Zakres zadań Skarbnika Gminy:

 1. kieruje Referatem Finansowym,
 2. opracowuje projekty budżetu gminy,
 3. sprawuje bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu i organizowaniem gospodarki finansowej gminy,
 4. analizuje budżet oraz wnioskuje w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
 5. opracowuje analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej gminy,
 6. opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,
 7. sporządza bilans gminy oraz zbiorczy bilans jednostek organizacyjnych gminy,
 8. współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową,
 9. nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy,
 10. czuwa nad właściwym spływem do budżetu dochodów własnych gminy, a także innych przysługujących gminie opłat, subwencji, dotacji celowych, itp.,
 11. nadzoruje wydatki gminy związane z działalnością administracji publicznej i realizacją zadań własnych gminy,
 12. kontrasygnuje dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 13. wnioskuje w zakresie ustalania wysokości opłat i podatków lokalnych - przygotowuje projekty uchwał,
 14. przygotowuje dokumenty niezbędne do zaciągania kredytów krótko-terminowych,
 15. organizuje i przygotowuje obieg dokumentów finansowych,
 16. nadzoruje pracę Referatu Finansowego,
 17. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
 18. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 19. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 20. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
 21. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 22. wykonywanie innych zadań na polecenie wójta.