2006

UCHWAŁA Nr III/ 20/2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie ogłoszenia wyborów organów sołectw i osiedli

Na podstawie art. 18 ust. l oraz art.35 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62poz.558.Nr 113poz. 984, z 2003 r Nr 214 poz. 1806,. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 175 poz. 145 7) uchwala się co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów organów sołectw i osiedli na terenie Gminy Inowłódz w terminie do dnia 28 lutego 2007 roku

§2. Tryb i zasady przeprowadzenia wyborów określają statuty sołectw i osiedli

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach i osiedlach

Przewodniczący Rady Gminy

     mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_III_20_2006.pdf)Uchwała nr III 20 2006Małgorzata Mierzwa238 kB1032015-06-22 14:09

Uchwała Nr III/19/2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie stawek za korzystanie przez radnego z pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy do celów służbowych.

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r Nr 214 poz. 1806,. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 DzU. Nr 172 poz. 1441. z 2006r. Nr 17 poz. 128, DzU. Nr 102 poz. 1055, Nr 175 poz. 1457) oraz §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66 póz. 800, z 2002 r Nr 14 poz. 138, 2003 r Nr 33 poz.280) uchwala się, co następuje:

§1. Wysokość kosztów przejazdu radnego z tytułu wyjazdu służbowego
pojazdem samochodowym, nie będącym własnością gminy ustala się według stawek za 1 km przebiegu, odpowiadającym stawkom określonym jako graniczne w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanym na podstawie art. 775 §2 Kodeksu Pracy.

§2. Traci moc uchwała Nr Vl/47/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24.04.2003 roku w sprawie ustalania wysokości należności przysługujących radnym Gminy Inowłódz z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

§3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_III_19_2006.pdf)Uchwała nr III 19 2006Małgorzata Mierzwa416 kB1032015-06-22 14:07

UCHWAŁA Nr III/ 18 /2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zasad otrzymywania wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art.2 5 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r Nr 214 poz. 1806,. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r Nr 17 poz.128, Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 175 poz. 1457) oraz art.18 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2006 (Dz.U. z 2006 r Nr 35 poz. 244) uchwala się co następuje:

§ 1. Radnemu, za wyjątkiem przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących rady, przysługuje jedna dieta zryczałtowana w stosunku miesięcznym za udział w posiedzeniach:

1) sesji Rady Gminy

2) stałych komisjach Rady Gminy

§ 2 Wysokość należnych radnym zryczałtowanych diet miesięcznych ustala się na poziomie:

1. Dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji 450 zł

2. Dla pozostałych radnych 370 zł

§ 3. Za 1 nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu wymienionym w § 1 potrąca się 30 % diety.

§ 4. 1. Diety wypłaca się w kasie Urzędu Gminy w Inowłodzu na koniec każdego miesiąca.

2. Podstawą do wypłaty diet jest faktyczny udział w posiedzeniach potwierdzony podpisem radnego na liście obecności.

§ 5. Zwrot kosztów podróży służbowych poza teren Gminy następuje na podstawie delegacji wystawionych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 6.Wydatki z tytułu diet i podróży służbowych pokrywa się z budżetu Rady Gminy przez jej organ wykonawczy i zarządzający.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/145/2005 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zasad otrzymywania zryczałtowanych diet przysługujących radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_III_18_2006.pdf)Uchwała nr III 18 2006Małgorzata Mierzwa479 kB1112015-06-22 14:05

UCHWAŁA Nr III/ 17 /2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowlódz

Na podstawie art.2 5 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r Nr 214 poz. 1806,. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r Nr 17 poz.128, Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 175 poz. 1457) oraz art.18 ust.l ustawy budżetowej na rok 2006 (Dz.U. z 2006 r Nr 35 poz. 244)

uchwala się co następuje:

§1.1. Ustala się zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz w wysokości 1238 zł. miesięcznie

