Władze Lokalne Gminy

 

Wójt Gminy Inowłódz - Bogdan Kącki                    

                                    

  Funkcję Wójta Gminy Inowłódz sprawuje

                     Bogdan Kącki

   Kontakt: tel.  (44) 710-12-33 wew. 14

            email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uprzejmie informujemy, że Pan Bogdan Kącki - Wójt Gminy Inowłódz przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach od 8:00 - 15:30,
w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15:30 - 17:00.
(w pozostałe dni Wójt przyjmuje w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu się).

 

Zadania wójta

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach określających status wójta, a w szczególności:

1)  reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,

2)  podejmuje czynności z zakresu prawa pracy i wyznacza inne osoby do podejmowania tych czynności,

3)   zatwierdza zakres czynności i odpowiedzialności pracowników oraz dokonuje oceny kadry kierowniczej urzędu,

4)   wnioskuje do Rady Gminy w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika Sekretarza gminy,

5)   powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia swojego zastępcę,

6) sprawuje funkcje zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

7)  nawiązuje stosunek pracy zawierając umowę o pracę,

8) realizuje politykę kadrową i wspólnie z Sekretarzem Gminy odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa związanych ze stosunkiem pracy,

9)   określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu,

10)  posiada prawo do powierzania prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy oraz upoważnienia do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

11) wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,

12) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

13)  wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,

14)  kieruje bieżącymi sprawami gminy,

15)  wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

16) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

17) sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

18) wydaje w sprawach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe i przedstawia je do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy,

19) opracowuje plan operacyjno - ochronny przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, zarządza ewakuację ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

20)  nadzoruje bieżącą realizację budżetu,

21)  wykonuje zadania szefa obrony cywilnej,

22)  projektuje i realizuje strategię rozwoju gminy,

23) nadzoruje działalność biura rady pod względem formalnym, zaś pod względem merytorycznym - przewodniczący rady gminy,

24)  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,

25)  realizuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych,

26)  wykonuje inne czynności zastrzeżone dla Wójta w przepisach szczególnych.

Funkcję Skarbnika Gminy pełni Katarzyna Koch

Kontakt: tel.(44) 710-11-53

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zadania Skarbnika Gminy

Skarbnik Gminy:

1)     kieruje Referatem Finansowym,

2)     opracowuje projekty budżetu gminy,

3)     sprawuje bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu i organizowaniem gospodarki finansowej gminy,

4)     analizuje budżet oraz wnioskuje w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,

5)     opracowuje analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej gminy,

6)     opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,

7)     sporządza bilans gminy oraz zbiorczy bilans jednostek organizacyjnych gminy,

8)     współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową,

9)     nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy,

10)  czuwa nad właściwym spływem do budżetu dochodów własnych gmin, a także innych przysługujących gminie opłat, subwencji, dotacji celowych, itp.,

11)  nadzoruje wydatki gminy związane z działalnością administracji publicznej i realizacją zadań własnych gminy,

12)  kontrasygnuje dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,

13)  wnioskuje w zakresie ustalania wysokości opłat i podatków lokalnych – przygotowuje projekty uchwał,

14)  przygotowuje dokumenty niezbędne do zaciągania kredytów krótko-terminowych,

15)  organizuje i przygotowuje obieg dokumentów finansowych,

16)  nadzoruje pracę Referatu Finansowego,

17)  nadzoruje wykonanie obowiązków zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,

