Uchwała Nr XXXV/226/2006

Rady Gminy Inowłódz

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Spała

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 588, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz.1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175
poz. 1457)

uchwala się co następuje:

 

§ 1 Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Spała stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz

 

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XXVI/180/2005 Rady Gminy Inowłódz w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Osiedla Spała z dnia 05 lipca 2005 roku dotyczącej Planu Rozwoju Miejscowości Spała

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Cisowski
UZASADNIENIE

Uchwała zebrania wiejskiego Sołectwa stanowi niezbędny załącznik wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w paragrafie 2, punkt 2 wskazuje, że gmina dołącza do wniosku uchwałę zebrania wiejskiego, w której realizowany będzie projekt.