2004

UCHWAŁA Nr XIII /103/ 2004

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Spale

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U.
Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568 / oraz art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /tj.z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543, Dz. U. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 126 poz. 1070, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Dz. U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz. U. Nr l poz. 15, Dz. U. Nr 80
poz. 720, Dz. U Nr 80 poz. 721, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 96 poz. 874, Dz. U Nr 124 poz. 1152.Dz.UNr 162 poz. 1568, Dz. U Nr 203 poz. 1966, Dz. U Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Dz. U Nr 6 poz. 39/

uchwala się co następuje:

§1.1. Znosi się współwłasność nieruchomości zabudowanej położonej w Spale ozn. nr dz. 2 o pow. 1,00 ha w następujący sposób:

2. Działka zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 1113,82 m2
i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 51,02 m2 położona w Spale
ozn. nr ewidencyjnym 2/1 o pow. 0,57 ha będzie stanowić własność Gminy Inowłódz

3. Działka zabudowana budynkiem internatu o powierzchni użytkowej 441,35 m położona w Spale ozn. nr 2/2 o pow. 0,20 ha będzie stanowić własność Starostwa Powiatowego

4. Działka ozn. nr 2/3 o pow. 0,03 ha i działka ozn. nr 2/4 o pow. 0,20 ha będzie stanowić współwłasność Gminy Inowłódz i Starostwa Powiatowego

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA Nr XIII /102/ 2004 r.

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/61/2003 r Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowlódz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 13, ust. l i art. 37 ust. 3, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /tj.z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543, Dz. U. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 126 poz. 1070, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Dz. U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz. U. Nr l poz. 15, Dz. U. Nr 80 poz. 720, Dz. U Nr 80 poz. 721, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 96 poz. 874, Dz. U Nr 124 poz. 1152, Dz. U Nr 162 poz. 1568, Dz. U Nr 203 poz. 1966, Dz. U Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Dz. U Nr 6 poz. 39/

uchwala się co następuje:

§1.Uchyla się Uchwałę Nr VII 161/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi nieruchomość zabudowaną położoną w Spale przy ulicy Wojciechowskiego 14 ozn. nr dz. 2 o powierzchni 1,00 ha stanowiącą własność 1165/1606 części Gminy Inowłódz.

Uchylenie Uchwały następuje z powodu braku możliwości jej realizacji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA Nr XIII /101/2004

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

                   Na podstawie art. 18 ust. l ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ; z 2002 r Nr 23.poz.220, Nr 62 poz.588, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80 poz 717 ) oraz art. 160 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 , Nr 154 , poz. 1787 ; z 2002 r. Nr 213 poz. 1802 , Nr 240, poz.2052 ) Rady Gminy w Inowłodzu uchwala , co następuje:

§ 1. Stwierdza, że w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, na ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekaniach w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych wybrano:

Panią Ewę Korzeniewską

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Inowłódz.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  mgr Tadeusz Cisowski

Uchwała Nr XIII/100/2004

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 26 lutego 2004 r.

 

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  i w miejscu sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 nr 214, poz. 1806 z 2003 nr 80 poz. 717; nr 162 poz. 1568) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm: z 2002 r., Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2003 nr 80 poz. 719, nr 122 poz. 1143) Rada Gminy w Inowłodzu uchwala co następuje:

§ 1

•1.                  Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości  25 punktów.

•2.                  Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości  25 punktów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3

Traci moc uchwała Nr  VI/43/93 Rady Gminy w Inowłodzu z dnia 28 października 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy  Inowłódz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz CISOWSKI

Uchwała Nr XIII/99/2004

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Inowłódz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003 nr 80 poz. 717; nr 162 poz 1568) oraz art. 12 ust. l ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm: z 2002 r., Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2003 nr 80 poz. 719, nr 122 poz. 1143)

Rada Gminy w Inowłodzu u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane na terenie nieruchomości, na której znajduje się:

1) zakłady opieki zdrowotnej,

2) obiekty kultu religijnego i miejsca pamięci narodowej,

3) targowiska,

4) obiekty sportowe,

5) boiska i place zabaw dla dzieci,

6) obiekty świadczące pomoc dla bezdomnych i ubogich,

7) parkingi.

§ 2. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, nie może graniczyć z nieruchomością, na której znajdują się przedszkola, szkoły (z wyjątkiem wyższych), obiekty stałego zorganizowanego pobytu dzieci i młodzieży, inne zakłady i placówki oświatowe - wychowawcze i opiekuńcze, obiekty kultu religijnego i miejsca pamięci narodowej oraz obiekty jednostki wojskowej.

§ 3. l. Sezonowe miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, tzw. ogródek piwny, nie może być usytuowane na nieruchomości graniczącej z nieruchomością, na której usytuowane są obiekty kultu religijnego.