18)  wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi,

19)  dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

20)  dokonuje kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,

21)  kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

22)  wykonuje inne zadania na polecenie Wójta.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Oświadczenie_majątkowe_2004_rok_Katarzyna_Koch.pdf)Oświadczenie majątkowe - 2004 rok - mgr Katarzyna KochKazimierz Grygiel739 kB3312005-05-23 14:09
Pobierz plik (Oświadczenie_majątkowe_2005_rok_Katarzyna_Koch.pdf)Oświadczenie majątkowe - 2005 rok - mgr Katarzyna KochKazimierz Grygiel735 kB3092006-04-29 14:09
Pobierz plik (Oświadczenie_majątkowe_2006_rok_Katarzyna_Koch.pdf)Oświadczenie majątkowe - 2006 rok - mgr Katarzyna KochKazimierz Grygiel887 kB3192007-05-25 14:09
Pobierz plik (Oświadczenie_majątkowe_2007_rok_Katarzyna_Koch.pdf)Oświadczenie majątkowe - 2007 rok – mgr Katarzyna KochKazimierz Grygiel981 kB3312008-05-30 14:09
Pobierz plik (Oświadczenie_majątkowe_za_2008_rok_Skarbnik_Gminy_mgr_Katarzyna_Koch.pdf)Oświadczenie majątkowe za 2008 rok - mgr Katarzyna KochKazimierz Grygiel159 kB3202009-06-23 15:02
Pobierz plik (oświadczenie_majątkowe_K_Koch.PDF)Oświdczenie majątkowe za 2009 rok - mgr Katarzyna KochKazimierz Grygiel2583 kB3092010-12-27 14:26
Pobierz plik (Oświadczenie_majątkowe_za_2010_r._K.Koch.pdf)Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - mgr Katarzyna KochKazimierz Grygiel2900 kB3582011-05-24 15:57


 

Funkcję Sekretarza Gminy Inowłódz pełni Renata Dąbrowicz

Kontakt: tel.  (44) 710-12-33

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Zakres kompetencji i obowiązków Sekratarza Gminy: 

1)  nadzorowanie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym poprzez publikacje w BIP,

2)   opracowywanie i przygotowywanie do druku biuletynu samorządu gminnego,

3)    nadzorowanie organizacji gminnych imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych (festyny, dożynki, konkursy),

4)    nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał, zarządzeń, postanowień oraz decyzji,

5)  opracowywanie projektów Zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania urzędu oraz występowanie z inicjatywą zmian,

6)   nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniach administracyjnych powadzonych prez urząd,

7)    nadzór nad działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków finansowych na zadania gminy,

8)    prowadzenie kontroli zarządczej,

9)    zastępstwo Wojta w razie jego nieobecności we wszystkich sprawach, o ile Wójt nie zarządzi inaczej

10)  wykonywanie funkcji upoważnionego do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego,

11) wykonywanie innych zadań na polecenie i z upoważnienia Wójta, w granicach udzielonych upoważnień,

12) podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli w przypadku nieobecności Wójta, zgodnie z udzielonym upoważnieniem,

 

Rada Gminy Inowłódz

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja 

Bilska Jolanta

Radna

Drużdż Monika

Radna

Gawęda Piotr

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Kamiński Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Łon Arkadiusz

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kupis Teresa Radna

Niemiec Zbigniew

Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

Olas Mirosława

Radna

Pawłowski Robert 

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Rodakowski Roman

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Rozwadowski Sławomir

Radny

Wilkowiecki Janusz

Radny

 

Uprzejmie informuje, że Pan Robert Pawłowski - Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00.

 

Komisje Rady Gminy Inowłódz

Radni naszej gminy działają w kilku komisjach, których celem jest nadzór nad prawidłowością działania organów samorządowych w ważnych dla naszych mieszkańców dziedzinach. Komisje zajmują się sprawami zarówno finansowymi i gospodarczymi jak również, problemamiu oświaty, zdrowia, kultury, sportu i innymi.

Lp. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja
Komisja Rewizyjna   
1. Łon Arkadiusz Przewodniczący Komisji
2. Dróżdż Monika Członek
3. Niemiec Zbigniew Członek
4. Rozwadowski Sławomir Członek
5. Wilkowiecki Janusz Członek
Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej   
1. Leszczyński Marek Przewodniczący Komisji
2. Gawęda Piotr Członek
3. Kamiński Piotr Członek
4. Pawłowski Robert Członek
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
1. Rodakowski Roman Przewodniczący Komisji
2. Bilska Jolanta Członek
3. Korzeniewska Ewa Członek
4. Krotosz Piotr Członek
5. Olas Mirosława Członek
6. Wilkowiecki Janusz Członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych
1. Niemiec Zbigniew Przewodniczący Komisji
2. Drużdż Monika Członek
3. Gawęda Piotr Członek
4. Kupis Teresa Członek
5. Olas Mirosława Członek
Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska
1. Kamiński Piotr Przewodniczący Komisji
2. Korzeniewska Ewa Członek
3. Kupis Teresa Członek
4. Leszczyński Marek Członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Krotosz Piotr Przewodniczący Komisji
2. Bilska Jolanta Członek
3. Łon Arkadiusz Członek
4. Rodakowski Roman Członek
5. Rozwadowski Sławomir Członek

