2006

Zarządzenie Nr 36/06

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 29.12.2006 r.

w sprawie: Regulaminu powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz.1337)

zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam Regulamin pracy komisji przetargowej, który jest załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gmina Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_36_2006.pdf)Zarządzenie_Nr_36_2006Małgorzata Mierzwa128 kB1412015-06-26 16:01

ZARZĄDZENIE Nr 35/06

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, póz. 335, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Inowłódz stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Traci moc Zarządzenie Nr 8)2003 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 03 kwietnia 2003r. r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Inowłodzu


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_35_2006.pdf)Zarządzenie_nr_35_2006Małgorzata Mierzwa284 kB1612015-06-26 16:00

ZARZĄDZENIE Nr 34/2006

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, wraz z bazą techniczną wyposażoną w miejsca postojowe dla posiadanych pojazdów,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości co najmniej 3 sztuk, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych,
zawierające co najmniej:

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale rady gminy nr XXXVII/241/2006 z dnia 06 lipca 2006r. w sprawie
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Inowłódz"

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji,

4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, indywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,

5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych
kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach,

6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami,

7) posiadać potencjał techniczny, kadrowy i finansowy umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów selektywnego odbioru odpadów,

8) w przypadku nie posiadania przez przedsiębiorcę możliwości odbioru, przetworzenia
i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego, elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z zakładem mającym takie możliwości,

9) zapewnić odbiór wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z którymi ma zawartą umowę oraz odpowiednie urządzenia lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów,

10) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji pojemników na zlecenie właściciela nieruchomości

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami

3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków,
o których mowa w ust. l pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

§ 3

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest - uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych na zalegalizowanym składowisku umiejscowionym na terenie województwa łódzkiego.

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi, oraz posiadać prawo do dysponowania nieruchomością,

2) posiadać sprzęt samochodowy - pojazd asenizacyjny z możliwością opróżnienia zbiornika bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),

3) zapewnić gotowość zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Inowłódz,

4) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno­higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa, a
w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Inowłódz,

5) oznaczyć pojazdy i urządzenia za pomocą logo lub nazwą firmy

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie
w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Inowłódz, oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu www.Inowlodz.pl

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_34_2006.pdf)Zarządzenie_Nr_34_2006Małgorzata Mierzwa42 kB1252015-06-26 15:59

ZARZĄDZENIE Nr 33/2006

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia,

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

3) posiadać co najmniej l roczne doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem

4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

5) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt l;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami

3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt l,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Inowłódz.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_33_2006.pdf)Zarządzenie_nr_33_2006Małgorzata Mierzwa222 kB1342015-06-26 15:57

Zarządzenie Nr 32)2006

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli

w Zakładzie Usług Komunalnych w Spale

 

 

 

   Na podstawie art. 35 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r.Dz U.Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003r., Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz.U.Nr162 poz.1568; z 2004r., Dz.U. Nr 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203 oraz Dz. U. Nr 167 poz.1759., Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441., z 2006r. Nr 17 poz.128, nr 175 poz. 1457)oraz Regulaminu Organizacyjnego UG Rozdz. VIII § 4 zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.1.Powołuję Zespół do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Spale w zakresie spraw; organizacji ,zarządzania, gospodarowania mieniem oraz realizacji planów finansowych za okres  od 2002r. do 31 grudnia 2006r.

 

1.2. Zespół w składzie:

 

Marcin Kubicz          - Sekretarz Gminy

Katarzyna Koch        - Skarbnik Gminy

Janina Gostyńska     - Kierownik ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jerzy Stanisławski    - radny, Przewodniczący Komisji Rady Gminy ds. budżetu, mienia i gospodarki komunalnej

Piotr Kamiński          - radny, Przewodniczący Komisji Rady Gminy ds. przestrzennego zagospodarowania, infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska.