2. Postanowienia pkt l nie dotyczą sezonowych miejsc sprzedaży i podawania piwa usytuowanych bezpośrednio przed lokalem gastronomicznym, na jego tarasie, werandzie lub w innym miejscu stanowiącym funkcjonalną część lokalu gastronomicznego.

§ 4. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

l) miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - placówka handlowa, w której detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się wewnątrz tej placówki, lokal gastronomiczny, ogródek piwny, miejsce jednorazowej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

2) sezonowe miejsce sprzedaży i podawania piwa przeznaczone do świadczenia usług gastronomicznych, wydzielone konstrukcyjnie z otoczenia, utworzone zgodnie z opinią urbanistyczną właściwego referatu Urzędu Gminy Inowłódz, funkcjonujące od l kwietnia do
31 października, czynne od godz. 8.00 do godz. 22.00, a w soboty i dni przedświąteczne od godz. 8.00 do godz. 23.00.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Inowłódz przez okres 14 dni.

§ 6a. Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją moc do czasu wygaśnięcia.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/198/97 Rady Gminy Inowłódz z dnia 21 sierpnia 1997r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Inowłódz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
i warunków sprzedaży tych napoi

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA NR XIII/98/2004

RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 26 luty 2004

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Inowłódz na rok 2004

 

 

„Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568) oraz art. 4' z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz. 1372 z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143), uchwala się co następuje:"

 

§ 1. Przyjmuje się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Inowłódz na 2004 rok" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza isę plan wydatków na realizację w/w programu, o którym mowa

w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 4.1. Członkowi, za wyjątkiem Przewodniczącego Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu i innych pracach Komisji.
1) posiedzenia plenarne;

2) praca w zespołach Komisji.
            2. Wysokość należnych członkom Komisji wynagrodzeń ustala się w kwocie 125 zł. (brutto) za posiedzenie.

 

§ 5.1. Przewodzniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie w stosunku miesięcznym za kierowanie pracami Komisji i inicjonowanie dziłań profilaktycznych w spopłeczności lokalnej.

2. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego ustala się na poziomie 360 zł (brutto) miesięcznie.

§ 6.1. Wynagrodzenia Przewodniczącego i członkow Komisji wypłaca się w Kasie Urzędu Gminy w Inowłodzu na koniec każdego miesiąca.

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzeń jest faktyczny udział w posiedzeniach potwierdzony podpisem członka na liście obecności.

§ 7. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pokrywa się z środkók przeznaczonych na realizację gminnego programu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr VI/48/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24.04.2003 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Inowłódz na rok 2003.

§ 10. Uchwala podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Inowłódz i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz CISOWSKI

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XIII_98_2004.pdf)Uchwała nr XIII 98 2004Małgorzata Mierzwa60 kB682015-06-22 08:27

Uchwała XIII/97/2004

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz.1806), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2002r. nr 9 poz. 84 oraz nr 200 poz.1683), Nr 153 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 20002r. Nr 9 poz. 84 oraz Nr 200 poz. 1683).

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli nabyte zostały na utworzenie nowej inwestycji na terenie Gminy Inowłódz.

2. Zwolnienie o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje, jeżeli na rozpoczęcie działań gospodarczych dokonano nakładów w wysokości co najmniej 50 000 euro.

 

3. Zwolnienie o którym mowa w § 1 ust. 1 ma zastosowanie do podatku od nieruchomości przez okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli nabyte zostały na realizację na terenie Gminy Inowłódz nowej inwestycji polegającej na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia, co najmniej 5-ciu nowych miejsc pracy.

 

§ 3. Zwolnienie o którym mowa w § 2 uchwały ma zastosowanie do podatku od nieruchomości za lata 2004 do 2008 włącznie.

§ 4. Zwolnienie o którym mowa w § 2 przysługuje na okres:

•1)     1 roku - jeżeli w wyniku realizacji inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,

•2)     2 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,

•3)     3 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 35 miejsc pracy,

•4)     4 lat - jeżeli w wyniku realizacji  inwestycji utworzono co najmniej 35 miejsc pracy,

•5)     5 lat - jeżeli w wyniku realizacji inwestycji utworzono co najmniej 45 miejsc pracy.

§ 5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części oraz nabyte grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli  przeznaczone zostały na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie przedsiębiorstwa           w związku  z poszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej

§ 6. Zwolnienie o którym mowa w § 5 uchwały  ma  zastosowanie do  podatku od nieruchomości  za lata 2004 - 2008 włącznie.

