Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009 roku o godz. 1100  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

     sesjami.

 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2009 rok;

 b) zmiany Uchwały Nr I/4/2006 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2006 roku

      w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz.

  8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Inowłódz na 2010 rok.

  9. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok.

10. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ mgr inż. Marek Leszczyński