UCHWAŁA NR XX/142/2004RADY GMINY INOWŁÓDZz dnia 29 grudnia 2004 r.w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Inowłodzu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 5 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Rada Gminy Inowłódz
uchwala, co następuje:§ 1. Rozwiązuje się z dniem 1 lutego 2005 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Inowłodzu za zgodą Kuratora Oświaty w ten sposób, że wydziela się dwie odrębne jednostki organizacyjne o nazwach:1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu ul. Spalska 52) Publiczne Przedszkole w Inowłodzu ul. Spalska 5§ 2. Organizację jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 określają odrębne statuty, stanowiące Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4. Traci moc Uchwała Nr IY/22/92 Rady Gminy Inowłódz z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie połączenia placówek oświatowych.§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 14 - tu dniach od daty ogłoszenia.        

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XX_142_2004.pdf)Uchwała nr XX 142 2004Małgorzata Mierzwa95 kB1182015-06-22 09:58