Lp. Karta Usługi Dokumenty
1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3. Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEiGD)
4. Zezwolenie na imprezę masową
5. Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące
6. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące
7. Wniosek o nadanie numeru PESEL
8. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
9. Rejestr Danych Kontaktowych
10. Zgłoszenie obiektu do ewidencjii innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
11. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
12. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  
13.