2005

Uchwała XXXII/206/2005

Rady Gminy Inowłódz 

z dnia 29 grudnia 2005r.

W sprawie: likwidacji gminnej jednostki budżetowej o nazwie Samorządowa Przychodnia Weterynaryjna w Inowłodzu

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r., Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r., 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 167, poz.1759;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457) oraz na podstawie art.18 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz.148,zm. Dz. U. Nr 189 poz. 1851; z 2004 r Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz.890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz.1291, Dz. U. Nr 210 poz.2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64 poz.565 uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Likwiduje się jednostkę budżetową gminy o nazwie Samorządowa Przychodnia Weterynaryjna w Inowłodzu

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowłodzu

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXII_206_2005.pdf)Uchwała nr XXXII 206 2005Małgorzata Mierzwa97 kB1302015-06-22 11:30

Uchwała Nr XXXII/205/2005
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 29 grudnia 2005r.

W sprawie wystąpienia ze Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 64 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r., Nr 80 poz.717, 162 poz.1568; z 2004r., 102 poz.1055, 116 poz.1203, nr 167, poz.l759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz na podstawie art.38 Statutu Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Inowłódz występuje ze Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                         mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXII_205_2005.pdf)Uchwała nr XXXII 205 2005Małgorzata Mierzwa246 kB1272015-06-22 11:28

UCHWAŁA Nr XXXII/204/2005

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność
Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Dz.U. Nr 102 poz. l055, Dz.U. Nr. 116 poz. l203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r Nr 172, poz.1441 nr 175 poz.1457/ oraz art. 13, ust. l i art. 15 ust. l, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. / z 2004 r Dz.U. Nr 261 poz.2603, Dz.U. Nr 281 poz.2782;
z 2005 r Dz.U Nr 169 poz. 1420, Dz.U Nr 175 poz. 1459 /Rada Gminy Inowłódz

Uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomość stanowiącą własność Gminy Inowłódz położoną w obrębie ewidencyjnym Inowłódz o powierzchni 173 m 2 ozn. nr 1233 na nieruchomość oznaczoną nr dz. 1230/4 i 1231/4 o powierzchni ogólnej 168m2 stanowiącą własność osoby fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        

         Przewodniczący Rady Gminy

                mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXII_204_2005.pdf)Uchwała nr XXXII 204 2005Małgorzata Mierzwa348 kB1372015-06-22 11:27

Uchwała Nr XXII/203/2005

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2005 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 51 ust 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz.1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457) oraz art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz.148, zm. Dz. U. Nr 189 poz. 1851; z 2004 r Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz.890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz.1291, Dz. U. Nr 210 poz.2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64 poz.565) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r o kwotę 306 030 zł

     2. Plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r po zmianach wynosi 8 359 227 zł

     3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r o kwotę 546 850 zł

     2. Plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r po zmianach wynosi 8 356 115 zł

     3. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§3. Zmiany przewidywanego stanu zadłużenia Gminy Inowłódz oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 3

§4. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy spójności stanowi załącznik nr 4

§5. Wykaz zmian w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik nr 5

§6. Zmiany w planie nakładów inwestycyjnych na 2005 r stanowi załącznik nr 6

§7. Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym stanowi załącznik nr 7

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§9. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXII_203_2005.pdf)Uchwała nr XXXII 203 2005Małgorzata Mierzwa431 kB1252015-06-22 11:25
Pobierz plik (Załączniki_Uchwała_nr_XXXII_203_2005.pdf)Załączniki Uchwała nr XXXII 203 2005Małgorzata Mierzwa146 kB1252015-06-22 11:25

UCHWAŁA XXXI/202/05

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, . Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457/ w związku z art.7 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. /Dz.U. z 2004r Nr 204 poz. 2086/ Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§1. Zalicza się do dróg gminnych działkę ozn. nr ewidencyjnym 393/1 o powierzchni 2,1149 ha położoną w obrębie Inowłódz zajętą pod drogę.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXI_202_2005.pdf)Uchwała nr XXXI 202 2005Małgorzata Mierzwa94 kB1322015-06-22 11:23

Uchwała nr XXXI/201/2005

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 01 grudnia 2005 roku

w sprawie: realizacji w latach 2005-2007 inwestycji pn: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spała"

Na podstawie, art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 124 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 847, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004r. Nr 19 poz. 177.Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123
poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się realizację w latach 2005-2007 inwestycji pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spała".

