Lp. Karta Usługi Dokumenty
1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3. Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEiGD)
4. Zezwolenie na imprezę masową
5. Zgłoszenie obiektu do ewidencjii innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
6. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
7. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  
8. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
9.