 

Rada Gminy Inowłódz

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Arkusiński Marek       

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Baranowska Danuta

Radna, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Inowłódz

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

Cisowski Tadeusz    

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Dziubałtowska-Chachuła Barbara

Radna

Gawęda Piotr

Radny

Goska Józef

Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Leszczyński Marek

Radny

Maciejczyk Ryszard  

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Matusiak Henryk        

Radny

Prymas Zbigniew

Radny

Rodakowski Roman

Radny, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Świderek Jan 

Radny

Tomczyk Ryszard

Radny

Warczyk Zygmunt

Radny

Zięba Julian

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

Skład komisji:

Komisja Rewizyjna:

Arkusiński Marek - Przewodniczący Komisji,

Dziubałtowska-Chachuła Barbara - Członek,

Warczyk Zygmunt - Członek, 

Gawęda Piotr  - Członek, 

Matusiak Henryk  - Członek, 

Świderek Jan - Członek

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Rodakowski Roman - Przewodniczący Komisji,

Dziubałtowska-Chachuła Barbara - Członek,

Arkusiński Marek - Członek,

Leszczyński Marek - Członek,

Goska Józef - Członek

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Zięba Julian - Przewodnicząca Komisji,

Prymas Zbigniew - Członek,

Cisowski Tadeusz - Członek, 

Gawęda Piotr - Członek,

Goska Józef - Członek,

Maciejczyk Henryk - Członek


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

Baranowska Danuta - Przewodniczący Komisji,

Maciejczyk Ryszard - Członek,

Warczyk Zygmunt - Członek 

Tomczyk Ryszard - Członek,

Matusiak Henryk - Członek

           

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury i Ochrony Środowiska:

Leszczyński Marek - Przewodniczący Komisji,

Zięba Julian - Członek, 

Świderek Jan - Członek,

Prymas Zbigniew - Członek,

Tomczyk Ryszard - Członek,

Baranowska Danuta - Członek

 

Rada Gminy Inowłódz

Nazwisko i imię

 

Pełniona funkcja

 

Baran Jacek

 

Radny

 

Baranowska Danuta

 

Radna

 

Dziubałtowska – Chachuła Barbara

 

Radna, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

 

Fijałkowski Tadeusz

 

Radny

 

Gawęda Piotr

 

Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

 

Kamińska Krystyna

 

Radna

 

Kamiński Piotr

 

Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

Kosiacki Robert

 

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Leszczyński Marek

 

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

 

Miziak Marek

 

Radny

 

Pawłowski Robert

 

Radny

 

Rodakowski Roman

 

Radny

 

Seliga Marian

 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

 

Stanisławski Jerzy

 

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

 

Tomczyk Ryszard

 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

 

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

środa od godz. 15.00 do 17.00

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Kosiacki Robert - Przewodniczący Komisji,
Pawłowski Robert - Członek,
Gawęda Piotr - Członek, 
Roman Rodakowski - Członek, 
Fijałkowski Tadeusz - Członek

 

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Stanisławski Jerzy - Przewodniczący Komisji,
Baran Jacek - Członek,
Dziubałtowska - Chachuła Barbara - Członek,
Pawłowski Robert - Członek,
Tomczyk Ryszard - Członek

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Dziubałtowska - Chachuła Barbara - Przewodnicząca Komisji,
Miziak Marek - Członek,
Kamińska Krystyna - Członek, 
Stanisławski Jerzy - Członek,
Rodakowski Roman - Członek

 


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

Gawęda Piotr - Przewodniczący Komisji,
Baran Jacek - Członek,
Fijałkowski Tadeusz - Członek 
Kamiński Piotr - Członek,