§ 2. Realizacja inwestycji określonej w § 1 nastąpi przy udziale finansowym środków własnych Powiatu Tomaszowskiego, Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Lubochnia oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Zasady sfinansowania udziałów własnych jednostek samorządu określa projekt porozumienia, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4. Rada Gminy Inowłódz upoważnia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia wymienionego w § 3.

§ 5. Zabezpiecza się środki własne Gminy Inowłódz na 2006r. dla zadania określonego w § 1 w kwocie 149408 zł.

§ 6. Warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji w pełnym zakresie jest pozyskiwanie środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Powiat Tomaszowski.

§ 7. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Inowłódz Nr XXV/175/2005 z dnia 23.06.2005r. w sprawie realizacji w latach 2005-2007 inwestycji pn: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spała"

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Inowłódz.

     Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXI_201_2005.pdf)Uchwała nr XXXI 201 2005Małgorzata Mierzwa162 kB1192015-06-22 11:21
Pobierz plik (Załącznik_1_Uchwała_nr_XXXI_201_2005.pdf)Załącznik 1 Uchwała nr XXXI 201 2005Małgorzata Mierzwa81 kB1252015-06-22 11:21

Uchwała Nr XXXI/200/2005

Rady Gminy Inowłódz 

z dnia 01 grudnia 2005r.

W sprawie  utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z  2003r., Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r., 102  poz.1055, Nr 116  poz.1203, nr 167, poz.1759;z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457) oraz na podstawie art.9 ust.1 i 2 oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz.364; z 2004r. Nr 162 poz. 162.1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081 z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz.1091,Nr 132 poz. 1111)   uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Tworzy się samorządową instytucje kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się w Inowłodzu.

 

§ 2. Przedmiot działania GOK, jego zadania organizacje i zasady prowadzenia działalności określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowłodzu oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

 mgr Tadeusz Lisowski
Załącznik Nr 1_____
   Do uchwały Rady Gminy Inowłódz
                                                                                                            _________________________Statut
Gminnego Ośrodka Kultury
W Inowłodzu

 

  POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1
Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu, zwany dalej GOK- iem , jest  samorządową instytucją kultury.
GOK koordynuje zorganizowaną działalność o charakterze kulturalnym na terenie Gminy oraz inspiruje działania na rzecz zachowania tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego Gminy.
 Podstawę prawną działania tej jednostki organizacyjnej określa ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz.364; z 2004r. Nr 162 poz. 162.1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081 z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz.1091,Nr 132 poz. 1111)

§ 2
Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest  zespół budynków położony w Inowłodzu przy ul.J.Tuwima w którego skład wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Kultury zwany zalej GOK, prowadzi działalność na terenie gminy w placówkach zamiejscowych w Konewce , Królowej Woli i Liciążnej.  

§ 3
 
Nadzór nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Inowłódz .


§ 4

Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci: Gminny Ośrodek Kultury
 w Inowłodzu ul.J. Tuwima


II. CELE I ZADANIA GOK-U

§ 5
Podstawowym celem GOK-u jest prowadzenie działalności kulturalnej i oraz  podejmowanie inicjatyw dla zachowania tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego Gminy poprzez:

1.Rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu
     kulturalnym, organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i    
     wypoczynku,
2.Utrwalanie tradycji kulturalnych oraz udostępnianie humanistycznych treści kultury ogólnoludzkiej i ogólnonarodowej,
3.Edukację kulturalną mieszkańców gminy i przygotowanie do odbioru dzieł sztuki,
4.Wprowadzanie wspólnie ze szkołami młodzieży w aktywne życie kulturalne,
5.Sprawowanie mecenatu nad tradycjami zanikających form folkloru, rzemiosła, twórczości ludowej,
6.Współpraca z organizacjami społeczno- kulturalnymi i udzielanie pomocy organizacyjnej dla inicjatyw społeczno-kulturalnych mieszkańców gminy,
7.Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową, sprawowanie mecenatu nad młodymi talentami,
8.Dążenie do rozbudowy i modernizacji bazy materialno - technicznej dla prowadzenia działalności społeczno- kulturalnej
9.Prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa,

