ZARZĄDZENIE NR 22/2004

WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska kierownika sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 36 a, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Zofii Gołszewskiej pełnienie stanowiska kierownika sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Inowłodzu na okres od 1 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_22_2004.pdf)Zarządzenie nr 22 2004Małgorzata Mierzwa51 kB612015-06-16 14:16