Lp. Numer zarządzenia  Data wydania  W sprawie PDF Załączniki
1. Zarządzenie Nr 1/2020 07.01.2020 r. Upoważnienie Sekretarza Gminy Inowłódz do prowadzenia określonych spraw w imieniu Wójta Gminy  pdf icon -
2. Zarządzenie Nr 2/2020 09.01.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon
-
3. Zarządzenie Nr 3/2020 10.01.2020 r. Udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Mizerskiej - Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz pdf icon -
4. Zarządzenie Nr 4/2020 27.01.2020 r. Odwołania Pełnomocnika Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pdf icon -
5. Zarządzenie Nr 5/2020 27.01.2020 r. Powołania Pełnomocnika Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pdf icon -
6. Zarządzenie Nr 6/2020 31.01.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon -
7. Zarządzenie Nr 7/2020 31.01.2020 r. Zmiany Zarządzenia Nr 92/2018 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu pdf icon -
8. Zarządzenie Nr 8/2020 07.02.2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu pdf icon pdficon
docicondocicondocicondocicondocicon
9. Zarządzenie Nr 9/2020 21.02.2020 r. Powołania Komisji Zdrowotnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz pdf icon -
10. Zarządzenie Nr 10/2020 27.02.2020 r. Ogłoszenia naboru na wolne stanowisku urzędnicze tj. ds. ochrony środowiska pdf icon pdficon
pdficon
pdficon
11. Zarządzenie Nr 11/2020 28.02.2020r.  Określenia opłat i zasad wynajmu sal: OSP Inowłódz oraz ,,Sołtysówki,, w Inowłodzu stanowiących mienie Gminy Inowłódz  pdf icon -
12. Zarządzenie Nr 12/2020 28.02.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon -
13. Zarządzenie Nr 13/2020 02.03.2020 r. Zatwierdzenia programów komputerowych stosowanych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Inowłódz pdf icon
 
14. Zarządzenie Nr 14/2020 05.03.2020 r. Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu. pdf icon -
15. Zarządzenie Nr 15/2020  12 03.2020 r. O zmianie Zarządzenie nr.118/2019 Wójta Gminy Inowłódz z 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.  pdf icon
16. Zarządzenie Nr 16/2020  12.03.2020 r  Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  pdf icon -
17. Zarzadzenie Nr 17/2020 12.03.2020 r. Określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizacje zadań ,,GPPiRPA na 2020r dla Gminy Inowłódz,, oraz ,,GPPN na 2020r dla Gminy Inowłódz,, pdf icon -
18. Zarządzenie Nr 18/2020 31.03.2020 r. Zmian budżetowych. pdf icon -
19. Zarządzenie Nr 19/2020 01.04.2020 r. Ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon -
20.
21. Zarządzenie Nr 21/2020  10.04.2020  Udzielenia pożyczki z budżetu Gminy Inowłódz dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Królowej Woli "Przyjazna Wieś"  pdf icon
22. Zarządzenie Nr 22/2020  10.04.2020  

Wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków przyznanych w formie pomocy finansowej z publicznych środków krajowych i i wspólnotowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację operacji „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele", działanie "Gospodarka wodno - ściekowa".

pdf icon
23. Zarządzenie Nr 23/2020  10.04.2020  

wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków przyznanych w formie pomocy finansowej z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację operacji „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska", działanie "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

pdf icon
24. Zarządzenie Nr 24/2020  20.04.2020 Zmian budżetowych  pdf icon
25. Zarządzenie Nr 25/2020 21.04.2020 r. Organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Gminy Inowłódz pdf icon -
26. Zarządzenie Nr 26/2020  29.04.2020 r. Określenie zasad zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Wójta Gminy Inowłódz  pdf icon
27. Zarządzenia Nr 27/2020 29.04.2020 r. Przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

pdficon
28. Zarządzenie Nr 28/2020  30.04.2020  Zmian budżetowych   pdf icon
29. Zarządzenie Nr 29/2020 07.05.2020 r. Zasady tworzenia i aktualizacji kart w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon -
30. Zarządzenie Nr 30/2020 07.05.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon -
31. Zarządzenie Nr 31/2020 07.05.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon -
32. Zarządzenie Nr 32/2020 15.05.2020 r. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pdf icon -
33. Zarządzenie Nr 33/2020  21.05.2020 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2019 rok. 

