Urząd Stanu Cywilnego/Kadry

ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

tel. (44) 710 12 33 wew. 15, 887-575-573

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Nr konta:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu Nr 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

 

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  mgr Elżbieta Kośka - Kierownik USC

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akt zbiorowych,
 2. sporządzanie aktów urodzeń, przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka, nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki, przyjmowanie oświadczeń o pochodzeniu dziecka,
 3. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz prowadzenie aktów małżeństw,
 4. sporządzanie aktów zgonu z tutejszego terenu,
 5. transkrypcja aktów urodzeń i zgonów obywateli polskich zamieszkałych za granicą,
 6. wystawianie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych ksiąg,
 7. dokonywanie wznowień i przypisów w księgach stanu cywilnego,
 8. wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,
 9. przekazywanie ksiąg 100 - letnich do archiwum państwowego,
 10. tłumaczenie akt stanu cywilnego sporządzonych w miejscowych księgach stanu cywilnego w języku rosyjskim i niemieckim,
 11. czynności związane z wydawaniem decyzji dotyczących ustalenia i odtworzenia treści aktów stanu cywilnego,
 12. wydawanie decyzji na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania,
 13. wydawanie decyzji na zawarcie związku małżeńskiego poza miejscem zamieszkania,
 14. stwierdzenie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawie możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 15. przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 16. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 17. wystawianie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
 18. przygotowywanie wniosków o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz uroczystości związanych z w/w uroczystościami,
 19. dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, ustawie o zmianie imienia i nazwiska oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

  Zawarcie związku małżeńskiego w USC w Inowłodzu

  Przysięga małżeństwa składana na Zamku w Inowłodzu to już tradycja.Pierwsza młoda para powiedziała sobie "tak" w tym miejscu we wrześniu 2014r.Śluby odbywają się na Zamku po uzgodnieniu terminu i dopełnieniu formalności.
  Zamek w Inowłodzu to prestiżowe i urokliwe miejsce. Do tego ten niepowtarzalny pochód młodej pary przez zamkowy dziedziniec. Ślub w tak eleganckiej oprawie nie zdarza się wszędzie i na co dzień.
  Sprawy urzędowe załatwiane są w budynku Urzędu Gminy przy ul. Spalskiej 2 w Inowłodzu. Tu można uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, zmienić imię i nazwisko, sprostować, uzupełnić lub odtworzyć akt stanu cywilnego, czy przepisać zagraniczny akt stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz złożyć zapewnienie do zawarcia związku małżeńskiego.

  Termin i sposób załatwienia sprawy: 

  W celu dokonania rezerwacji terminu ślubu należy zgłosić się do USC w Inowłodzu  ul. Spalska 2 pokój nr 1.

  Następnie narzeczeni przedkładają w USC ważne dokumenty tożsamości,   składają zapewnienia o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC  jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.  

  Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa ważne jest pół roku, zaś małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od złożenia zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa.

  Wybór nazwiska:

  Po złożeniu oświadczeń, że wstępujcie w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci.

  Po ślubie możecie:

  • zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
  • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska,
  • zdecydować się na jedno z waszych nazwisk, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem.

  Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku — zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.

  Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z was albo nazwisko, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

  Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci — będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

  Termin:

  Narzeczeni, w celu dopełnienia formalności związanych z zawarciem małżeństwa, powinni zgłosić się do USC nie wcześniej niż na pół roku przed planowanym ślubem i nie później niż na miesiąc przed uroczystością.  

  Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

  W niektórych przypadkach, z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie akt stanu cywilnego (np. aktu urodzenia, aktu małżeństwa z adnotacją                             o rozwodzie) ustalenie daty ślubu cywilnego może nastąpić po przeniesieniu danego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).                       Termin ten wynosi od 7 do 10 dni roboczych od daty podpisania w urzędzie zapewnienia (art.125 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).   W celu wyznaczenia daty i godziny ślubu niezbędna jest obecność jednego z nupturientów lub upoważnionego pełnomocnika.

  Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

  Świadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dokument tożsamości               i mówić po polsku ( jeżeli nie mówią konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego).

  Świadkowie wbrew obiegowej opinii mogą być tej samej płci.

  W dniu ślubu należy stawić się wraz ze świadkami ok. 15 min. przed rozpoczęciem ceremonii.

  Sama ceremonia trwa zazwyczaj 15 – 20 minut. Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

  Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.

  Wymagane dokumenty:

  Obywatel polski:

  • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
  • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
  • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

  Cudzoziemiec:

  • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP.
  • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
  • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd                          w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.
  • Dokumenty sporządzone w obcym języku muszą być przetłumaczone prze tłumacza przysięgłego na język polski.
  • Jeżeli jedno z nupturientów nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – należy zapewnić tłumacza lub biegłego.
  • Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane            w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.
  • Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.
  • Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.

  Opłaty :

  • Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego) -84 zł -
  • Opłata za każdy przedstawiony odpis skrócony (np. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis aktu zgonu współmałżonka) – 22 zł
  • Opłata za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski poza granicami kraju - 38 zł
  • Opłata za decyzje przyspieszenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł.
  • ślub poza lokalem – opłata dodatkowa – 1.000 zł
  • jeżeli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia( np. w szpitalu) – nie jest pobierana opłata dodatkowa.

  Opłatę skarbową uiszcza się bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Inowłodzu lub na konto:

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu Nr 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037

  Kasa Urzędu Gminy czynna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7-30 do 15.30

  Miejsce załatwienia sprawy

  Urząd Gminy w Inowłodzu - Urząd Stanu Cywilnego ul. Spalska 2 , pokój nr 1, 97-215 Inowłódz

  Informacje dodatkowe

  Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju.
  Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat / kobieta i mężczyzna /.
  Sąd może zezwolić na małżeństwo kobiecie która ukończyła 16 lat.

  Kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu, jeżeli osoba zainteresowana znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

  Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo możliwe jest zawarcie małżeństwa poza urzędem, jeżeli miejsce wybrane przez nupturientów zapewnia zachowanie uroczystej formy, bezpieczeństwo osób obecnych na ceremonii oraz nie koliduje to z wewnętrzną organizacją pracy USC.  Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez nupturientów miejscu, jeśli uzna, że miejsce to nie spełnia tych wymagań.

  Wszelkich informacji odnośnie zawarcia związku małżeńskiego w USC w Inowłodzu można uzyskać pod numerem telefonu (44) 170 12 33 lub 887 575 573, e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Tryb odwoławczy:
  Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  Szanowni Państwo!

  Zachęcamy do wypowiedzenia sakramentalnego TAK w komnatach średniowiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego
  w Inowłodzu. Oferujemy Państwu niecodzienną i szczególną scenerię oraz klimat grodu Kazimierza Wielkiego jako miejsca zawarcia związku małżeńskiego. Z uwagi na to, że na Zamku znajduje się stały lokal Urzędu Gminy w Inowłodzu – Urząd Stanu Cywilnego, ma to również swoje bezpośrednie przełożenie na koszty ślubu. U nas opłata za udzielenie ślubu cywilnego w średniowiecznej atmosferze to tylko koszty podstawowe za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.

 

 

Informacja dla osób obchodzących Złoty Jubileusz Małżeństwa

(50 lat Pożycia Małżeńskiego)

     

      Pary Małżeńskie obchodzące Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, które zamieszkują na terenie Gminy Inowłódz i zawarły związek małżeński poza obecnym miejscem zamieszkania (tzn. poza terenem Gminy Inowłódz ) i chciałyby uczestniczyć w uroczystościach Złotego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego organizowanych przez Wójta Gminy Inowłódz, są proszone o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Inowłodzu.