§ 7. Zwolnienie  o  którym  mowa w § 5 uchwały przysługuje na  okres:

•1.     jednego  roku - jeżeli w wyniku poszerzenia działalności gospodarczej utworzono         co najmniej 5 nowych miejsc pracy,

•2.     dwóch  lat - jeżeli w wyniku  poszerzenia  działalności  gospodarczej  utworzono           co najmniej  15 miejsc pracy,

•3.     trzech lat  - jeżeli w wyniku  poszerzenia  działalności  gospodarczej  utworzono            co najmniej  25  miejsc pracy,

•4.     czterech lat  - jeżeli w wyniku  poszerzenia  działalności  gospodarczej  utworzono         co najmniej  35 miejsc pracy,

•5.     pięciu lat  - jeżeli w wyniku  poszerzenia  działalności  gospodarczej  utworzono            co najmniej  45  nowych miejsc  pracy

§ 8. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia  w okresie 6-ciu przed dokonaniem inwestycji , przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 9. Zwolnienia o których mowa w § 1 - 3 stanowią pomoc publiczna, w  rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca  2002r. o warunkach dopuszczalności i  nadzorowania pomocy  publicznej dla przedsiębiorców.

§ 10. 1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia jest obowiązany przedłożyć informacje dotyczące:

•1)     wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych

•2)     poziomu zatrudnienia

•3)     kosztów zatrudnienia pracowników

•4)     wielkości oraz przeznaczenia uzyskanej pomocy publicznej

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia     okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia

3. Podatnik, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa

 

4. W przypadku utraty prawa przez podatnika do korzystania ze zwolnienia podatek od nieruchomości staje się natychmiast wymagalny wraz z należytymi odsetkami pobieranymi od zaległości podatkowych.

 

5. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia od podatku, traci prawo do zwolnienia, poczynając od roku podatkowego, w którym utracił te warunki.

 

6. Podatnik, który złożył nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres tego zwolnienia. 

§ 10. Zwolnienia o których wyżej mowa, są pomocą publiczną, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także zgodnie z Programem pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej na terenie Gminy Inowłódz.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XIII_97_2004.pdf)Uchwała nr XIII 97 2004Małgorzata Mierzwa66 kB682015-06-22 08:25

UCHWAŁA NR XIII/96/2004

RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Spała.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 pkt.c ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz .U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz.1568) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Inowłódz podda się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego w związku z zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i deszczowej w miejscowości Spała w kwocie 750.000 zł wraz z odsetkami na okres do dnia 31.05.2007 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała podana zostaje do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowłodzu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA  Nr XIII/95/2004

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 26 lutego 2004r.

 

w sprawie: zmian budżetu gminy i zaciągnięcia przez gminę Inowłódz kredytu długoterminowego

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 49d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 1996 roku, 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 21, 109, 111, 112, 113, 116, 117 i 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148
z 2003 r. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)  uchwala sie co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki o kwotę 975 000 zł w następujący sposób:

- 900-90095-6050             600 000 zł

z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale.

- 600-60016-6050             375 000 zł

z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Brzustów - kolonia III

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody8 937 312 zł

- wydatki8 937 312 zł

 

§ 3.

Na pokrycie zwiększonego o 975 000 zł niedoboru Gmina Inowłódz zaciągnie kredyt w wysokości 975 000 zł.

 

§ 4.

Kredyt zostanie spłacony z dochodów budżetowych z podatku od nieruchomości w latach 2004 - 2006.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do dokonywania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu, o którym mowa w ­§ 3.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XIII_95_2004.pdf)Uchwała nr XIII 95 2004Małgorzata Mierzwa40 kB672015-06-22 08:23

Uchwała Nr XIII/94/2004

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 4, 9d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 1996 roku, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 588, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 21, 109, 111, 112, 113, 116, 117 i 124 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49 poz. 196 z 1994 roku) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Inowłódz na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2.

Uchwala się dochody budżetu Gminy Inowłódz w wysokości 6 718 110 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwala się wydatki budżetu Gminy Inowłódz w wysokości 7 933 674 zł  zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Przypadające do spłaty w roku bieżącym raty pożyczek długoterminowych w wysokości 28 638 sfinansowane zostaną:

1. z dochodów roku bieżącego w wysokości 28 638 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1 244 202 zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków przeznaczonych na realizację tych inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych
w Inowłodzu stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się dochody w wysokości 80 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 8.

Określa się wydatki w wysokości 80 000 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

Dochody 358 856 zł.

Wydatki  358 856 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody  55 283,44  zł.

Wydatki     55 283,44  zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

Przychody  44 179,92   zł.

Wydatki     44 179,92  zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł.

§ 13.

Określa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2004 r. w zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiącego zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do przenoszenia wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach działów.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych na pokrycia występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,-

3. Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4. Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze złoży Wójt Gminy Inowłódz
w terminie do 31 sierpnia 2004 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku
i podlega ogłoszeniu w Dz. U. Województwa Łódzkiego.

    Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XIII_94_2004.pdf)Uchwała nr XIII 94 2004Małgorzata Mierzwa244 kB642015-06-22 08:22