Uchwała Nr XIX/140/2004

GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/71/2003 Rady Gminy Inowłódz
z dnia 18 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowłódz na fragmencie obszaru wsi Inowłódz - Teofilów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Dz.U. Nr 153, poz. l271, Dz.U. Nr 214 poz.l806) Rada Gminy Inowłódz

uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VIII/71/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 18 września 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowłódz na fragmencie obszaru wsi Inowłódz-Teofilów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Tadeusz Cisowski