 

1.3. Czas przeprowadzenia kontroli: od 02 do 31 stycznia 2007r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_32_2006.pdf)Zarządzenie_nr_32_2006Małgorzata Mierzwa145 kB1362015-06-26 15:56

Zarządzenie Nr 31/2006

Wójta Gminy Inowłódz
z dnia 29 grudnia 2006

w sprawie powołania Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Na podstawie alt. 4, ust. 3, 4 i 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 oraz Dz. U z 2001 r. nr 128, poz. 1372 z późniejszymi zmianami).

§1

Wójt Gminy Inowłódz powołuje Gminną Komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§2

W skład Komisji wchodzą:

1. Barbara Opacka                                - Przewodniczący Komisji

2. Henryk Maciejczyk                            - Z-ca Przewodniczącego

3. Lucyna Burchart                               - Sekretarz

4. Ewa Korzeniewska                            - Członek

5. Jadwiga Stefańska                            - Członek

6. Anna Kwaśniewska                            - Członek

7. Barbara Klatka                                  - Członek

8. Maria Zięba                                      - Członek

9. Jolanta Łon                                      - Członek

10. Adam Gmaj                                    - Członek

11. Barbara Dziubałtowska-Chachuła       -Członek

12. Jerzy Stanisławski                           -Członek

 

§3

Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik niniejszego zarządzenia.

§4

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Inowłódz nr 5/2002 z dnia 10 grudnia 2002

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powołania.

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_31_2006.pdf)Zarządzenie_nr_31_2006Małgorzata Mierzwa675 kB1502015-06-26 15:55

Zarządzenie Nr 30/2006

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 grudnia 2006 r

w sprawie zmian budżetowych

 

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381 Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

 

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2006 r zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_30_2006.pdf)Zarządzenie_nr_30_2006Małgorzata Mierzwa379 kB1512015-06-26 15:53

Zarządzenie Nr 29

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 20 grudnia 2006r.

W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu

 

 

                  Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r.Dz U.Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806; z  2003r., Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz.U.Nr162 poz.1568; z 2004r., Dz.U.Nr 102 poz.1055, Dz.U.Nr 116 poz.1203 oraz Dz. U. Nr 167 poz.1759., Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441., z 2006r. Nr 17 poz.128, nr 175 poz. 1457) zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1 Ustala się regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Inowłodzu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

1.2. Tracą moc Zarządzenia:

- Nr 46)2005 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

 

 

Wójt Gminy

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_29_2006.pdf)Zarządzenie_nr_29_2006Małgorzata Mierzwa295 kB1402015-06-26 15:52

Zarządzenie Nr 28/2006

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 30 listopada 2006 r

w sprawie zmian budżetowych

 

         Na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128) oraz art. 188 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381 Dz. U Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2006 r o kwotę 135 174 zł

     2. Plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2006 r po zmianach wynosi 9 071 125 zł

     3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2006 r o kwotę 135 174 zł

     2. Plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2006 r po zmianach wynosi 10 070 333 zł

     3. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_28_2006.pdf)Zarządzenie_nr_28_2006Małgorzata Mierzwa1019 kB1372015-06-26 15:50

Zarządzenie Nr 27

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 listopada 2006

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

 

 

 

§1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w:

 

1/ Urzędzie Gminy

2/ Świetlicach w Spale i Zakościelu

3/ Kołach Gospodyń Wiejskich

4/ Ochotniczych Straże Pożarne

 

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 

1/ Kazimierz Rygiel             - przewodniczący

2/ Janina Gostyńska           - członek

3/ Tomasz Pawlik               - członek

 

w terminie od dnia 20 listopada 2006 r do dnia 15 stycznia 2007r

 

§2. Powołuje się  zespół spisowy do przeprowadzenia spisu w składzie:

Maria Bartyzel

Janina Kamińska

Jarosław Grochowski

Paweł Czyż

Dorota Serwik

Renata Dąbrowicz

Barbara Kowalska

 

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Inowłódz.

 

§4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia

 

 

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_27_2006.pdf)Zarządzenie_nr_27_2006Małgorzata Mierzwa156 kB1282015-06-26 15:49