2008

UCHWAŁA NR XXVI/139/2008

RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie podjęcia wspólnej działalności Gminy Inowłódz z Gminą Tomaszów Mazowiecki związanej z realizacją zadania publicznego z zakresu oświaty

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180. poz.1111) oraz art. 5a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 1991 r. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104;z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Inowłódz podejmuje wspólną działalność z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie realizowania zadania oświatowego związanego z zaspakajaniem potrzeb
w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Szczegółowe prawa i obowiązki gmin związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, w tym również zasady refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki określi stosowne porozumienie międzygminne.

2. Do zawarcia w imieniu Gminy Inowłódz porozumienia międzygminnego upoważnia się Wójta Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwala_Nr_139_2008.pdf)Uchwała Nr XXVI/139/2008Małgorzata Mierzwa110 kB1562015-06-23 19:32

Uchwała Nr XXVI/138/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 30 grudnia 2008 r

w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r.

 

         Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Dz. U. r Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111)  oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832, Dz. U. z 2007 r Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984, Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1112) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 610 515,06 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1 041 591 zł oraz dochody bieżące w kwocie 9 568 924,06 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy  Inowłódz na 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11 171 387,06 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 910 700 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9 260 687,06 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy Inowłódz na 2008 r w wysokości 560 872 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmniejsza się rozchody o kwotę 10 541 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 1 062 746 zł

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 158 777 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 1623 618 zł

§ 6. Ustala się wykaz inwestycji wieloletnich w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem na 4 (4a - zadania inwestycyjne w 2008 r)

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 510 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 595 872 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 122 746 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

- na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości 15 927 488 zł określonej w załączniku nr 4,

§ 9. Ustala się wydatki z budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury

2) Niepublicznego przedszkola

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                     mgr inż. Marek Leszczyński  

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XXVI_138_2008.PDF)Uchwała Nr XXVI/138/2008Małgorzata Mierzwa272 kB1722015-06-23 19:31

Uchwała Nr XXV/137/2008

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody z ujęć gminnych i przyjmowanie ścieków do oczyszczalni w Spale

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 20 i art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Dz. U. Nr 147 poz. 1033) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy w oparciu o szczegółową kalkulację stawek opłat przedstawionych Wójtowi Gminy Inowłódz za pobrana wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących mienie komunalne Gminy Inowłódz w następujących wysokościach:

- woda na cele bytowe                          - 1,80 zł./netto/m3

- woda przemysłowo - gospodarcza         - 2,20 zł./netto/m

§ 2. Zatwierdza się taryfę za utylizację ścieków w oczyszczalni gminnej:

- ścieki bytowe i produkcyjne                 - 3,05 zł./netto/m3

§ 3. Zatwierdza się opłatę abonamentową za wodomierz - urządzenie pomiarowe w wysokości 1,50 zł./m-c netto

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Inowłodzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 r. po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w gminie i sołectwach.

 

        

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

         mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XXV_137_2008.pdf)Uchwała Nr XXV/137/2008Małgorzata Mierzwa166 kB1572015-06-23 19:29

Uchwała Nr XXV/136/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Inowłódz
na lata 2008-2015

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591; z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Inowłódz na lata 2008-2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/227/2006 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Inowłódz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XXV_136_2008_pop.pdf)Uchwała Nr XXV/136/2008Małgorzata Mierzwa1807 kB1602015-06-23 19:27

Uchwała Nr XXV/135/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 27 listopada 2008 r

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1825, Dz. U. z 2007 r Nr 109 poz.747, Dz. U. z 2008 r Nr 116 poz.730) uchwala się co następuje:

§ 1.Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r (M. P z 2008 r Nr 81 poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XXV_135_2008.pdf)Uchwała Nr XXV/135/2008Małgorzata Mierzwa129 kB1952015-06-23 19:26

Uchwała Nr XXV/134/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 27 listopada 2008 r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. z 2006 r Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847; Dz. U. z 2008 r Nr 93 poz. 585, Dz. U. Nr 116 poz. 730) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Inowłódz:

•1)     od gruntów:                                  

•a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m² powierzchni,

•b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,

•c)     pozostałych:

- przeznaczonych na cele sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowe - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m² powierzchni;

- od innych nie wymienionych wyżej - 0,12 zł od 1 m² powierzchni

2) od budynków lub ich części:

•a)     mieszkalnych - 0,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

•b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

•c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

•d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

•e)     pozostałych:

- letniskowych i wykorzystywanych na cele letniskowe oraz wykorzystywanych na cele sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowe w ramach działalności statutowej - 6,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

-zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

- innych niż wymienione wyżej w tym: komórki i szopki oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby bytowe związane z zajmowaniem lokali mieszkalnych - 3,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/57/2007 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 listopada 2007 r sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r

 

                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                  mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XXV_134_2008.pdf)Uchwała Nr XXV/134/2008Małgorzata Mierzwa60 kB1552015-06-23 19:24

