OPŁATY za sporządzenie i wydanie aktów stanu cywilnego

DOKONANIE CZYNNOŚCI URZĘDOWEJ

1. Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

 

2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

1. Sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

 

4. Pozostałe decyzje wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego

39 zł

 

5. Protokół zawierający ostatnia wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu Cywilnego

22 zł

 

6. Ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

22 zł

 

7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

1. Zaświadczenie, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

· Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

· Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

· Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

· Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaciągnięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

· Pozostałe zaświadczenia

 

 

 

38 zł

 

 

 

33 zł

22 zł

 

24 zł26 zł

1. odpis wydawany z aktu stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2. odpisy skrócone:

· wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość

· wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego
- cywilnego liczbie 3 egz.

Zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

2. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

Poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa nie podlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

3. Poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł

 

WYDANIE ZEZWOLENIA (POZWOLENIA, KONCESJI)

1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

 

 

 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu: Powiatowy Bank Spółdzielczy

w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu 34 8985 0004 0000 0000 0071 0037