pdf icon

34. Zarządzenie Nr 34/2020 29.05.2020 r. Refundacji kosztów zakupu okularów korygującychwzrok do pracy z monitorem ekranowym dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon
35. Zarządzenie Nr 35/2020 02.06.2020 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 roku z obszaru kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

pdf icon
36.  Zarządzenie Nr 36/2020 10.06.2020 r Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowłodzu 

pdf icon

pdficon

37  Zarządzenie Nr 37/2020  12.06.2020 r. Ogłoszenie naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze tj. Kierownik Referatu Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pdf icon
38 Zarządzenie nr 38/2020 08.06.2020 r. Wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego pdf icon
39  Zarządzenie nr 39/2020  08.06.2020 r Zmian budżetowych

pdf icon

pdficon

pdficon

40 Zarządzenie nr 40/2020 09.06.2020 r. Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Zakościelu stanowiących własność Gminy Inowłódz pdf icon
41 Zarządzenie nr 41/2020 09.06.2020 r. Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Inowłodzu stanowiących własność Gminy Inowłódz pdf icon
42 Zarządzenie nr 42/2020  09.06.2020 r. Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Inowłodzu stanowiących własność Gminy Inowłódz  pdf icon
43 Zarządzenie nr 43/2020 09.06.2020 r.
Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Inowłodzu stanowiących własność Gminy Inowłódz
pdf icon
44 Zarządzenie nr 44/2020 09.06.2020 r.  Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Inowłodzu stanowiących własność Gminy Inowłódz pdf icon
45 Zarządzenie nr 45/2020  09.06.2020 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowlódz na lata 2020-2035 pdf icon
46 Zarządzenie nr 46/2020 25.06.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon
47 Zarządzenie nr 47/2020 30.06.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon
48 Zarządzenie Nr 48/2020 08.07.2020 r. Ogłoszenie naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, tj. Kierownik Referatu Nieruchomości i Ochrony Środowiska pdf icon
49. Zarządzenie Nr 49/2020 20.07.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon
50. Zarządzenie Nr 50/2020 20.07.2020 r. Ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020. pdf icon
51. Zarządzenie Nr 51/2020 20.07.2020 r. Zmian budżetowych pdf icon
52. Zarządzenie Nr 52/2020 30.07.2020 r. Udzielania dopłat w ramach programu Gminna Karta Dużej Rodziny pdf icon pdficon
53. Zarządzenie Nr 53/2020 31.07.2020 r. Powołania komisji przetargowej pdf icon
54 Zarządzenie Nr 54/2020 31.07.2020 Zmian budżetowych pdf icon
55. Zarządzenie Nr 55/2020 05.08.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon
56. Zarządzenie Nr 56/2020 20.08.2020 Przedłuzenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Inowłodzu ul. Spalska 5 pdf icon
57. Zarządzenie Nr 57/2020 20.08.2020 Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima  pdf icon 
58. Zarządzenie Nr 58/2020 20.08.2020 Wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz obsługi monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Inowłódz pdf icon
59. Zarządzenie Nr 59/2020 20.08.2020 Powołania Koordynatora do Spraw Dostępności pdf icon
60 Zarządzenie Nr 60/2020  21.08.2020 Powołania Komisji do wykonania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz.  pdf icon 
61 Zarządzenie Nr 61/2020 25.08.2020  Powołanie Gminnej Komisji Ukształtowania Krajobrazu Kulturowego i Przyrodniczego   pdf icon
62 Zarządzenie Nr 62/2020 27.08.2020 Wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora  pdf icon 
63 Zarządzenie Nr 63/2020
25.08.2020
Zmiana Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie ustalenia wielkości stawek energii cieplnej za ogrzewanie lokali użytkowych w zasobach Gminy Inowłódz
pdf icon 
64 Zarządzenie Nr 64/2020  31.08.2020 Zmian budżetowych  pdf icon 
65 Zarządzenie Nr 65/2020 31.08.2020 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 roku z obszaru kultury i sztuki, ochrony, dóbr i dziedzictwa narodowego pdf icon
66 Zarządzenie Nr 66/2020 07.09.2020 Ogłoszenie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w gminie Inowłódz, obręb Inowłódz, oznaczonej nr działki 1369/1 pdf icon
67 Zarządzenie Nr 67/2020 07.09.2020  Ogłoszenia XI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w gminie Inowłódz, obręb Inowłódz, oznaczonej nr działki 3330  pdf icon 
68 Zarządzenie Nr 68/2020  07.09.2020  Ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w gminie Inowłódz, obręb Zakościele, oznaczonych nr ewidencyjnymi dziełek 177, 180, 179/1  pdf icon 
69 Zarządzenie Nr 69/2020  07.09.2020 Ogłoszenia VI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w gminie Inowłódz, obręb Inowłódz, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 121 pdf icon 
70 Zarządzenie Nr 70/2020 10.09.2020 Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Inowłodz pdf icon
71 Zarządzenie Nr 71/2020 10.09.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon
72 Zarządzenie Nr 72/2020 11.09.2020 Zmian budzetowych pdf icon
73 Zarządzenie Nr 73/2020 11.09.2020 Wyodrębnienia ewidencji ksiegowej pdf icon
74. Zarządzenie Nr 74/2020 16.09.2020 Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. pdf icon
75. Zarządzenie Nr 75/2020 23.09.2020 Przygotowania i przeprowadzenia Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz pn. "Ratownictwo Wodne Inowłódz 2020" pdf icon
76. Zarządznie Nr 76/2020 28.09.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon
77. Zarządzenie Nr 77/2020  30.09.2020 Zmian budżetowych pdf icon 
78. Zarządzenie Nr 78/2020 30.09.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon
79 Zarządzenie nr 79/2020 30.09.2020 Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowłódz pdf icon

