W związku z „Uchwałą Nr XVIII/104/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty” ustalone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 19,00 zł od osoby miesięcznie
  • Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    w wysokości 38,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
  • Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 8,00 zł od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty powyższe obowiązują od 01.02.2020 r.