      Pary za długoletnie pożycie małżeńskie będą odznaczone medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z długotrwałą procedurą przyznawania odznaczeń, do Urzędu Stanu Cywilnego w Inowłodzu należy zgłaszać się z rocznym wyprzedzeniem obchodów Złotego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego.

 

 

 

CZYNNOŚCI  KTÓRE  MOŻNA  DOKONAĆ  W   URZĘDZIE  STANU CYWILNEGO:  ( uzyskać dokumenty ):

 • odpis aktu stanu cywilnego zupełny, skrócony, wielojęzyczny
 • zaświadczenie o stanie cywilnym
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

WYDAWANIE ODPISÓW  Z  AKTÓW  STANU  CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,

- dokument tożsamości do wglądu osoby pobierającej odpis aktu stanu cywilnego,

- dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (odpisy aktów stanu cywilnego, dowody osobiste do wglądu ew. kopie) i wykazujące interes prawny.

Opłaty:

- 22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,

- 22 zł za odpis skrócony wielojęzyczny aktu stanu cywilnego

- 33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Uwagi:

- odpisy wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, innych osób, które wykażą interes prawny lub upoważnienie do otrzymania dokumentu; do podania należy dołączyć oryginalny dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej,

- odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego wydawana jest w formie decyzji administracyjnej,

- od decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego można wnieść odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.    

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Sporządzenia aktu urodzenia dokonuje się w oparciu o kartę urodzenia dziecka wystawioną i dostarczoną do urzędu stanu cywilnego przez  położną lub zakład opieki zdrowotnej

Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia dziecka,

Wymagane dokumenty:

1)  dla dziecka pochodzącego z małżeństwa - ważne dowody osobiste rodziców

2) dla dziecka niepochodzącego z małżeństwa - ważny dowód osobisty matki 

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo w formie pisemnej). 

W sytuacji kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem a ojciec biologiczny chce złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców wraz z ważnymi dowodami osobistymi. 

Opłaty:

- sporządzenie aktu urodzenia, wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, nadanie numeru PESEL dziecku, zameldowanie dziecka, wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL i zameldowaniu dziecka są zwolnione z opłaty skarbowej

Uwagi:

- zgłoszenia urodzenia dziecka powinien dokonać w terminie 21 dni od daty urodzenia jeden z rodziców dziecka  ewentualnie ich pełnomocnik

- zgłoszenia dziecka martwo urodzonego należy dokonać w  terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia 

- niedopełnienie obowiązku zgłoszenia spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu

- jeżeli dziecko nie urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, jego ojcostwo może zostać uznane przez ojca biologicznego w Urzędzie Stanu Cywilnego przez złożenie oświadczenia, natomiast matka dziecka musi potwierdzić ten fakt,

- jeżeli ojciec dziecka nie chce dobrowolnie uznać go, Sąd Rejonowy na wniosek matki dziecka może ustalić ojcostwo,

- jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa a mąż matki nie jest ojcem dziecka, wtedy ojcostwo może być zaprzeczone tylko we właściwym Sądzie Rejonowym.

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO - ślub cywilny lub konkordatowy

Miejsce załatwienia sprawy:

- ślub cywilny - dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Polski,

- zaświadczenie do ślubu konkordatowego o braku okoliczności wyłączających  zawarcie małżeństwa wydaje dowolny Urząd Stanu Cywilnego,

- zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje dowolny Urząd Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty,

- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa

(tylko dla kobiety pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia),

- cudzoziemiec oprócz odpisów aktów stanu cywilnego składa zaświadczenie, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą (ewentualnie zwolnienie z Sądu Rejonowego od  złożenia tego dokumentu), ważny paszport do wglądu. Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. 

