Uchwała Nr XVIII/92/2008

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 17 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Inowłódz na lata 2008-2013

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591; z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata 2008-2013, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/151/2005 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Inowłódz.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XVIII_92_2008.pdf)Uchwała nr XVIII 92 2008Małgorzata Mierzwa611 kB1012015-06-23 18:13
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_Uchwała_nr_XVIII_92_2008.pdf)Załącznik nr 1 Uchwała nr XVIII 92 2008Małgorzata Mierzwa1905 kB1122015-06-23 18:15