XL sesja  Rady Gminy Inowłódz - 21.01.2010 roku

 

Zapraszam na XL sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2010 roku o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

     sesjami.

 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowłódz na rok 2010:

- opinie Komisji stałych Rady Gminy Inowłódz;

- dyskusja.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

     a) zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Inowłódz na lata 2009 - 2014;

     b) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Inowłódz;

     c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

         Alkoholowych dla Gminy Inowłodz na rok 2010;

     d) przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz;

     e) uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/195/2009 Rady Gminy Inowłodz z dnia 3 grudnia  2009 roku w sprawie statutów sołectw w Gminie Inowłódz;

     f) uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz;

     g) nadania parkowi w Spale nazwy ,,Park im. Prezydentów II Rzeczypospolitej" oraz

         ustawienie tablic pamiątkowych.

  9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/  mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXIX sesja  Rady Gminy Inowłódz - 29.12.2009 roku

     Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009 roku o godz. 1100  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2009 rok; b) zmiany Uchwały Nr I/4/2006 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 listopada 2006 roku  w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz. 8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Inowłódz na 2010 rok. 

9. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok.

10. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.  Przewodniczący Rady Gminy  /-/ mgr inż. Marek Leszczyński

XXXVIII sesja  Rady Gminy Inowłódz - 3.12.2009 roku

        Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się  3 grudnia 2009 roku o  godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2009;

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

c) wysokości opłaty targowej;

d) przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz;

e) zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Inowłódz na lata 2009-2016;

f) uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz.

8. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXVII sesji.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr inż. Marek Leszczyński       

 

 

XXXVII sesja  Rady Gminy Inowłódz - 05.11.2009 roku

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 05 listopada 2009 roku o  godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV i XXXVI sesji.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

  6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

  7. Sprawozdania z działalności edukacyjnej placówek oświatowych za rok szkolny

        2008/2009.

  8. Informacja o sytuacji finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu za 9 m-cy 2009 roku

      oraz przedstawienie planu działań na okres 2009/2010 roku;

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2009;

  b) zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Inowłódz na lata 2009 - 2014;

  c) przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących

      własność Gminy Inowłódz /dz. ozn. nr ew. 541/2 o pow. 0,1956 ha w m. Inowłódz/;

  d) uchylenia Uchwały Nr XXII/52/2007 Rady Gminy Inowłódz z dnia 25 października

      2007 r. w sprawie użyczenia na okres 10 lat nieruchomości stanowiących

      własność Gminy Inowłódz;

  e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Spale stanowiącej własność

      Gminy Inowłódz;

  f) ogłoszenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Brzustów.

  10. Opinia do projektów flagi Gminy Inowłódz wytypowanych przez Komisję Konkursową

      w konkursie na flagę Gminy.

11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXVI sesji.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.                                  

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             /-/mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXXVI sesja  Rady Gminy Inowłódz - 01.10.2009 roku

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 01 października 2009 roku o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Inowłódz za I półrocze 2009 r.

8. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2009 r.

9. Informacja o realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2009 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2009;

 b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 c) nabycia na mienie komunalne Gminy Inowłódz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej;

 d) rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Inowłódz.

11. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy za I półrocze 2009 roku.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o realizacji planu kontroli za I półrocze 2009 roku.

13. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXIV sesji.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          /-/ mgr inż. Marek Leszczyński

 XXXV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Inowłódz - 29.09.2009 roku

Zapraszam na XXXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 29 września 2009 roku o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    -  zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Inowłódz na lata 2009 - 2014.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Wolne wnioski i informacje.

 7. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

  /-/mgr inż. Marek Leszczyński

 

 XXXIV sesja  Rady Gminy Inowłódz - 27.08.2009 roku

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 roku o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Informacja o przygotowaniu i realizacji inwestycji przyjętych w budżecie 2009 roku.

8. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Gminy Inowłódz.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2009;

b) zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Inowłódz na lata 2009 - 2014;

c) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Teofilów w gminie Inowłódz;

d) powołania doraźnej Komisji statutowej;

e) uchylenia Uchwały Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy Inowłódz z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz przyjęcia regulaminu

przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę

Inowłódz;

f) określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla

nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz oraz przyjęcia regulaminu

gospodarowania tymi środkami.

