Szanowni Państwo

Przedkładamy Państwu Raport o stanie Gminy Inowłódz za 2018 rok. Stanowi on ocenę działalności i dokonań w minionym okresie, ale jednocześnie jest punktem odniesienia dla dalszego strategicznego rozwoju naszej Gminy.

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym  Raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 ustawy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

  • w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
  • w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być debatowany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.
Zgłoszenie można składać w Biurze Rady Gminy w Inowłodzu. Karta zgłoszenia w załączeniu.
Ustalony termin sesji to 28 czerwca 2019 r.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2018