10.Dbanie o prawidłowy stan lokalu biblioteki, jego estetyczny wygląd i         bezpieczeństwo,
11.Gromadzenie , zabezpieczenie i konserwacja księgozbioru,
12.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom,
13.Propagowanie czytelnictwa poprzez prowadzenie wizualnych form pracy (wystawy, plakaty, konkursy tematyczne) oraz organizowanie różnych form pracy z czytelnikami ( spotkania z pisarzami, wprowadzanie nowości czytelniczych)
14.Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej w oparciu o posiadane zbiory, aktualizacja kroniki wydarzeń
15.Sprawowanie nadzoru nad działalnością czytelni internetowej.
§ 6
GOK realizuje swoje zadania poprzez:
- ścisłą współpracę i współdziałanie z dyrektorami i nauczycielami szkół,  
  placówkami oświatowymi i organizacjami młodzieżowymi na terenie
  gminy,
- współdziałanie z zakładami pracy, organizacjami społecznymi oraz
  innymi osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność  
  kulturalną
- współdziałanie z organizacjami rencistów i emerytami, organizacjami
  pomocy społecznej.

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 7
Pracą GOK-u kieruje kierownik, którego powołuje Wójt Gminy
§8
Do zakresu działalności kierownika GOK-u należy w szczególności:
1.Reprezentowanie GOK-u na zewnątrz,
2.Nadzór nad majątkiem GOK-u
3.Realizowanie budżetu i przyznanych środków,
4.Przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom zwierzchnim planów, sprawozdań oraz wniosków finansowych,
5.Nadzór nad całokształtem funkcjonowania GOK-u,
6.Wykonywanie czynności kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w GOK-u
§ 9
W przypadku dłuższej nieobecności lub niemożności wykonywania czynności Kierownika, zastępuje go wyznaczony przez Wójta Gminy pracownik GOK-u
 § 10
Szczegółowe zakresy działania GOK-u , jego organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny, który zatwierdza Wójt Gminy.
§ 11
W GOK-u tworzy się następujące stanowiska pracy:

kierownik,
bibliotekarz,
instruktor.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 12.
Majątek GOK-u stanowi mienie Gminy , które może być jedynie wykorzystywane  do celów związanych z działalnością GOK-u
§ 13.
GOK prowadzi działalność finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi samorządowe instytucje kultury, w oparciu o Plan działalności instytucji .
§ 14.
Dochody GOK-u stanowią środki uzyskane z:
a/ dotacji budżetu gminy,
b/ darowizn,
c/ wypracowanych wpływów z tytułu działalności merytorycznej,
d/ wpływów z tytułu dzierżaw i wynajmu obiektów GOK-u

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15.
W sprawach związanych z funkcjonowaniem GOK-u a  nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .
§16.
Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy w Inowłodzu

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXI_200_2005.pdf)Uchwała nr XXXI 200 2005Małgorzata Mierzwa148 kB1242015-06-22 11:18
Pobierz plik (Załącznik_Uchwała_nr_XXXI_200_2005.pdf)Załącznik Uchwała nr XXXI 200 2005Małgorzata Mierzwa41 kB1282015-06-22 11:19

Uchwała Nr XXXI/199/2005

Rady Gminy Inowłódz 

z dnia 01 grudnia 2005r.