10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXIII sesji.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

  mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

 

 

 

  XXXIII sesja  Rady Gminy Inowłódz - 25.06.2009 roku

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 roku o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie

        między sesjami.

 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2009;

    b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu;

    c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Inowłódz środków

         stanowiących fundusz sołecki;

    d) przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy w Gminie Inowłódz

          na lata 2009 - 2010;

    e) wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku w Spale

         przy ulicy Piłsudskiego 6 stanowiącego własność Gminy Inowłódz.

 8. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXII sesji.

  9. Interpelacje i zapytania.

 10. Wolne wnioski i informacje.

 11. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

  mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXXII sesja  Rady Gminy Inowłódz - 04.06.2009 roku

Zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 04 czerwca 2009 roku godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z obrad XXX i XXXI sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy

Inowłódz.

8. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

9. Informacja o stanie dróg na terenie Gminy Inowłódz.

10.Informacja o przygotowaniu Gminy Inowłódz do sezonu letniego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2009;

b) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata 2009 - 2013;

c) zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Inowłódz na lata 2009 - 2014;

d) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu;

e) określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną

dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Inowłódz oraz przyjęcia regulaminu

gospodarowania tymi środkami;

f) przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Inowłódz /dz. nr 45 o pow. 0,3700 ha w Żądłowicach/;

g) przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Inowłódz /dz. nr 1076 o pow. 0,7014 ha w Inowłodzu/;

h) przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Inowłódz /dz. nr 146/1o pow. 0,0482 ha, dz. nr 148 o pow. 0,1164 ha, dz. nr 147 o pow. 0,1982 ha w Konewce/;

i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej nr 1/17 o pow. 1940 m2

stanowiącej własność Gminy Inowłódz na nieruchomość oznaczoną nr 42/215

o pow. 2,252 m2 stanowiącej własność Państwa Grażyny i Bogdana Myłyk położonych w Spale;

12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXX i XXXI sesji.

13. Interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

  mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

XXXI sesja nadzwyczajna  Rady Gminy Inowłódz - 07.05.2009 roku

Zapraszam na XXXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 7 maja 2009 roku o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przedstawienie przez przedstawiciela firmy ,,Lafrentz - Polska Sp. z o.o." trzech

 wariantów przebiegu obwodnicy Inowłodza w ramach przebudowy drogi krajowej nr 48.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii na temat wariantów przebiegu obwodnicy

     Inowłodza w ramach przebudowy drogi krajowej nr 48:

     a) uchwała w sprawie opinii wariantu II;

     b) uchwała w sprawie opinii wariantu III;

     c) uchwała w sprawie opinii wariantu IV.

  6. Interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski i informacje.

  8. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXX sesja Rady Gminy Inowłódz - 23.04.2009 roku

Zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 roku o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

       sesjami.

  6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2008 rok.

  8. Opinie Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz do sprawozdania z wykonania budżetu            

       za 2008 rok.

  9. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok.

11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz  za wykonanie budżetu w 2008 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu i zatwierdzenia rocznego   

         sprawozdania finansowego za 2008 rok;

    b) powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Inowłodzu;

    c) przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących

 własność Gminy Inowłódz /dz. zabudowana nr 236/3 o pow. 710 m2 w Królowej Woli/;

    d) przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących

własność Gminy Inowłódz /dz. zabudowana nr 236/1 o pow. 707 m2 w Królowej Woli/;

    e) rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Inowłódz;

14. Podjęcie stanowiska w sprawie zamiany nieruchomości ozn. nr 1/17 w Spale          

       stanowiącej własność Gminy Inowłódz na nieruchomość ozn. nr 42/215 w Spale   

       stanowiącą własność Państwa Bogdana i Grażyny Myłyk.

15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

16. Interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

XXIX sesja Rady Gminy Inowłódz - 19.03.2009 roku

Zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 19 marca 2009 roku o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

       sesjami.

