2007

Zarządzenie Nr 38/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2007 r

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 142 poz. 1020) zarzadzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_38_2007.pdf)Zarządzenie_nr_38_2007Małgorzata Mierzwa52 kB1532015-06-29 09:25
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_38_2007.pdf)Załącznik_nr_1_38_2007Małgorzata Mierzwa744 kB1472015-06-29 09:26
Pobierz plik (Załącznik_38_Wykaz_i_zasady_funkcjonowania_kont_dla_budżetu_Gminy.pdf)Załącznik Wykaz i zasady funkcjonowania kont dla budżetu GminyMałgorzata Mierzwa745 kB1372015-06-29 09:27
Pobierz plik (Załącznik_38_Wykaz_i_zasady_funkcjonowania_kont_dla_urzędu_Gminy_cz_1.pdf)Załącznik Wykaz i zasady funkcjonowania kont dla urzędu Gminy cz 1Małgorzata Mierzwa946 kB1392015-06-29 09:27
Pobierz plik (Załącznik_38_Wykaz_i_zasady_funkcjonowania_kont_dla_urzędu_Gminy_cz_2.pdf)Załącznik Wykaz i zasady funkcjonowania kont dla urzędu Gminy cz 2Małgorzata Mierzwa836 kB1292015-06-29 09:28
Pobierz plik (Załącznik_38_Wykaz_i_zasady_funkcjonowania_kont_dla_urzędu_Gminy_cz_3.pdf)Załącznik Wykaz i zasady funkcjonowania kont dla urzędu Gminy cz 3Małgorzata Mierzwa756 kB1452015-06-29 09:28

Zarządzenie Nr 37/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2007 r

w sprawie kontroli finansowej

         Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego regulamin kontroli finansowej.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z instrukcja i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_37_2007.pdf)Zarządzenie_nr_37_2007Małgorzata Mierzwa798 kB1472015-06-29 09:24

Zarządzenie Nr 36/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 grudnia 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r publicznych finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_36_2007.pdf)Zarządzenie_nr_36_2007Małgorzata Mierzwa214 kB1362015-06-29 09:23

Zarządzenie Nr 35/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 06 grudnia 2007 r.

w sprawie realizacji wniosków Komisji z kontroli w zakresie wywiązywania się podatników wykonujących działalność gospodarczą z obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzać co najmniej 1 raz na miesiąc wyrywkowe kontrole zgodności informacji składanych przez podmioty gospodarcze o wielkości powierzchni nieruchomości zaangażowanych do wykonywania działalności gospodarczej.

§ 2. Przeprowadzić w porozumieniu z sołtysami weryfikację 6 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze podmiotów gospodarczych, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaju i wielkości nieruchomości zaangażowanych w te działalność.

§ 3. Kontrole prowadzić w oparciu o doraźne powoływane zespoły kontrolne składające się z pracowników ref. Finansowego oraz ref. Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_35_2007.pdf)Zarządzenie_nr_35_2007Małgorzata Mierzwa58 kB1422015-06-29 09:22

Zarządzenie Nr 34/2007

Wójta Gminy Inowłódzz dnia 30 listopada 2007 r

w sprawie zmian budżetowych        

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 2.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_34_2007.pdf)Zarządzenie_nr_34_2007Małgorzata Mierzwa438 kB1302015-06-29 09:21

Zarządzenie Nr 33/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 16 listopada 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_33_2007.pdf)Zarządzenie_nr_33_2007Małgorzata Mierzwa276 kB1442015-06-29 09:19

Zarządzenie Nr 32/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 31 października 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie  art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974 ) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_32_2007.pdf)Zarządzenie_nr_32_2007Małgorzata Mierzwa222 kB1422015-06-29 09:18

Zarządzenie Nr 31/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 19 października 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974 ) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_31_2007.pdf)Zarządzenie_nr_31_2007Małgorzata Mierzwa91 kB1392015-06-29 09:17

Zarządzenie Nr 29/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 16 października 2007 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974 ) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r o kwotę 21 116 zł

      2. Plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r po zmianach

         wynosi 9 044 633,74 zł

      3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r o kwotę 21 116 zł

      2. Plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r po zmianach wynosi 10 148 041,74

      3. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_29_2007.pdf)Zarządzenie_nr_29_2007Małgorzata Mierzwa289 kB1382015-06-29 09:16

Zarządzenie Nr 28/2007

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 16 października 2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

 

§1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w celu ustalenia mienia Urzędu Gminy Inowłódz w następującym składzie osobowym:

1/ Kazimierz Grygiel            - przewodniczący

2/ Janina Gostyńska           - członek

3/ Tomasz Pawlik               - członek

§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od dnia 20 października 2007 r. do dnia 15 stycznia 2008 r.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

§ 4. Powołuje się zespół spisowy do przeprowadzenia spisu:

Maria Bartyzel

Małgorzata Warczyk

Jarosław Grochowski

Krzysztof Żegota

Dorota Serwik

Renata Dąbrowicz

Ewelina Bąk

§ 5. W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji upoważnia się komisję inwentaryzacyjną do powołania poszczególnych zespołów spisowych spośród w/w osób.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Inowłódz.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Inowłódz
mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_28_2007.pdf)Zarządzenie_nr_28_2007Małgorzata Mierzwa67 kB1572015-06-29 09:15