pdficon

pdficon

80 Zarządzenie Nr 80/2020  30.09.2020 Upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłódzu do przyznawania Karty Dużej rodziny pdf icon 
81 Zarządzenie Nr 81/2020 01.10.2020 Ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze ds. Informacji i obsługi interesanta. pdf icon 
 82. Zarządzenie Nr 82/2020  01.10.2020 Upoważnienia Kierownika GOPS w Inowłodzu oraz Pracownika Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste powietrze,,  pdf icon 
 83. Zarządzenie Nr 83/2020  01.10.2020  Upoważnienia pracownika GOPS w Inowłodzu do prowadzenie postępowań w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste powietrze,,  pdf icon 
84. Zarządzenie Nr 84/2020  02.10.2020  Powołania Komisji Zdrowotnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz  pdf icon 
85. Zarządzenie Nr 85/2020  07.10.2020  Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej  pdf icon 
86. Zarządzenie Nr 86/2020 07.10.2020 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021" pdf icon
87. Zarządzenie Nr 87/2020 09.10.2020 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla Gminy Inowłódz oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dla Gminy Inowłódz pdf icon
88. Zarządzenie Nr 88/2020 09.10.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon
89. Zarządzenie Nr 89/2020 09.10.2020 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Inowłódz na lata 2020 - 2027" pdf icon

pdficon

pdficon

docicon

pdficon

90. Zarządzenie Nr 90/2020 26.10.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon
91. Zarządzenie Nr 91/2020  26.10.2020  Wprowadzenia ,,Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Inowłódz,, pdf icon 
92. Zarządzenie Nr 92/2020  27.10.2020  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowłódz  pdf icon 
93. Zarządzenie Nr 93/2020  28.10.2020  Wprowadzenie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej  pdf icon 
94. Zarządzenie Nr 94/2020 30.10.2020 Zmian budżetowych pdf icon
95. Zarządzenie Nr 95/2020 30.10.2020 Planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 pdf icon
96. Zarządzenie Nr 96/2020 30.10.2020 Przeprowadzenia inwentaryzacji pdf icon
97. Zarządzenie Nr 97/2020 03.11.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon
98. Zarządzenie Nr 98/2020 09.11.2020 Ustalenia stawki czynszu za najem lokolu użytkowego w zasobach Gminy Inowłódz znajdującego się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłódzu z przeznaczeniem na organizację Niepublicznego Przedszkola pdf icon  
99. Zarządzenie Nr 99/2020 09.11.2020 Zmian budżetowych pdf icon  
100. Zarządzenie Nr 100/2020 19.11.2020 Ogłoszenia XII ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w gminie Inowłódz, obręb Inowłódz, oznaczonej nr działki 3330 pdf icon  
101. Zarządzenie Nr 101/2020 24.11.2020 Powołania komisji przetargowej pdf icon  
102. Zarządzenie Nr 102/2020  30.11.2020  Zmian budżetowych  pdf icon   
103. Zarządzenie Nr 103/2020 02.12.2020 Zatwierdzenia programów komputerowych stosowanych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Inowłódz pdf icon  
104.  Zarządzenie Nr 104/2020 02.12.2020  Opracowania Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Inowłódz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny  pdf icon   
105. Zarządzenie Nr 105/2020 11.12.2020 Zmian budżetowych pdf icon  
106. Zarządzenie Nr 106/2020  11.12.2020 Zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2021 pdf icon   
107. Zarządzenie Nr 107/2020 21.12.2020 Powołania Komisji Zdrowotnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauzycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz pdf icon  
108. Zarządzenie Nr 108/2020 21.12.2020 Wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Inowłódz oraz zasad jej stosowania pdf icon  
109. Zarządzenie nr 109/2020 21.12.2020 Sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbęw Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon  
110 Zarządzenie Nr 110/2020 31.12.2020 Zmian budżetowych pdf icon
111 Zarządzenie Nr 111/2020 31.12.2020 Wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Inowłódz pdf icon pdficon