  6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

  7. Przyjęcie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych za 2008 rok.

  8. Przyjęcie sprawozdania finansowego Lecznicy Samorządowej za 2008 rok.

  9. Przyjęcie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 rok.

10. Przyjęcie sprawozdania finansowego publicznych szkół samorządowych za 2008 rok.

11. Przyjęcie sprawozdania o realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

       za lata 2007 - 2008.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2009 rok;

    b) powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Inowłodzu;

    c) ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz

        szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz

        szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny

        ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także ustalenia

        Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania

        i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych

        w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz;

   d) przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących

       własność Gminy Inowłódz /dz. nr 423 o pow. 2600 m2 w Poświętnym/;

   e) przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących

       własność Gminy Inowłódz /dz. nr 67 o pow. 3637 m2 w Inowłodzu/;

   f) przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących

       własność Gminy Inowłódz /dz. nr 191 o pow. 967 m2 w Zakościelu/;

   g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Inowłódz na lata 2009 - 2016.

13. Informacja Wójta Gminy o realizacji polecania Rady Gminy sformułowanego

      na XXVI sesji Rady Gminy Inowłódz odbytej w dniu 30 grudnia 2008 r., w sprawie

      możliwości zamiany nieruchomości ozn. nr 1/17 w Spale stanowiącej własność

      Gminy Inowłódz na nieruchomość ozn. nr 42/215 w Spale stanowiącą własność

      Państwa Bogdana i Grażyny Myłyk.

14. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

XXVIII sesja Rady Gminy Inowłódz - 12.02.2009 roku 

Zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2009 roku o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji.

5.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

      sesjami.

6.  Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

-uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Inowłódz na lata 2009-2014;

-udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz - Konewka (Spała) - Lubochnia - Ujazd".

11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

XXVII sesja Rady Gminy Inowłódz - 29.01.2009 roku 

Zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2009 roku godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

      sesjami.

6.   Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

      Problemów Alkoholowych za rok 2008.

8.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

      w Inowłodzu za rok 2008.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Inowłódz na 2009 rok

- opinie Komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu

- dyskusja

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2014";

- przystąpienia Gminy Inowłódz do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego;

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Inowłódz na 2009 rok;

- przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2009 rok".

11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXVI sesja Rady Gminy Inowłódz - 30.12.2008 roku  

Zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2008 roku o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

    sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie 2008 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2008 rok;

- podjęcia wspólnej działalności Gminy Inowłódz z Gminą Tomaszów Mazowiecki - związanej z realizacją zadania publicznego z zakresu oświaty;

- nadania nazwy ,,im. Polskich Olimpijczyków" parkowi w centrum Spały oraz wyrażenia zgody na ustawienie tablicy pamiątkowej;

9.  Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Inowłódz na 2009 rok.

10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok.

11. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

12. Przyjęcie stanowiska w sprawie propozycji zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość będącą własnością Państwa Grażyny i Bogdana Myłyk.

13. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXV sesja Rady Gminy Inowłódz - 27.11.2008 roku

Zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2008 roku godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

      sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

8. Informacja Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego dr Rafała Majda o postępie prac przy

     modernizacji obiektu uniwersyteckiego w Spale.

7. Informacja o projekcie budżetu Gminy Inowłódz na 2009 rok.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

- zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2008 rok

- wysokości opłaty targowej

- ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

- opłaty miejscowej

- określenia stawek podatku od środków transportowych

- określenia stawek podatku od nieruchomości

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Inowłódz na lata 2008-2013

- zatwierdzenia taryf za dostawę wody z ujęć gminnych i przyjmowanie ścieków do   oczyszczalni w Spale

9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

XXIV sesja Rady Gminy Inowłódz - 21.11.2008 roku

Zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu   21 listopada 2008 roku godz. 1000    w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjecie uchwał w sprawie:

- przystąpienia Gminy Inowłódz do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

- zmiany Uchwały Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Inowłódz z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata 2008-2013

- zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia drogowego pn.:,,Przebudowa drogi gminnej Teofilów - Królowa Wola (II etap) w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

 5. Wolne wnioski i informacje.

 6. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXIII sesja Rady Gminy Inowłódz - 30.10.2008 roku

 

Zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu  30 października 2008 roku godz. 1300   w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu. 

