Uchwała XVIII/94/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 17 kwietnia 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Inowłódz do Stowarzyszenia
Miast Króla Kazimierza III Wielkiego

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591; z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 200l r. Nr 79, poz. 855; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 766),

Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Inowłódz przystępuje do nowotworzonego Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza III Wielkiego, z siedzibą w mieście Kowal, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, w charakterze członka - założyciela.

§ 2. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentować będzie Wójt Gminy Inowłódz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XVIII_94_2008.pdf)Uchwała nr XVIII 94 2008Małgorzata Mierzwa343 kB1052015-06-23 18:18