Uwagi:

- obowiązkowa obecność obojga przyszłych małżonków,

- wymagane oryginały dokumentów,

- świadkami ślubu cywilnego muszą być dwie osoby mające ukończone 18 lat,

- cudzoziemiec nie posługujący się biegle językiem polskim zgłasza się wraz z tłumaczem przysięgłym,

- strony winny zgłosić się minimum pełny miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego z kompletem dokumentów

ZGŁOSZENIE  ZGONU:

Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca (zdarzenia) zgonu

Wymagane dokumenty:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza,

- dowód osobisty osoby zmarłej

Opłaty:

- sporządzenie aktu zgonu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Uwagi:

- do zgłoszenia zgonu w terminie 3 dni obowiązani są w kolejności:

małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu lub administrator domu, w którym nastąpił zgon ewentualnie szpital lub inny zakład,
w którym nastąpił zgon.

OŚWIADCZENIE  O  UZNANIU  OJCOSTWA DZIECKA:

Miejsce załatwienia sprawy:

- dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Polski, najczęściej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka;

Wymagane dokumenty:

- dowody osobiste rodziców do wglądu, rodzice muszą być pełnoletni

- w przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego kobieta składa aktualne zaświadczenie  o wysokości ciąży

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli ten akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłata skarbowa:

- zwolnione z opłaty skarbowej

Uwagi:

- aby oświadczenie ojca było skuteczne, niezbędne jest potwierdzenie przez matkę dziecka, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna  

POWRÓT  ROZWIEDZIONEGO  MAŁŻONKA  DO  NAZWISKA  NOSZONEGO  PRZED  ZAWARCIEM  MAŁŻEŃSTWA:

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty do wglądu

- wniosek o przyjęcie oświadczenia

- oświadczenie woli o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składane przed dowolnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Opłata skarbowa:

- 11 zł opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i dostarczyć do USC oryginalny dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Uwagi:

- oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa rozwiedziony małżonek może złożyć w ciągu  3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie

- osoba zainteresowana składa stosowne oświadczenie woli o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, które zostaje wpisane do aktu małżeństwa.

SPROSTOWANIE  OCZYWISTEGO  BŁĘDU  PISARSKIEGO  W  SPORZĄDZONYM   AKCIE  STANU  CYWILNEGO:

Wymagane dokumenty:

- wniosek

- dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu

- załączniki - dokumenty stanowiące podstawę do sprostowania oczywistego błędu pisarskiego, (akt urodzenia do aktu małżeństwa, akt małżeństwa rodziców do urodzenia dziecka inne potwierdzające zaistnienie błędu).

Opłata skarbowa:

 - 39 zł opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i dostarczyć do USC oryginalny dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Uwagi:

- zainteresowana osoba składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wpisana wzmianka w akcie stanu cywilnego oraz wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego. 

UZUPEŁNIENIE  AKTU  STANU  CYWILNEGO:

Wymagane dokumenty:

- wniosek

- dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu

- załączniki potwierdzające fakty

Opłata skarbowa:

 - 39 zł opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Inowłódz i dostarczyć do USC oryginalny dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Uwagi:

- zainteresowana osoba składa wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wpisana wzmianka w akcie stanu cywilnego oraz wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA  STWIERDZAJĄCEGO,  ŻE  OBYWATEL  POLSKI  POSIADA  ZDOLNOŚĆ  PRAWNĄ  DO  ZAWARCIA  ZWIĄZKU  MAŁŻEŃSKIEGO  ZA GRANICĄ:

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Opłata skarbowa:

  - 38 zł opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Inowłódz i dostarczyć do USC oryginalny dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Wydanie zaświadczenia poprzedzone jest złożeniem do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014r., poz. 1741 ze zm.),

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. Z 2012r., poz. 788 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów ( Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm. ).

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA (administracyjna)

Kto może zmienić imię i nazwisko

 • Obywatel polski
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda)
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy

Procedura

Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wniosek zawiera:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy:
  • imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe
  • numer PESEL, jeżeli został nadany
 • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
 • adres do korespondencji wnioskodawcy
 • uzasadnienie
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna