Uchwała Nr XIX/136/2004

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 02 grudnia 2004r.

w sprawie podjęcia prac mających na celu opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata 2004 - 2006

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr l42 poz.1591; z 2002r., Dz.U. Nr 23 poz. 220; Dz.U. Nr 62 poz.558; Dz.U. Nr 113 poz.984; Dz.U. Nr l53 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806; z 2003r, Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz.U.Nrl62 poz.1568; z 2004r,Dz.U. Nr 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203 oraz Dz.U. Nr 167 poz. 1759 Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy uznaje za niezbędne opracowanie PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY INOWLÓDZ na lata 2004 - 2006, określającego docelową wizję rozwoju, strategiczne cele rozwoju, zadania oraz sposoby ich realizacji.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do zlecenia wykonania PLANU ROZWOJU LOKALNEGO firmie specjalistycznej.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do powołania w drodze zarządzenia wewnętrznego zespołu pracowników urzędu gminy do współdziałania z firmą realizującą PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Inowłódz

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             mgr Tadeusz Cisowski