pawlik               - członek

§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od dnia 20 października 2007 r. do dnia 15 stycznia 2008 r.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

§ 4. Powołuje się zespół spisowy do przeprowadzenia spisu:

Maria Bartyzel

Małgorzata Warczyk

Jarosław Grochowski

Krzysztof Żegota

Dorota Serwik

Renata Dąbrowicz

Ewelina Bąk

§ 5. W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji upoważnia się komisję inwentaryzacyjną do powołania poszczególnych zespołów spisowych spośród w/w osób.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Inowłódz.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_28_2007.pdf)Zarządzenie_nr_28_2007Małgorzata Mierzwa67 kB752015-06-29 09:15

Zarządzenie Nr 27/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 września 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 2

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_27_2007.pdf)Zarządzenie_nr_27_2007Małgorzata Mierzwa483 kB402015-06-29 09:13

Zarządzenie Nr 23/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 sierpnia 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327 ) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_23_2007.pdf)Zarządzenie_nr_23_2007Małgorzata Mierzwa357 kB402015-06-29 09:12

ZARZĄDZENIE NR 22/2007

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

Z dnia 31 sierpnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej

dotyczącej podatku od nieruchomości

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości w Gminie Inowłódz, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1. Kubicz Marcin

2. Koch Katarzyna

3. Grygiel Kazimierz

§ 3. Zadaniem Komisji jest:

  1. Porównanie danych wynikających z ewidencji działalności gospodarczej z ewidencją podatkową.
  2. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_22_2007.pdf)Zarządzenie_nr_22_2007Małgorzata Mierzwa124 kB392015-06-29 09:10

Zarządzenie Nr 21/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 sierpnia 2007 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007r

         Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 rok zawierającego zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowłódz w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego za pierwsze półrocze 2007 r Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_21_2007_cale.pdf)Zarządzenie_nr_21_2007Małgorzata Mierzwa273 kB382015-06-29 09:09

Zarządzenie nr 20/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie koordynacji zadań inwestycyjnych w Gminie Inowłódz

finansowanych ze środków zewnętrznych

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337/, dla sprawnego przygotowania, wykonawstwa i rozliczania zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Inowłódz w oparciu o zewnętrzne środki finansowe, Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§1. Powierzam rolę Koordynatora zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o zewnętrzne środki finansowe, Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Inowłódz.

§2. Koordynacja będzie realizowana na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego w celu zapewnienia sprawnej współpracy osób i służb gminnych we współdziałaniu z instytucjami zewnętrznymi dla maksymalnej absorpcji zewnętrznych środków finansowych.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_20_2007.pdf)Zarządzenie_nr_20_2007Małgorzata Mierzwa216 kB362015-06-29 09:08

Zarządzenie Nr 19/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 lipca 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327 ) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 88 poz. 587) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                    

Wójt Gminy Inowłódz
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_19_2007.pdf)Zarządzenie_nr_19_2007Małgorzata Mierzwa619 kB372015-06-29 09:07

ZARZĄDZENIE NR 18/2007

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 31 lipca 2007 r.

w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. Mościckiego w Królowej Woli

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327 ) oraz art. 36a, ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542)
zarządzam:

 

§ 1. Przedłużyć Panu Zbigniewowi Godlewskiemu okres powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. Mościckiego w Królowej Woli na okres 5 lat szkolnych tj. od 01.09.2007 r. do 31.08. 2012 r. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Inowłódz
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_18_2007.pdf)Zarządzenie_nr_18_2007Małgorzata Mierzwa156 kB362015-06-29 09:06

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2007

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

Z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie kontroli podatkowej

dotyczącej opłaty miejscowej

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 74, z póź. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenie kontroli podatkowej dotyczącej opłaty miejscowej w Gminie Inowłódz

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1. Domagała Marianna

2. Dąbrowicz Renata

§ 3. Zadaniem Komisji jest:

1.Sprawdzenie ksiąg meldunkowych w celu ustalenia stanu faktycznego związanego z pobieraniem opłaty miejscowej.
2.Weryfikacja danych wynikających ksiąg meldunkowych oraz zasadność pobierania i odprowadzania opłaty miejscowej.
3.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_17_2007.pdf)Zarządzenie_nr_17_2007Małgorzata Mierzwa123 kB352015-06-29 09:04

Zarządzenie Nr 16/2007

Wójta Gminy Inowłódz
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego dotyczącego działania realizowanego w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 13311 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz.2135; z 2005 r. Dz.U. Nr 155 poz l298. Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Dz.U. Nr 94 poz. 651/, Wójt Gminy Inowłódz zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego dotyczącego działania realizowanego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją", w składzie:

1. Marcin Kubicz       - sekretarz Gminy, Przewodniczący Komisji

2. Barbara Maciejczyk         - kierownik GOK

3. Kazimierz Grygiel   - kierownik Ref. Spraw Obywatelskich

§3.

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 i art. 11 ust. 3, przywołanej w § l ustawy, których zadania statutowe są zgodnie z zakresem ogłoszonego konkursu.

2. Oferty należy złożyć na formularzu, zgodnie z Załącznikiem Nr l do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 193, póz. 1891/.

§ 4. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Komisja przeprowadza konkurs ofert zgodnie z Regulaminem postępowania Komisji, stanowiącym Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_16_2007.pdf)Zarządzenie_nr_16_2007Małgorzata Mierzwa323 kB382015-06-29 09:02
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_16_2007.pdf)Załącznik_nr_1_16_2007Małgorzata Mierzwa462 kB372015-06-29 09:03
Pobierz plik (Załącznik_nr_2_16_2007.pdf)Załącznik_nr_2_16_2007Małgorzata Mierzwa427 kB382015-06-29 09:03

Zarządzenie Nr 15/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie zmian budżetowych

     ;    Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381 Dz. U Nr 249 poz. 1832) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 2

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_15_2007.pdf)Zarządzenie_nr_15_2007Małgorzata Mierzwa572 kB382015-06-29 09:01

Zarządzenie Nr 14/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 kwietnia 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r o kwotę 48 448  zł

      2. Plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r po zmianach wynosi 8 681 088

      3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r o kwotę 48 448  zł

      2. Plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r po zmianach wynosi 9 474 496

      3. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_14_2007.pdf)Zarządzenie_nr_14_2007Małgorzata Mierzwa568 kB442015-06-29 09:00

Zarządzenie Nr 13/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 2 kwietnia 2007 r

w sprawie udzielenia poręczenia

 

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 194 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§1. Udziela poręczenia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie

 

§2. Udzielone poręczenie będzie na 2007r

 

§3. Udziela poręczenia na kwotę 36 600 zł.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_13_2007.pdf)Zarządzenie_nr_13_2007Małgorzata Mierzwa161 kB452015-06-29 08:59

Zarządzenie Nr 12/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 marca 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_12_2007.pdf)Zarządzenie_nr_12_2007Małgorzata Mierzwa404 kB412015-06-29 08:58

Zarządzenie Nr 11/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 20 marca 2007 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu 2006 r

 

 

         Na podstawie art. 199 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§1. Przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

 

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok zawierającego zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowłódz w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarzadzenie_nr_11_2007.pdf)Zarządzenie_nr_11_2007Małgorzata Mierzwa38 kB392015-06-29 08:45
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_11_2007.pdf)Załącznik_nr_1_11_2007Małgorzata Mierzwa612 kB432015-06-29 08:46
Pobierz plik (Załącznik_nr_2_11_2007.pdf)Załącznik_nr_2_11_2007Małgorzata Mierzwa647 kB442015-06-29 08:46
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_11_2007.pdf)Załącznik_nr_3_11_2007Małgorzata Mierzwa73 kB442015-06-29 08:47
Pobierz plik (Załącznik_nr_4_11_2007_DOCHODY.pdf)Załącznik_nr_4_11_2007Małgorzata Mierzwa300 kB412015-06-29 08:47
Pobierz plik (Załącznik_nr_5_11_2007_WYDATKI.pdf)Załącznik_nr_5_11_2007Małgorzata Mierzwa976 kB402015-06-29 08:48
Pobierz plik (Załącznik_nr_6_11_2007_ZUK.pdf)Załącznik_nr_6_11_2007Małgorzata Mierzwa468 kB372015-06-29 08:48
Pobierz plik (Załącznik_nr_7_11_2007_GOK.pdf)Załącznik_nr_7_11_2007Małgorzata Mierzwa203 kB392015-06-29 08:49