2.Ustala się zryczałtowaną dietę dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowłódz w wysokości 470 zł miesięcznie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/146/2005 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowłódz

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_III_17_2006.pdf)Uchwała nr III 17 2006Małgorzata Mierzwa342 kB1122015-06-22 14:04

Uchwała Nr III/16/2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr142 poz. 1593, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r Nr 214 poz. 1806, z 2005 r Nr 10 poz.71, Nr 23 poz.192, Nr 122 poz. 1022, z 2006 r Nr 79 poz.549, Nr 169 poz.1201, Nr 170 poz.1218.) uchwala się, co następuje:

§1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz do pełnienia
w pełnym zakresie czynności wynikających z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Inowłódz, z wyłączeniem prawa do ustalania wysokości wynagrodzenia.

§2.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_III_16_2006.pdf)Uchwała nr III 16 2006Małgorzata Mierzwa253 kB1012015-06-22 14:02

Uchwala Nr III/15/2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r.Dz U.Nr.142 poz. 1591; z 2002r., Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003r., Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz.U.Nrl62 poz.l568; z 2004r.,Dz.U.Nr 102 poz. 1055, Dz.U.Nr 116 poz.1203 oraz Dz. U. Nr 167 poz.1759., Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441., z 2006r. Nr 17 poz.128, nr 175 poz. 1457 oraz art. 20 ust.2 i art.21 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.l593;Dz. U.z 2005r. nr 10 poz. 71, nr 23 poz.192 nr 122 poz. 1020; z 2006r. nr 79 poz. 549, nr 169 poz.1201., nr 170 poz. 1218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. Dz. U. Nr 146 poz. 1223; z 2006r. Nr 39 poz. 272 w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić wynagrodzenie dla Pana mgr Cezarego Krawczyka - Wójta Gminy Inowłódz wysokości jak niżej:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.430 zł

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.490 zł.

3) dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.184 zł.

4) dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego -886,-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_III_15_2006.pdf)Uchwała nr III 15 2006Małgorzata Mierzwa400 kB1032015-06-22 14:00

Uchwała Nr III/14/2006

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 29 grudnia 2006 r

w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2006 r

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2006 rok

     2. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1

§2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2006 rok

     2. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2

§3. Przewidywany stan zadłużenia Gminy Inowłódz oraz informacja o możliwościach sfinansowania deficytu budżetowego w 2006 r zawiera załącznik nr 3

§4. Wykaz zmian w planie inwestycji na 2006 r przedstawia załącznik nr 4

§5. Wykaz zmian w planie inwestycji wieloletnich przedstawia załącznik nr 5

§6. Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań w 2006 r na finansowanie wydatków zaplanowanych w budżecie na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6;

§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:,

Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 391 488 zł z tego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu 91 288 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 300 200 zł.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§9. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_III_14_2006.pdf)Uchwała nr III 14 2006Małgorzata Mierzwa470 kB1102015-06-22 13:57
Pobierz plik (Załączniki_Uchwała_nr_III_14_2006.pdf)Załączniki Uchwała nr III 14 2006Małgorzata Mierzwa120 kB1152015-06-22 13:58

Uchwała Nr II/13/2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 05 grudnia 2006 roku

w sprawie wyboru radnych Rady Gminy Inowłódz do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 r Nr 17 poz.128 )oraz pkt.5 ppkt 4 IX Rozdziału Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy przyjętym Uchwałą nr XXXVI I/239/2006 z dnia 6 lipca 2006 r postanawia:

§1. Delegować radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w następującym składzie:

1. Radna Krystyna Kamińska

2. Radny Roman Rodakowski

3. Radna Barbara Dziubałtowska-Chachuła

4. Radny Robert Pawłowski

5. Radny Ryszard Tomczyk

6. Radny Marian Seliga

7. Radna Danuta Baronowska

§ 2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski złożone przez mieszkańców Gminy Inowłódz o najem lokali komunalnych i socjalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach.


