UCHWAŁA NR XIX/139/2004

RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Inowłódz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U Nr 113
poz. 984, Dz. U Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 167.poz. l759) oraz art.9 ust. l,2 i 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr.80, poz. 717) na wniosek Wójta Gminy Inowłódz

uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuj e się do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Inowłódz w granicach administracyjnych obrębu Inowłódz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Tadeusz Cisowski