W sprawie: uchylenia uchwały nr XIV/99/99 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z  2003r., Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r., 102  poz.1055, Nr 116  poz.1203, nr 167, poz.1759;z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457) oraz na podstawie art.9 ust. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz.364; z 2004r. Nr 162 poz. 162.1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081 z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598 z 2005r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz.1111) uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Inowłódz Nr XIV/99/99 z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXI_199_2005.pdf)Uchwała nr XXXI 199 2005Małgorzata Mierzwa111 kB1192015-06-22 11:16

Uchwała Nr XXXI/198/2005

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 1 grudnia 2005 r

w sprawie zmian budżetowych

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 51 ust 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. U Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz.1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175 poz. 1457) oraz art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz.148,zm. Dz. U. Nr 189 poz. 1851; z 2004 r Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz.890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz.1291, Dz. U. Nr 210 poz.2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64 poz.565) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r o kwotę 114 708zł

     2. Plan dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r po zmianach wynosi 8 619 641 zł

     3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r o kwotę 114 708zł

     2. Plan wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2005 r po zmianach wynosi 8 857 349 zł

     3. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§3. Wykaz zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 3

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXI_198_2005.pdf)Uchwała nr XXXI 198 2005Małgorzata Mierzwa122 kB1222015-06-22 11:15

Uchwała nr XXXI/197/2005

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 1grudnia 2005 r

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. U Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz.1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759; z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r Dz. U. Nr 9 poz. 84,zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 110 poz. 1039, Dz. U. Nr 188 poz. 1840, Dz. U. Nr 200 poz.1953, Dz. U. Nr 203 poz.1966, z 2004 r Dz. U. Nr 92 poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96 poz. 959, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 281 poz.2782, z 2005 r Dz. U. Nr 130 poz.1087, Dz. U. Nr 143 poz.1199, Dz. U. Nr 164 poz.1365, Dz. U. Nr 167 poz.1399, Dz. U. Nr 169 poz.1419, Dz. U. Nr 175 poz.1462, Dz. U. Nr 179 poz.1484) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

0d 3,5 do 5,5 włącznie

400

500

0d 5,5 do 9 włącznie

800

900

Powyżej 9 i poniżej 12

1000

1 100

powyżej 10 lat

0d 3,5 do 5,5 włącznie

500

600

0d 5,5 do 9 włącznie

900

1000

Powyżej 9 i poniżej 12

1100

1 200

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1 100

1 200

13

14

1 200

1 300

14

15

1300

1 400

15

 

1 400

1 500

trzy osie

12

17

1 400

1 500

17

19

1 500

1 600

19

21

1 600

1 700

21

23

1 700

1 800

23

25

1 800

1 900

25

 

1 900

2 000

cztery osie i więcej

12

25

1 800

1 900

25

27

1 900

2 000

27

29

2 000

2 100

29

31

2 100

2 452,80

31

 

2 200

2 452,80

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, nacisku na siodło oraz jego wpływ na środowisko

Wiek pojazdu, nacisk na siodło i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

0d 3,5 i poniżej 12

1 200

1 300

powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

0d 3,5 i poniżej 12

1 300

1 400

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1 300

1 400

18

25

1 400

1 500

25

31

1 500

1 600

31

 

1 600

1 936,29

trzy osie i więcej

12

40

1 700

1 770

40

 

2 200

2 505,15

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

0d 7 i poniżej 12

600

700

powyżej 10 lat

0d 7 i poniżej 12

800

900

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

900

1 000

18

25

1 000

1 100

25

 

1 100

1 200

dwie osie

12

28

1 100

1 200

28

33

1 200

1 300

33

38

1 300

1 400

38

 

1 700

1 770

trzy osie i więcej

12

38

1 300

1 400

38

 

1 700

1 770

7) od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

mniejsze niż 30 miejsc

1 200

1 300

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 500

1 600

powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

mniejsze niż 30 miejsc

1 300

1 400

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 600

1 700

2. Zwalnia się od podatku środki transportowe wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych w zakresie administracji, oświaty i gospodarki komunalnej z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt. 2,4,6 ustawy

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3 Traci moc uchwała Nr XI/86/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do stawek w podatku od środków  transportowych od dnia 1 stycznia 2005 r

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XXXI_197_2005(1).pdf)Uchwała nr XXXI 197 2005Małgorzata Mierzwa612 kB1212015-06-22 11:14