UCHWAŁA NR XIX/138/2004

RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego zatw. Uchwałą Nr XXVI) 197)2001 Rady Gminy Inowłódz
z dnia 22 marca 2001 r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U Nr 113
poz. 984, Dz. U Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U Nr 102 poz. 1055, Dz. U Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 167, poz.1759) oraz art.9 ust.1,2 i 4, art.27 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr.80, poz. 717) na wniosek Wójta Gminy Inowłódz

uchwala się co następuje:

§ 1. Przy stępuje się do sporządzenia zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego zatw. Uchwałą Nr XXVI) 197)2001 Rady Gminy Inowłódz z dnia 22 marca 2001 r w granicach administracyjnych gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             mgr Tadeusz Cisowski