INFORMACJA
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2019 rok

  1. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2020 r. poz. 713) wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności  wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  2. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W tym temacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  3. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
  4. Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie można składać w Biurze Rady Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2

Ustalony termin sesji to 26 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

  1. Raport o stanie Gminy Inowłódz
  2. Formularz zgłoszenia udziału w debacie
  3. Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie na Raportem o stanie Gminy Inowłódz.