ZARZĄDZENIE Nr 31/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 listopada 2004 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Inowłódz na rok 2005 
               wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 80, poz. 717, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam co następuje:

§ 1.

Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Inowłódz na rok 2005 wraz z objaśnieniami
i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_31_2004.pdf)Zarządzenie nr 31 2004Małgorzata Mierzwa41 kB902015-06-16 14:27