Uchwała nr XXV/133/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 27 listopada 2008 r

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. z 2006 r Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847; Dz. U. z 2008 r Nr 93 poz. 585, Dz. U. Nr 116 poz. 730)  uchwala się co następuje:

§1 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

 

 

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

500

600

 

powyżej 5,5 do 9 włącznie

900

1 000

Powyżej 9 i poniżej 12

1100

1 200

powyżej 10 lat

 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

600

700

 

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1 000

1100

Powyżej 9 i poniżej 12

1200

1 300

 

 

 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1 200

1 300

13

14

1 300

1 400

14

15

1400

1 500

15

 

1 500

1 600

trzy osie

12

17

1 500

1 600

17

19

1 600

1 700

19

21

1 700

1 800

21

23

1 800

1 900

23

25

1 900

2 000

25

 

2 000

2 100

cztery osie i więcej

12

25

1 900

2 000

25

27

2 000

2 100

27

29

2 100

2 200

29

31

2 200

2 550

31

 

2 300

2 550

 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu,  nacisku na siodło oraz jego wpływ na środowisko

 

Wiek pojazdu, nacisk na siodło i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1 300

1 400

powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1 400

1 500

 

 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1 400

1 500

18

25

1 500

1 600

25

31

1 600

1 700

31

 

1 700

2 080

trzy osie i więcej

12

40

1 800

1 870

40

 

2 300

2 605

 

 

5) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

 

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

0d 7 i poniżej 12

700

800

powyżej 10 lat

0d 7 i poniżej 12

900

1 000

 

 

6) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

1 000

1 100

18

25

1 100

1 200

25

 

1 200

1 300

dwie osie

12

28

1 200

1 300

28

33

1 300

1 400

33

38

1 400

1 500

38

 

1 800

1 870

trzy osie i więcej

12

38

1 400

1 500

38

 

1 800

1 870

 

7) od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

 

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

mniejsze niż 30 miejsc

1 300

1 400

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 600

1 700

powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

mniejsze niż 30 miejsc

1 400

1 500

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 700

1 800

 

2. Zwalnia się od podatku środki transportowe wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych w zakresie administracji, oświaty i gospodarki komunalnej z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt. 2,4,6 ustawy

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3 Traci moc uchwała Nr XIII/58/2007 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 listopada 2007 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do stawek w podatku od środków transportowych od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XXV_133_2008.pdf)Uchwała Nr XXV/133/2008Małgorzata Mierzwa72 kB1562015-06-23 19:23

Uchwała Nr XXV/132/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 27 listopada 2008 r

w sprawie opłaty miejscowej

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) i art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. z 2006 r Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847; Dz. U. z 2008 r Nr 93 poz. 585, Dz. U. Nr 116 poz. 730) uchwala się co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Inowłódz

  1. określa wysokość opłaty miejscowej,
  2. zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
  3. zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Opłatę miejscową w wysokości 1,70 za każdy dzień pobytu.

§ 3. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

§ 4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zaikasowanych i odprowadzonych opłat.

§ 5. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału a za ostatni kwartał do końca roku budżetowego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr X/77/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie wysokości opłaty miejscowej na terenie Gminy Inowłódz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XXV_132_2008.pdf)Uchwała Nr XXV/132/2008Małgorzata Mierzwa211 kB1632015-06-23 19:21

Uchwała Nr XXV/131/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 27 listopada 2008 r

w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. z 2006 r Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847; Dz. U. z 2008 r Nr 93 poz. 585, Dz. U. Nr 116 poz. 730) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r w sprawie określenia minimalnych warunków, jakie powinny spełniać miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Opłatę miejscową pobiera się na terenie miejscowości: Spała, Konewka, Inowłódz, Poświętne, Teofilów, Zakościele.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwala_Nr_XXV_131_2008.pdf)Uchwała Nr XXV/131/2008Małgorzata Mierzwa134 kB1762015-06-23 19:20

Uchwała Nr XXV/130/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 27 listopada 2008 r

w sprawie wysokości opłaty targowej

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111) i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz. U. z 2006 r Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847; Dz. U. z 2008 r Nr 93 poz. 585, Dz. U. Nr 116 poz. 730)

 

§ 1. Ustala się stawkę dziennej opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Inowłódz pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:

     1) z ręki, kosza - 2,50 zł,

     2) z wozu konnego, przyczepy pojazdów samochodowych - 6,00 zł,

     3) w innej formie niż określona w punktach 1 i 2 - 6,00 zł.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 3. Wyznaczenie inkasentów i ustalenie wynagrodzenia za inkaso ustalone jest odrębną uchwałą.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/78/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Inowłódz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_Nr_XXV_130_2008.pdf)Uchwała Nr XXV/130/2008Małgorzata Mierzwa180 kB1632015-06-23 19:19