UCHWAŁA XIX /135 / 04

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 póz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568 z 20004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 / oraz art. 13, ust. l, art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543, Dz. U. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 126 poz. 1070, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Dz. U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz. U. Nr l poz. 15, Dz. U. Nr 80 poz. 720, Dz. U Nr 80 poz. 721, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 96 poz. 874, Dz. U Nr 124 poz. 1152, Dz. U Nr 162 poz. 1568, Dz. U Nr 203 poz. 1966, Dz. U Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Dz. U Nr 6 poz. 39, Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 91 poz. 870, Dz. U. Nr 92 poz. 880, Dz.U Nr 141 poz.1492/

uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Inowłódz położone w obrębie ewidencyjnym:

1. Inowłódz - ozn. nr ewiden. 3728/1 o powierzchni 0,0172 ha - na poszerzenie dz. nr 3729

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Tadeusz Cisowski