Przewodniczący Rady Gminy

mgr. inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_II_13_2006.pdf)Uchwała nr II 13 2006Małgorzata Mierzwa127 kB1152015-06-22 13:55

Uchwala Nr II/12/2006

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 5 grudnia 2006 r

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591; z 2002 r Dz. .U. Nr 23
poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 Dz. U. Nr 17 poz. 128) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 300 000 zł

§2. Kredyt zostanie zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu i zostanie przeznaczony
na:

- przebudowę drogi gminnej Brzustów Kolonia III w wysokości 100 000 zł

- termomodemizację budynku szkoły w Inowłodzu - docieplenie dachu w wysokości 100 000 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spała „Ogród" w wysokości 100 000 zł

§3. Upoważnia się Wójta Gminy Inowłódz do podjęcia czynności formałno-prawnych
mających na celu wykonanie postanowień Rady Gminy o zaciągnięciu długoterminowego
kredytu w kwocie 300 000 zł.

§4. Spłata kredytu nastąpi w latach 2007-2008 z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

  mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_II_12_2006.pdf)Uchwała nr II 12 2006Małgorzata Mierzwa124 kB1202015-06-22 13:53

Uchwala nr II/11/2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 5 grudnia 2006 r

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r Nr 121 póz. 844) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1 l. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu i

dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości

spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

Od 3,5 do 5,5 włącznie

400

500

Od 5,5 do 9 włącznie

800

900

Powyżej 9 i poniżej 12

1000

1 100

powyżej 10 lat

Od 3,5 do 5,5 włącznie

500

600

Od 5,5 do 9 włącznie

900

1000

Powyżej 9 i poniżej 12

1100

1200

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

dwie osie

12

13

l 100

l 200

13

14

l 200

1300

14

15

1300

1400

15

 

1400

l 500

trzy osie

12

17

l 400

l 500

17

19

1500

1600

19

21

1600

1700

21

23

1700

1 800

23

25

1 800

1 900

25

 

1900

2000

cztery osie i więcej

12

25

1 800

1 900

25

27

1 900

2000

27

29

2000

2100

29

31

2100

2 452,80

31

 

2200

2 452,80

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, nacisku na siodło oraz jego wpływ na środowisko

Wiek pojazdu, nacisk na
siodło i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości

spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

Od 3,5 i poniżej 12

1200

1300

powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

Od 3,5 i poniżej 12

1300

l 400

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy +

przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej

niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

dwie osie

12

18

1300

1400

18

25

1400

l 500

25

31

l 500

1600

31

 

1600

l 936,29

trzy osie i więcej

12

40

l 700

1770

40

 

2200

2505,15

5) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu i

dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości

spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

Od 7 i poniżej 12

600

700

powyżej 10 lat

Od 7 i poniżej 12

800

900

6) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższąl2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa +

pojazd silnikowy (w

tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej

niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pnematycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

jedna oś

12

18

900

1000

18

25

l 000

l 100

25

 

l 100

l 200

dwie osie

12

28

l 100

l 200

28

33

1200

l 300

33

38

1300

l 400

38

 

l 700

l 770

trzy osie i więcej

12

38

l 300

1400

38

 

l 700

l 770

7) od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

mniejsze niż 30 miejsc

l 200

l 300

równej lub wyższej niż 30 miejsc

l 500

1600

powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

mniejsze niż 30 miejsc

l 300

1400

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1600

1700

2. Zwalnia się od podatku środki transportowe wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych w zakresie administracji, oświaty i gospodarki komunalnej z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt. 2,4,6 ustawy

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3 Traci moc uchwała Nr XXXI/197/2005 Rady Gminy Inowłódz z dnia l grudnia 2005 r. sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do stawek w podatku od środków
transportowych od dnia l stycznia 2007 r

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_II_11_2006.pdf)Uchwała nr II 11 2006Małgorzata Mierzwa665 kB1052015-06-22 13:51