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6.   Interpelacje i zapytania.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXII sesja Rady Gminy Inowłódz - 09.10.2008 roku

Zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu  09 października 2008 roku godz. 900   w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie XXII sesji Rady Gminy.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.

5.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

      sesjami.

6.  Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.  Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Inowłódz i działań Policji.

8.  Sprawozdania z działalności edukacyjnej placówek oświatowych za rok szkolny

       2007/2008.

9.  Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Inowłódz za I półrocze 2008 r.

10. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2008 r.

11. Informacja o realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej  w I półroczu 2008r.

12. Podjecie uchwały w sprawie:

      a) zmian budżetu Gminy na 2008 rok.

      b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

      c) ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

      d) przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu realizacji ustawy        

         o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

      e) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu

          wartości nieruchomości w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej

      f) przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz

      g) zmiany Uchwały Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Inowłódz z dnia 17 kwietnia 2008

          roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata

          2008-2013                

18. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy za I półrocze 2008 roku.

19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o realizacji planu kontroli za I półrocze 2008 roku.

20. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

21. Interpelacje i zapytania.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

          Przewodniczący Rady Gminy

    mgr inż. Marek Leszczyński

 

XXI sesja Rady Gminy Inowłódz - 28.08.2008roku 

Zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Inowłódz, któraodbędzie się w dniu 28 sierpnia 2008 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

8. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Gminy Inowłódz.

9. Informacja o przygotowaniu i realizacji inwestycji przyjętych w budżecie 2008 roku.

10. Podjecie uchwał w sprawie:

-  zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2008 rok

- przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Inowłódz na lata 2008 - 2013

-  zmiany Uchwały Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Inowłódz z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata 2008-2013

-przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz (działka nr 1320/7 o pow. 237 m2 oraz działka nr 1321 o pow. 312 m2 w Inowłodzu)

-  przystąpienia Gminy Inowłódz do Stowarzyszenia "Dolina Pilicy" w charakterze członka zwyczajnego

- powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

- rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy

11. Rozpatrzenie zażalenia Stowarzyszenia Federacja Zielonych GAJA na pracę Urzędu Gminy Inowłódz

12. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Osiedla „Ogród" w Spale w sprawie drogi dojazdowej do Osiedla.

13. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Leszczyński

 

 

 

  

XX sesja Rady Gminy Inowłódz - 19.06.2008roku 

 

Zapraszam na XX sesję Rady Gminy Inowłódz, któraodbędzie się w dniu 19 czerwca 2008 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami
 6. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  -
  zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2008 rok
  -
  zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w sesjach rady gminy i zebraniach organizowanych przez Wójta Gminy
  -
  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Inowłódz
  -
  szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
  -
  opinii o likwidacji Szpitala Rejonowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim
  -
  przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz (dz. nr 3325/2 na poszerzenie działki nr 3343/1w Inowłodzu)
  -
  przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz (dz. nr 1/21 na poszerzenie działki nr 1/21 w Spale)
  -
  uchylenia uchwały nr XXIV/161/05 RG Inowłódz z dnia 20.04.2005 r w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz
  -
  przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz w obrębie ewidencyjnym Spała o pow. ogólnej 8,0698 ha na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Spała położone w obrębie Spała o powierzchni ogólnej 1,3628 ha
  -
  rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Inowłódz
  -
  udziału Gminy Inowłódz w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Województwa łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)
 8. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XIX sesji
 9. Interpelacje.
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         mgr inż. Marek Leszczyński

XIX sesja Rady Gminy Inowłódz - 15.05.2008roku 

 

Zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Inowłódz, któraodbędzie się w dniu 15 maja 2008 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami
 6. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 7. Podjecie uchwał w sprawie:
  -
  zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2008 rok
  -
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  -
  oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok
  -
  przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz (dz. nr 226/1,329/1, 329/2 na poszerzenie KOSMIN)
  -
  przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz (obręb Spała oznaczoną numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 1980 m2)
 8. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XVIII sesji
 9. Interpelacje.
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