Zarządzenie Nr 10/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 12 marca 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381 Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Dz. U. Nr 249 poz. 1832) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1.1.Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r o kwotę 131 280 zł

     2. Plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r po zmianach wynosi 8 632 640 zł

     3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r o kwotę 131 280 zł

     2. Plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r po zmianach wynosi 9 426 048 zł

     3. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_10_2007.pdf)Zarządzenie_nr_10_2007Małgorzata Mierzwa408 kB402015-06-29 08:44

Zarządzenie Nr 8/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 9 marca 2007

w sprawie wykonywania uchwały budżetowej Rady Gminy w Inowłodzu

Nr VI/23/2007 r z dnia 22 lutego 2007 r.

         Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832,) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Ustala układ wykonawczy budżetu Gminy na rok 2007 w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

§2. Ustala układ wykonawczy budżetu Gminy na rok 2007 w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

§3. Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_8_2007.pdf)Zarządzenie_nr_8_2007Małgorzata Mierzwa86 kB392015-06-29 08:41
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_8_2007.pdf)Załącznik_nr_1_8_2007Małgorzata Mierzwa743 kB382015-06-29 08:41
Pobierz plik (Załącznik_nr_2_8_2007.pdf)Załącznik_nr_2_8_2007Małgorzata Mierzwa992 kB412015-06-29 08:42
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_8_2007.pdf)Załącznik_nr_3_8_2007Małgorzata Mierzwa419 kB412015-06-29 08:42

Zarządzenie Nr 7/2007
Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 08 marca 2007 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Inowłódz.

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami w związku z Zarządzeniem Nr 7/2006 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 24 marca 2006r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Inowłodzu zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy w następującym składzie:

1. Cezary Krawczyń           - Wójt Gminy                    - Przewodniczący Komisji

2. Marcin Kubicz                - Sekretarz Gminy              - członek Komisji

3. Elżbieta Kośka               - inspektor ds. zatr. i kadr   - Sekretarz Komisji

 

§ 2. Ogłasza się nabór na stanowisko Kierownika w Referacie Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Inowłódz.

 

§ 3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_7_2007.pdf)Zarządzenie_nr_7_2007Małgorzata Mierzwa765 kB382015-06-29 08:40

ZARZĄDZENIE NR 6/2007

SZEFA OBRONY CYWILNEJ - WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z 5 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia zasadniczych zamierzeń w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego , obrony cywilnej dla Gminy Inowłódz w 2007 roku

Na podstawie art. 17 ust. 7 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 241, Nr 277, poz. 742, z 2005 roku Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220. poz. 1600), § 4 pkt 3, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), Wytycznych Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilne/ Województwa z dnia 15 stycznia 2007 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2007 roku oraz Wytycznych Starosty Tomaszowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 16 lutego 2007 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2007 roku

§ 1. Ustalam zadania na 2007 r. niniejszym zarządzeniem wprowadzam Plan zasadniczych zamierzeń w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Inowłódz w 2007 roku stanowiące załącznik Nr l do zarządzenia.


§ 2. Nakładam na podległych wykonawców zadania określone w załącznikach Nr l do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do wdrożenia wśród podległych ogniw nałożonych niniejszym zarządzeniem zadań


§ 4. Zobowiązuje pracownika ds. obronnych i OC do uzgodnienia powyższego zarządzenia wraz załącznikiem ze Starostą Tomaszowskim w terminie do 5 marca 2007 r.


