Zarządzenie nr 23/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Inowłodzu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr214. poz. l806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055), w związku z art.1042  § 2 zarządza się co następuje;

§1.1. Ustala się regulamin pracy Urzędu Gminy Inowłódz, który stanowi załącznik nr l
do zarządzenia

§ 2. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2-ch tygodni od dnia podania go do
wiadomości pracowników.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_23_2004.pdf)Zarządzenie nr 23 2004Małgorzata Mierzwa32 kB622015-06-16 14:17