Zarządzenie Nr 16/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 5 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 i 94 pkt. 8 Kodeksu Pracy, art. 8 ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz ust. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odrębnie dla każdej szkoły.

2. Środki pieniężne tego Funduszu będą gromadzone na jednym rachunku bankowym.

3. Dyrektorzy szkół dysponują środkami Funduszu i odpowiadają za jego prawidłową realizację.

§ 2. Podstawą wydatkowania środków Funduszu w szkołach jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodniony ze związkami zawodowymi (Związek Nauczycielstwa Polskiego), który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Traci moc Uchwała Nr 13/2001 Zarządu Gminy Inowłódz dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Inowłódz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_16_2004.pdf)Zarządzenie nr 16 2004Małgorzata Mierzwa68 kB532015-06-16 14:10