§ 5. Z realizacji zadań określonych w §1 i §2 należy złożyć sprawozdanie do Starostwa Powiatowego Tomaszowie Mazowieckim w terminie do 31 grudnia 2007 r.


§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam wykonawcom wymienionym w załączniku Nr 1.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_6_2007.pdf)Zarządzenie_nr_6_2007Małgorzata Mierzwa262 kB432015-06-29 08:39

Zarządzenie Nr 5 / 2007

Wójta Gminy Inowłódz
z dnia 05 lutego 2007 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. wyboru koncepcji zagospodarowania Spały

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. nr
172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz.1337/ Wójt Gminy Inowłódz zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję Społeczną Komisję ds. wyboru koncepcji zagospodarowania Spały w oparciu o propozycje zagospodarowania Spały przedstawione przez studentów Architektury Krajobrazu KUL w Lublinie pod kierunkiem dr inż. M. Mileckiej, podczas sesji Rady Gminy Inowłódz w dniu 26 stycznia 2007 r., w następującym składzie:

Marek Leszczyński             przewodniczący Rady gminy Inowłódz

Robert Kosiarki                  radny Rady Gminy Inowłódz

Roman Rodakowski             radny Rady Gminy Inowłódz

Jerzy Stanisławski             radny Rady Gminy Inowłódz

Michał Słoniewski               prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale

Zbigniew Tomkowski         wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale,

Honorowy Obywatel Gminy Inowłódz

Teresa Kubacka                przewodnicząca Rady Osiedla Spała

Jacek Tabor                     pracownik Spalskiego Parku Krajobrazowego

Marcin Kubicz                   sekretarz Gminy Inowłódz

Janina Kamieńska              inspektor w Urzędzie Gminy Inowłódz

§ 2. Komisja, w oparciu o zaprezentowane propozycje zagospodarowania Spały oraz w konsultacji z dr inż. M. Milecką przedstawi w terminie do 30 marca br., kompleksową i spójną koncepcję zagospodarowania Spały zapewniającą ochronę walorów kulturowych i krajobrazowych tego obszaru.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_5_2007.pdf)Zarządzenie_nr_5_2007Małgorzata Mierzwa244 kB462015-06-29 08:38

Zarządzenie Nr 4/2007
Wójta Gminy Inowłódz
z dnia 04 stycznia 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectw i osiedli w Gminie Inowłódz

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. nr
172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz.1337/ Wójt Gminy Inowłódz zarządza, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów sołectw i osiedli w Gminie Inowłódz zgodnie kalendarzem i organizacją przebiegu zebrań uzgodnioną w „Wykazie zebrań wyborczych do organów sołectw i osiedli w Gminie Inowłódz", który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_4_2007.pdf)Zarządzenie_nr_4_2007Małgorzata Mierzwa392 kB492015-06-29 08:37

Zarządzenie Nr 3/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 03 stycznia 2007r.

W sprawie  ustalenia harmonogramu  pracy i przyjęcia okresu rozliczeniowego w  2007r.

               Na podstawie art. 33  ust. 1  ustawy z dnia 08 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r.Nr 214, poz.1806, Nr 80 poz. 717nnr 162 poz.1568; z 2004  Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,  art.129  i  130  Kodeksu Pracy oraz Regulaminu pracy wprowadzonego zarządzeniem  Nr 2/2006 Wójta Gminy  z dnia 23.01.2006r. zarządzam co następuje:

§  1. Ustala się  wymiar  czasu pracy  w poszczególnych miesiącach  2007r.  dla pracowników Urzędu Gminy  Inowłódz  oraz podległych służbowo  Wójtowi Gminy  kierowników  jednostek organizacyjnych  dla 4 - miesięcznych i 1- miesięcznych  okresów rozliczeniowych,  który stanowi załącznik nr  1  do zarządzenia

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego podania do wiadomości pracowników.

Wójt Gminy
/-/ mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_3_2007.pdf)Zarządzenie_nr_3_2007Małgorzata Mierzwa317 kB372015-06-29 08:36