2004

UCHWAŁA Nr XX /143/2004

Rada Gminy Inowlódz

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wyborów organów sołectwa Dąbrowa w gminie Inowlódz

Na podstawie art. 18 ust. l oraz art. 35 ust 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Dz.U. Nr. 23 poz. 220; Dz.U. Nr. 62 poz. 558; Dz.U. Nr. 113 poz. 984; Dz.U. Nr. 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Dz.U. Nr. 80 poz. 717, Dz.U. Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r., Dz.U. Nr. 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203 oraz Dz.U. Nr. 167 poz. 1759)

uchwala się co następuje:

§1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów sołectwa Dąbrowa w Gminie Inowłódz, w terminie do dnia 30 marca 2005 roku

§2


Tryb i zasady przeprowadzania wyborów określa statut sołectwa Dąbrowa

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach i osiedlach.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA NR XX/142/2004RADY GMINY INOWŁÓDZz dnia 29 grudnia 2004 r.w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Inowłodzu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 5 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Rada Gminy Inowłódz
uchwala, co następuje:§ 1. Rozwiązuje się z dniem 1 lutego 2005 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Inowłodzu za zgodą Kuratora Oświaty w ten sposób, że wydziela się dwie odrębne jednostki organizacyjne o nazwach:1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu ul. Spalska 52) Publiczne Przedszkole w Inowłodzu ul. Spalska 5§ 2. Organizację jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 określają odrębne statuty, stanowiące Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4. Traci moc Uchwała Nr IY/22/92 Rady Gminy Inowłódz z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie połączenia placówek oświatowych.§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 14 - tu dniach od daty ogłoszenia.        

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XX_142_2004.pdf)Uchwała nr XX 142 2004Małgorzata Mierzwa95 kB1142015-06-22 09:58

Uchwala Nr XX/141/2004

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. l pkt. 4 oraz art. 51 ust. l ustawy o samorządzie gminnym
/z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2003 r.,
Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. Nr 116 poz. 1203 i Dz. U. Nr 167 poz. 1759/ oraz ustawy o finansach publicznych
/z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148; Dz. U. Nr 45 poz. 391; Dz. U. Nr 65 poz. 594; Dz. U. Nr 96 poz. 874; Dz. U. Nr 166 poz. 1611; Dz. U. Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz. 264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291./ Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody:

010-01095-0690                                                                                   281

400-40003-0690                                                                                 20 000

600-60016-2440                                                                                 20 000

700-70005-0750                                                                                 52 549

700-70005-0840                                                                               160 000

700-70005-0910                                                                                   3 783

750-75011-2360                                                                                    618

756-75601-0350                                                                                   7 168

756-75615-0310                                                                                 53 770

756-75615-0340                                                                                 10 000

756-75615-0360                                                                                   4 273

756-75615-0500                                                                                   8 000

756-75615-0910                                                                                 18 085

756-75618-0410                                                                                   3 000

756-75618-0440                                                                                   3 000

756-75618-0460                                                                                 20 000

756-75621-0020                                                                                   4 000

758-75801-2920                                                                                  1 200

758-75802-2750                                                                                 11 421

758-75814-0920                                                                                 11 562

801-80104-0690                                                                                   8 304

851-85154-0480                                                                                   7 877

921-92195-2700                                                                                   2 550

921-92116-2020                                                                                      700

2. Zmniejsza się dochody:

1)700-70005-0470                                                                                  182

3. Zmiany w planach dochodów określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki:

1) 600-60016-4300                                                                              65 000

2) 801-80101-6050                                                                                6 300

3) 630-63001-4300                                                                                1 000

4) 700-70005-4300                                                                                  500

5) 750-75022-4210                                                                               2 000

6) 750-75022-4300                                                                                2 790

7) 750-75095-4010                                                                              10 000

8) 750-75095-4440                                                                              9 392

9) 750-75095-4300                                                                              17 000

10) 754-75412-3030                                                                               5 000

11) 754-75412-4210                                                                            12 000

12) 754-75412-4300                                                                               5 000

13) 851-85154-4300                                                                               7 877

14) 851-85195-4300                                                                               2 500

15) 900-90095-4270                                                                            35 000

16) 801-80101-4210                                                                               1 200

17) 921-92109-4240                                                                                  700

2. Zmniejsza się wydatki:

600-60016-6050                                                                                 475 000

900-90095-6050                                                                                   45 000

3. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody 72 598,89 zł

Wydatki    72 598,89 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

Przychody 66 174 zł

Wydatki    66 174 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

         Przewodniczący Rady Gminy

         mgr Tadeusz Cisowski

Uchwała Nr XIX/140/2004

GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/71/2003 Rady Gminy Inowłódz
z dnia 18 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowłódz na fragmencie obszaru wsi Inowłódz - Teofilów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Dz.U. Nr 153, poz. l271, Dz.U. Nr 214 poz.l806) Rada Gminy Inowłódz

uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VIII/71/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 18 września 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowłódz na fragmencie obszaru wsi Inowłódz-Teofilów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA NR XIX/139/2004

RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Inowłódz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U Nr 113
poz. 984, Dz. U Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 167.poz. l759) oraz art.9 ust. l,2 i 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr.80, poz. 717) na wniosek Wójta Gminy Inowłódz

uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuj e się do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Inowłódz w granicach administracyjnych obrębu Inowłódz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA NR XIX/138/2004

RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego zatw. Uchwałą Nr XXVI) 197)2001 Rady Gminy Inowłódz
z dnia 22 marca 2001 r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U Nr 113
poz. 984, Dz. U Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U Nr 102 poz. 1055, Dz. U Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 167, poz.1759) oraz art.9 ust.1,2 i 4, art.27 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr.80, poz. 717) na wniosek Wójta Gminy Inowłódz

uchwala się co następuje:

§ 1. Przy stępuje się do sporządzenia zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego zatw. Uchwałą Nr XXVI) 197)2001 Rady Gminy Inowłódz z dnia 22 marca 2001 r w granicach administracyjnych gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             mgr Tadeusz Cisowski

Uchwala NrXIX/ 137/2004

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 02 grudnia 2004r.

w sprawie przystąpienia Gminy Inowłódz do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale.

Na podstawie art. 18 ust. l z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r., Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003r., Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz.1568; z 2004r., Dz.U. Nr 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203 oraz Dz.U. Nr 167 poz.1759 Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Inowłódz przystępuje do LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ w Spalę jako członek zwyczajny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Inowłódz

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Uchwała Nr XIX/136/2004

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 02 grudnia 2004r.

w sprawie podjęcia prac mających na celu opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata 2004 - 2006

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr l42 poz.1591; z 2002r., Dz.U. Nr 23 poz. 220; Dz.U. Nr 62 poz.558; Dz.U. Nr 113 poz.984; Dz.U. Nr l53 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806; z 2003r, Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz.U.Nrl62 poz.1568; z 2004r,Dz.U. Nr 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203 oraz Dz.U. Nr 167 poz. 1759 Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy uznaje za niezbędne opracowanie PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY INOWLÓDZ na lata 2004 - 2006, określającego docelową wizję rozwoju, strategiczne cele rozwoju, zadania oraz sposoby ich realizacji.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do zlecenia wykonania PLANU ROZWOJU LOKALNEGO firmie specjalistycznej.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do powołania w drodze zarządzenia wewnętrznego zespołu pracowników urzędu gminy do współdziałania z firmą realizującą PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Inowłódz

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA XIX /135 / 04

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 póz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568 z 20004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 / oraz art. 13, ust. l, art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543, Dz. U. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 126 poz. 1070, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Dz. U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz. U. Nr l poz. 15, Dz. U. Nr 80 poz. 720, Dz. U Nr 80 poz. 721, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 96 poz. 874, Dz. U Nr 124 poz. 1152, Dz. U Nr 162 poz. 1568, Dz. U Nr 203 poz. 1966, Dz. U Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Dz. U Nr 6 poz. 39, Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 91 poz. 870, Dz. U. Nr 92 poz. 880, Dz.U Nr 141 poz.1492/

uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Inowłódz położone w obrębie ewidencyjnym:

1. Inowłódz - ozn. nr ewiden. 3728/1 o powierzchni 0,0172 ha - na poszerzenie dz. nr 3729

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA XIX /134/ 04

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568 z 20004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 / oraz art. 13, ust. l, art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /tj.z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543, Dz. U. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U.
Nr 126 poz. 1070, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Dz. U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz. U. Nr l poz. 15, Dz. U. Nr 80 poz. 720, Dz. U Nr 80 poz. 721, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 96 poz. 874, Dz. U Nr 124 poz. 1152, Dz. U Nr 162 poz. 1568, Dz. U Nr 203 poz. 1966, Dz. U Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Dz. U Nr 6 poz. 39, Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 91 poz. 870, Dz. U. Nr 92 poz. 880, Dz.U Nr 141 poz.1492/

uchwala się co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Inowłódz położone w obrębie ewidencyjnym:

1 .Spała - ozn. nr ewidencyjnym 42/290 o powierzchni 0,0090 ha - na poszerzenie dz. nr 42/33

2.Spała - ozn. nr ewidencyjnym 42/289 o powierzchni 0,0137 ha - na poszerzenie dz. nr 42/31

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              mgr Tadeusz Cisowski