Referat Finansowy

ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

tel. (44) 710 11 53

 

Osoby zatrudnione w Referacie Finansowym:


mgr Katarzyna Koch - Kierownik /Skarbnik/, wew. 21

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 512-372-410

mgr Aneta Śliwka - Inspektor ds. księgowości budżetowej, wew. 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Karwat - Podinspektor ds. wymiaru podatku i pomocy publicznej, wew. 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Szmigiel - Inspektor ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń, wew. 20 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zofia Stępień - Podinspektor ds. rozliczeń, opłaty za odpady komunalne, inwentaryzacji i obsługi kasowej, wew. 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Dziedzic-Hudzik - Inspektor ds. księgowości podatkowej, wew. 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Bogdan - Podinspektor ds. rozliczeń wody, ścieków i dzierżaw, wew. 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres zadań Skarbnika Gminy:

 1. kieruje Referatem Finansowym,
 2. opracowuje projekty budżetu gminy,
 3. sprawuje bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu i organizowaniem gospodarki finansowej gminy,
 4. analizuje budżet oraz wnioskuje w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
 5. opracowuje analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej gminy,
 6. opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,
 7. sporządza bilans gminy oraz zbiorczy bilans jednostek organizacyjnych gminy,
 8. współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową,
 9. nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy,
 10. czuwa nad właściwym spływem do budżetu dochodów własnych gminy, a także innych przysługujących gminie opłat, subwencji, dotacji celowych, itp.,
 11. nadzoruje wydatki gminy związane z działalnością administracji publicznej i realizacją zadań własnych gminy,
 12. kontrasygnuje dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 13. wnioskuje w zakresie ustalania wysokości opłat i podatków lokalnych - przygotowuje projekty uchwał,
 14. przygotowuje dokumenty niezbędne do zaciągania kredytów krótko-terminowych,
 15. organizuje i przygotowuje obieg dokumentów finansowych,
 16. nadzoruje pracę Referatu Finansowego,
 17. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
 18. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 19. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 20. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
 21. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 22. wykonywanie innych zadań na polecenie wójta.