XVIII sesja Rady Gminy Inowłódz - 17.04.2008 roku 

Zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Inowłódz, któraodbędzie się w dniu 17 kwietnia 2008 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2007 rok.
 8. Opinie stałych Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.
 9. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.
 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.
 12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za wykonania budżetu 2007 roku.
 13. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008 rok.
 14. Prezentacja UŁ w Łodzi koncepcji zagospodarowania budynku po byłej szkole w Spale.
 15. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata 2008-2013.
 16. Prezentacja koncepcji kanalizacji Gminy Inowłódz.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  -
  przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowłódz na lata 2008 - 2013
  -
  przyjęcia „Koncepcji Programowo-Przestrzennej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Inowłódz"
  -
  przystąpienia Gminy Inowłódz do Stowarzyszenia miast Króla Kazimierza Wielkiego
  -
  przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz (dz. nr 226/1, 329/1, 329/2 na poszerzenie KOSMIN)
  -
  przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz (dz. nr 658, 659, 657)
  -
  przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (obręb Spała dz. nr 35/22, 35/23, 35/24)
 18. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XVII sesji.
 19. Interpelacje.
 20.  Wolne wnioski i zapytania.
 21.  Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

 

XVII sesja Rady Gminy Inowłódz - 13.03.2008 roku

             Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 13 marca 2008 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

 Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych między sesjami
 6. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Inowłódz.
 8. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2007 rok
 9. Sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych za 2007 rok
 10. Sprawozdania finansowe szkół samorządowych za 2007 rok
 11. Sprawozdanie finansowe lecznicy samorządowej za 2007 rok
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  -
  zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2008 rok
  -
  trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Inowłódz dla niepublicznego przedszkola
  -
  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  -
  zmiany uchwały Nr XVI/105/1995 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28.12.1995 r w sprawie objęcia ochroną prawna drzew w miejscowości Spała.
  -
  przyjęcia koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Inowłódz
 13. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XVI sesji
 14. Interpelacje.
 15. Wolne wnioski i zapytania
 16. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                           mgr inż. Marek Leszczyński

  

 

XVI sesja Rady Gminy Inowłódz - 31.01.2008 roku 

Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Inowłódz, któraodbędzie się w dniu 31 stycznia 2008 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  6. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  7. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007".
  8. Przyjęcie" Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Inowłodzu za rok 2007".
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Inowłódz na rok 2008
   - opinie Komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu
   - dyskusja
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008".
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Inowłódz na 2008 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli na rok 2008 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Inowłódz do Stowarzyszenia Dolina Pilicy w charakterze członka wspierającego.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  - wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku w Spale przy ul.Piłsudskiego 6 stanowiącego własność Gminy Inowłódz
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (obrębie ewid. Inowłódz dz.nr 497, 503, 512/1, 512/2,  524/1, 533, 536, 537, 553, 557, 580, 797)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (w obrębie ewid. Inowłódz dz. nr 716, 731)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (w obrębie ewid. Poświętne dz.nr 427,209,392,66, 401,399)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (w obrębie ewid. Brzustów dz. nr 927, 1125, 973,  978, 879/2, 1224, 1229, 1099, 965/3, 965/4, 936, 876)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (w obrębie ewid.Brzustów dz,nr. 713,792,851/5)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (w obrębie ewid.Brzustów dz. nr 274)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (w obrębie ewid. Spała dz. nr 1/17)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (w obrębie ewid. Spała dz. nr 35/22, 35/23, 35/24)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz (w obrębie ewid. Królowa Wola dz. nr 1027,1006)
 • Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
 • Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych podczas obrad XV sesji.
 • Interpelacje
 • Wolne wnioski i zapytania
 •  Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

XIV sesja Rady Gminy Inowłódz - 7.12.2007 roku

             Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2007 roku o godzinie 16-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

 Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia ograniczenia zakresu rzeczowego projektu „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale  (w granicach władania Gminy Inowłódz w miejscowości Spała"
  - zatwierdzenia zwiększenia zakresu rzeczowego projektu „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Inowłodzu- etap I - trakt turystyczny- spacerkiem przez historie" w miejscowości Inowłódz
 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy

        Przewodniczący  Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

XIII sesja Rady Gminy Inowłódz - 29.11.2007 roku

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2007 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Inowłódz
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady
 6. Informacja o projekcie budżetu Gminy Inowłódz na 2008 rok
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zwolnień w podatku od nieruchomości
  - określenia stawek w podatku od nieruchomości
  - określenia stawek podatku od środków transportowych
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2007 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Inowłódz (środków trwałych) budynku sklepowego w Zakościelu stanowiącego własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Inowłodzu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie
 11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji.
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

XII sesja Rady Gminy Inowłódz - 25.10.2007 rok

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 25 października 2007 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Uroczyste powitanie repatriantów z Kazachstanu.
 4. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Gminy Inowłódz.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja z działalności placówek oświatowych.
 8. Informacja z postępu prac związanych z modernizacja ujęcia wody w Spale.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004 - 2006".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku komunalnym Gminy Inowłódz w Liciążnej - na okres 10 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2007 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

 

IX sesja Rady Gminy Inowłódz - 28.06.2007 rok

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z VIII sesji
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 7. Informacja o przygotowaniu Gminy do sezonu letniego
 8. Informacja o stanie dróg na terenie gminy
 9. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie gminy
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
  - zmiany Uchwały Nr XXXV/223/2006 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27.04.2006 r. dot. ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu - dla pracowników GOPS, ZUK w Inowłodzu z siedziba w Spale oraz pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz
  - wyboru koncepcji zagospodarowania Spały
  - zmian budżetu Gminy Inowłódz na 2007 r.
  - ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Inowłódz
  - nabycia na mienie komunalne Gminy Inowłódz (środków trwałych) budynków sklepowych w Inowłodzu i Zakościelu stanowiących własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Inowłodzu
 11. Podjęcie stanowiska w sprawie koncepcji zagospodarowania budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu w oparciu o przedstawiony materiał pt. „Koncepcja zagospodarowania budynków Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu"
 12. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na II półrocze
 13. Przyjęcie planu pracy Komisji stałych Gminy na II półrocze
 14. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji
 15. Interpelacje i zapytania
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Leszczyński

 

VII sesja Rady Gminy Inowłódz - 28.03.2007 rok

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Inowłódz, która odbędzie się w dniu 28 marca 2007 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 7. Informacja o działalności placówek oświatowych za 2006 rok
 8. Informacja o pracy Lecznicy Samorządowej za 2006 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Inowłódz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Inowłódz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata i jego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy powołanej przez Wojewodę Łódzkiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Inowłódz i Sekretarza Gminy Inowłódz o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 13. Rozpatrzenie pisma złożonego do Rady Gminy przez mieszkańców wsi Dąbrowa.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz(dz. nr 3368 o pow. 1671m2 , nr 1802/1 o pow. 868 m2
  -
  przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz(dz. nr 591o pow. 3221m2 , nr 592 o pow. 1592 m2)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz(dz. nr 41o pow.0,3935 ha , nr 42 o pow. 0,3882 ha, nr 61 o pow. 1,0210 ha , nr 54 o pow. 0,3064 ha, nr 55 o pow. 0,3064 ha, nr 57 o pow. 1,2544 ha - Zakościele)
  -  przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz(dz. nr 4203 o pow. 765 m2 , nr 4202 o pow. 884 m2)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz(dz. nr 296 o pow. 0,2700 ha , nr 297 o pow. 0,0900 ha, nr 946 o pow. 2,9000 ha , nr 947 o pow. 0,7600 ha - Brzustów)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz(dz. nr 1085 o pow.0,7500 ha , nr 599 o pow. 0,0700 ha - Królowa Wola)
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz(dz. nr 4/29 o pow. 203 m2 - Spała
  - przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz(dz. nr 1/17 o pow. 1940 m2 - Spała
 15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na VI sesji
 16. Interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy
   

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    mgr inż. Marek Leszczyński