Seliga Marian - Członek,
Baranowska Danuta - Członek

 

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Kamiński Piotr - Przewodniczący Komisji,
Leszczyński Marek - Członek, 
Kosiacki Robert - Członek,
Baranowska Danuta - Członek,
Miziak Marek - Członek,
Kamińska Krystyna - Członek

 

Rada Gminy Inowłódz

 

Nazwisko i imię

 

 

 

Pełniona funkcja 

Baran Jacek

Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

Baranowska Danuta 

Radna,

Chachuła Wacław

Radny

Gawęda Piotr

Radny

Kamiński Piotr Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy,Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna 

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Mochola Małgorzata 

Radna 

Niemiec Zbigniew 

Radny 

Pawłowski Robert 

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Seliga Marian 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Stanisławski Jerzy

 

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Witek Janina 

Radna

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

środa od godz. 15.00 do 17.00

Komisje Rady Gminy Inowłódz

Komisja Rewizyjna:

Pawłowski Robert - Przewodniczący Komisji, 
Chachuła Wacław - Członek,
Korzeniewska Ewa - Członek, 
Krotosz Piotr - Członek, 
Witek Janina - Członek. 

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Stanisławski Jerzy - Przewodniczący Komisji,
Chachuła Wacław - Członek,
Witek Janina - Członek,
Baran Jacek - Członek,
Mochola Małgorzata - Członek.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Krotosz Piotr - Przewodniczący Komisji, 
Mochola Małgorzata - Członek,
Seliga Marian - Członek, 
Kamiński Piotr - Członek,
Niemiec Zbigniew - Członek,
Pawłowski Robert - Członek. 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

Baran Jacek - Przewodniczący Komisji,
Gawęda Piotr - Członek,
Niemiec Zbigniew - Członek 
Stanisławski Jerzy - Członek.

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Kamiński Piotr - Przewodniczący Komisji, 
Korzeniewska Ewa - Członek, 
Baranowska Danuta - Członek, 
Leszczyński Marek - Członek, 
Seliga Marian - Członek.

Rada Gminy Inowłódz

 Nazwisko i imię

Pełniona funkcja 

Bilska Jolanta

Radna,

Chachuła Wacław

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Gawęda Piotr

Radny,

Kamiński Piotr Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy,Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Łon Arkadiusz

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Niemiec Zbigniew

Radny, 

Olas Mirosława

Radna, 

Pawłowski Robert 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Rodakowski Roman

Radny, 

Rozwadowski Sławomir

Radny, 

Wilkowiecki Janusz

Radny.

 

 

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

środa od godz. 15.30 do 17.00

Komisje Rady Gminy Inowłódz

Komisja Rewizyjna:

Łon Arkadiusz - Przewodniczący Komisji,
Pawłowski Robert - Członek,
Rodakowski Roman - Członek,
Rozwadowski Sławomir - Członek,
Wilkowiecki Janusz - Członek.

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Leszczyński Marek - Przewodniczący Komisji,
Gawęda Piotr - Członek,
Kamiński Piotr - Członek,
Krotosz Piotr - Członek,
Pawłowski Robert - Członek.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Krotosz Piotr - Przewodniczący Komisji, 
Bilska Jolanta - Członek,
Korzeniewska Ewa - Członek, 
Niemiec Zbigniew - Członek,
Olas Mirosława - Członek,
Rodakowski Roman - Członek.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

Gawęda Piotr – Przewodniczący Komisji, 
Monika Drużdż – Członek, 
Niemiec Zbigniew – Członek,
Olas Mirosława – Członek,
Rozwadowski Sławomir – Członek.

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Kamiński Piotr - Przewodniczący Komisji, 
Chachuła Wacław - Członek, 
Korzeniewska Ewa - Członek, 
Łon Arkadiusz - Członek, 
Wilkowiecki Janusz - Członek.

Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2019 - 2023    
Sołectwo  Imię i nazwisko Adres zamieszkania Kontakt
Inowłódz Lidia Kacprzak ul. Spalska 33 44 710 10 38
Poświętne Henryk Żegnałek Poświętne 36 660 512 171
Zakościele Ewelina Madej Zakościele 61 503 161 751
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 694 150 731
Liciążna Elżbieta Bernaciak Liciążna 50 513 543 806
Królowa Wola Teresa Kupis Królowa Wola 153 44 710 14 82
Brzustów Jadwiga Warczyk Brzustów 64 785 993 605
Dąbrowa Tomasz Janas Dąbrowa 12b 665 270 108
Konewka Stanisław Stępowski Konewka 21 726 456 734
Spała Bartosz Tomkowski Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 m. 2 501 537 758
       
Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2014 - 2018
Inowłódz Danuta Baranowska ul. Łąkowa 17 44 710 12 52
Poświętne Henryk Żądło Poświętne 6a 44 710 11 93
Zakościele Piotr Kamiński Zakościele 27 44 710 11 15
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 44 710 19 34
Liciążna Elżbieta Bernaciak Liciążna 50 513 543 806
Królowa Wola Jan Kuta Królowa Wola 120 44 710 16 87
Brzustów Jadwiga Warczyk Brzustów 64 44 710 01 63
Dąbrowa Tomasz Janas Dąbrowa 12a 44 724 30 15
Konewka Katarzyna Lubicka Konewka 5 m. 8 663 167 664
Spała Agnieszka Jóźwik ul. Wojciechowskiego 13/6 514 206 859
       
Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2010 - 2014
Inowłódz Danuta Baranowska ul. Łąkowa 17 44 710 12 52
Poświętne Henryk Żądło Poświętne 6a 44 710 11 93
Zakościele Piotr Kamiński Zakościele 27 44 710 11 15
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 44 710 19 34
Liciążna Elżbieta Bernaciak Liciążna 50 513 543 806
Królowa Wola Jan Kuta Królowa Wola 120 44 710 16 87
Brzustów Jadwiga Warczyk Brzustów 64 44 710 01 63
Dąbrowa Tomasz Janas Dąbrowa 12a 44 724 30 15
Konewka Lucyna Burchart Konewka 3 m. 2 44 710 16 26
Spała Teresa Kubacka ul. Piłsudskiego 18/4 608 596 914
       
Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2006 - 2010
Inowłódz Danuta Baranowska ul. Łąkowa 17 44 710 12 52
Poświętne Henryk Żądło Poświętne 6a 44 710 11 93
Zakościele Bogusław Monik Zakościele 54 44 710 18 51
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 44 710 19 34
Liciążna Eugeniusz Tomczyk Liciążna 28 44 710 18 88
Królowa Wola Jan Kuta Królowa Wola 120 44 710 16 87
Brzustów Zygmunt Warczyk Brzustów 64 44 710 01 63
Dąbrowa Zofia Rychter Dąbrowa 12a 44 710 01 70
Konewka Lucyna Burchart Konewka 3 m. 2 44 710 16 26
Spała Teresa Kubacka ul. Piłsudskiego 18/4 608 596 914
       
Sołtysi w sołectwach Gminy Inowłódz - kadencja 2002 - 2006
Inowłódz Danuta Baranowska ul. Łąkowa 17 44 710 12 52
Poświętne Henryk Żądłowa Poświętne 6a 44 710 11 93
Zakościele Bogusław Monik Zakościele 54 44 710 18 51
Żądłowice Grzegorz Kupis Żądłowice 5 44 710 19 34
Liciążna Eugeniusz Tomczyk Liciążna 28 44 710 18 88
Królowa Wola Jan Kuta Królowa Wola 120 44 710 16 87
Brzustów Zygmunt Warczyk Brzustów 64 44 710 01 63
Dąbrowa Zofia Rychter Dąbrowa 12a 44 710 01 70
Konewka Lucyna Burchart Konewka 3 m. 2 44 710 16 26
Spała Teresa Kubacka ul. Piłsudskiego 18/4 608 596 914
       
Wykaz sołectw w Gminie Inowłódz
Inowłódz
Poświętne
Zakościele
Żądłowice
Liciążna
Królowa Wola
Brzustów
Dąbrowa
Konewka
Spała