2003

UCHWAŁA Nr XI/90/2003

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: uchylenia w części uchwały Nr IX/72/2003 Rady Gminy Inowlódz
z dnia 14 października 2003 roku w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.588. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80 poz 717) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002r. Nr 213 poz. 1802, Nr 240, poz.2052) Rady Gminy w Inowłodzu uchwala, co następuje:

§1. Uchyla w § l ust. 3 uchwały Nr IX/72/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 14 października 2003 roku dotyczący wyboru Pani Urszuli Burda i Pni Ewy Korzeniewskiej na ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim do orzekania w sprawach ze stosunku pracy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Inowłodzu

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Uchwala Nr XI/89/2003r.

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/51/2003 Rady Gminy Inowłódz
z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przejęcia prowadzenia sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu

Na podstawie art. 8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558. Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz.l271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art.5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329. Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz.153. Nr 141, poz.943; z 1998r. Nr 117, poz.759. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz.136. Nr 19. poz.239, Nr 48. poz.550, Nr 104.poz.1104, Nr 120, poz.1268. Nr 122, poz.1320; z 2001r. Nr 111, poz.1194. Nr 144, poz.1615; z 2002r. Nr 41, poz.362. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 6, poz.65. Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304) Rada Gminy Inowłódz
uchwala co następuje:

         § 1. W uchwale nr VI/51/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przejęcia prowadzenia sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu wprowadza się następujące zmiany;

§ 1 otrzymuje brzmienie :

§1.1. Z dniem 1 lipca 2003r. Rada Gminy Inowłódz przejmuje od Powiatu Tomaszowskiego zadanie prowadzenia w formie jednostki organizacyjnej gminy, sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu przy ul. Spalskiej 5.

         2. Organizację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu określa statut, który stanowi załącznik Nr l do uchwały.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XI_89_2003.pdf)Uchwała nr XI 89 2003Małgorzata Mierzwa46 kB1392015-06-16 10:19

UCHWAŁA Nr XI / 88 / 2003 r.

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Inowtódz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 póz. s1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 póz. 220, Dz.U. Nr 62 póz. 558, Dz.U. Nr 113 póz. 984, Dz.U. Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 póz. 717 /

uchwala się co następuje:

§1. Postanawia się nabyć na mienie komunalne Gminy Inowtódz nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste Zakładom Aparatury Elektrycznej „Elester" w Łodzi ul. Lodowa 88 ozn nr dz. 840 o powierzchni 3.6833 m2 wraz z budynkami, urządzeniami i innymi urządzeniami infrastruktury społecznej i technicznej.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy do zapłaty użytkownikowi wieczystemu kwoty 1,00 zł /słownie jeden złotych / tytułem nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości określonej w § 1 uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA  Nr XI / 87 / 2003 r.

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie skomunalizowania  Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717 /

oraz art. 5, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32) (Dz.U. Nr 43 poz. 253, Dz.U. Nr 92 poz. 541, z 1991 r. Dz.U. Nr 34 poz. 151, z 1992 r. Dz.U. Nr 6 poz. 20, z 1993, Dz.U. Nr 40 poz. 180, z 1994 r Dz.U. Nr 1 poz. 3, Dz.U. Nr 65 poz. 285 z 1996 r., Dz.U. Nr 23 poz. 102, z 1997 Dz.U. Nr 106 poz. 496,. Dz.U. Nr 9 poz.43

uchwala się co następuje:

 

§1.Uznaje się za zasadne skomunalizowanie Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu znajdującego się na nieruchomości ozn. nr dz.1408 i 1410 o powierzchni ogólnej 3011m2 stanowiącą własność Skarbu Państwa

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA NR XI/86/2003

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., Nr 23 poz. 212, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717 z 2003 r. oraz art.10,12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, Nr 110 poz. 1039 z 2003 r uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczanej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczanej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczanej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

7) od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczanej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwalnia od podatku środki transportowe wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych w zakresie administracji, oświaty i gospodarki komunalnej z wyjątkiem pojazdów o których mowa  w art. 8 pkt. 2,4,6 ustawy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr III/14/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. Rady Gminy Inowłódz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do stawek podatku od środków transportowych od dnia 1 stycznia 2004 r.

    Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XI_86_2003.pdf)Uchwała nr XI 86 2003Małgorzata Mierzwa72 kB1432015-06-16 10:17

UCHWAŁA  Nr XI/85/2003

Rady Gminy w Inowłodzu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust.  pkt. 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 18 poz. 74 tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody:

1) 853-85315-2030                                                                              214,-

2) 853-85395-2030                                                                           1 612,-

§ 2.1. Zmniejsza się dochody:

1) 853-85315-2030                                                                              249,-

§ 3.1. Zwiększa się wydatki:

1) 853-85315-3110                                                                             214,-

2) 853-85395-3110                                                                           1 612,-

3) 757-75702-8010                                                                              500,-

§ 4.1. Zmniejsza się wydatki:

1) 853-85315-3110                                                                              249,-

2) 630-63001-4210                                                                              500,-

§ 5. Zmiany w planie dochodów i wydatków zakładu budżetowego -  Zakład Usług Komunalnych w Inowłodzu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

    Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała_nr_XI_85_2003.pdf)Uchwała nr XI 85 2003Małgorzata Mierzwa33 kB1332015-06-16 10:16

Uchwala Nr X/84/2003

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 03 grudnia 2003r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Inowłódz do grupy inicjującej utworzenie
Lokalnej Organizacji Turystycznej

        

         Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Inowłódz przystępuje do grupy inicjującej utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy w terminie do 30 czerwca 2004r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA  Nr X / 83 / 2003 r.

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 3 grudnia 2003 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717 /

oraz art. 13, ust. 1 i art. 37 ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. / t j. Z 2000 r. Dz.U. Nr 46 poz. 543, Dz.U. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz.U. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz.U. Nr 25 poz. 253, Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 126 poz. 1070, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 130 poz. 1112, Dz.U. Nr 200 poz. 1682, Dz.U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz.U. Nr 1 poz. 15, Dz.U. Nr 80 poz. 720, Dz.U Nr 80 poz. 721, Dz.U. Nr 80 poz. 717 /

uchwala się co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Inowłódz położoną w obrębie ewidencyjnym:

1.Spała - ozn. nr ewidencyjnym 337/12 o powierzchni ogólnej 0,3571 m2

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA  Nr X / 82 / 2003 r.

Rady Gminy Inowłódz

z dnia  3 grudnia   2003 roku

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717 /

oraz art. 13, ust. 1 i art. 15 ust.1, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. / t j. Z 2000 r. Dz.U. Nr 46 poz. 543, Dz.U. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Dz.U. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz.U. Nr 25 poz. 253, Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 126 poz. 1070, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 130 poz. 1112, Dz.U. Nr 200 poz. 1682, Dz.U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz.U. Nr 1 poz. 15, Dz.U. Nr 80 poz. 720, Dz.U Nr 80 poz. 721, Dz.U. Nr 80 poz. 717 /

uchwala się co następuje:

§1. Przeznacza się do zamiany nieruchomości stanowiące własność Gminy Inowłódz położone w obrębie ewidencyjnym Inowłódz miejscowość Inowłódz oznaczone:

1. nr.dz.641/4 - pow. 0,0271 m2

2. nr.dz.641/2 - pow. 0,0388 m2

3. nr.dz.656/6-  pow.0,0438 m2

4. nr.dz.644/8 - pow.0,0306 m2

na nieruchomość stanowiącą własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Inowłodzu położoną we wsi Inowłódz ozn. nr 642/1 o  pow. 0,0985 m2

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Przewodniczący Rady Gminy

  mgr Tadeusz Cisowski

UCHWAŁA NR  X/81/2003

RADY GMINY W INOWŁODZU

Z DNIA 3 grudnia 2003 r.

w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenie za inkaso.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., Nr 23 poz. 212, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717 z 2003 r. oraz art. 6 ust. 1 oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Dz. U. Nr 94 poz. 131 z 1993 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Dz. U. z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108 poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1680, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatku rolnego, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się sołtysów.

3. Pobrany przez sołtysów podatek podlega obowiązkowi wpłaty do kasy Urzędu Gminy w ciągu trzech dni od upływie terminu płatności każdej raty.

4. Od zainkasowanej kwoty podatku ustala się prowizję dla sołtysów niżej

     wymienionych sołectw w wysokości 8,5%.

1) Brzustów                        6) Poświętne

2) Dąbrowa                         7) Zakościele

3) Inowłódz                        8) Żądłowice

4) Królowa Wola                  9) Konewka

5) Liciążna                          10) Spała

5. Na inkasentach ciąży odpowiedzialność w zakresie poboru podatku i terminowego ich wpłacenia do kasy Urzędu Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IV/24/98 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30grudnia 1998r.
w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na terenie Gminy Inowłódz.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2004 r.

    Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski