Zarządzenie Wójta nr 21/2004

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie likwidacji środków rzeczowych mienia komunalnego po przeprowadzonej inwentaryzacji.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 póz. 74 z 1996 r. z późn. zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz. U. Nr 121 póz. 591) zarządza się co następuje:

§1.

Zatwierdzić wnioski Gminnej Komisji ds. Inwentaryzacji dot. likwidacji środków rzeczowych, których naturalne zużycie stwierdzono w trakcie inwentaryzacji majątku Gminy Inowłódz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Inowłódz do należytego naniesienia zmian w księgach inwentarzowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_21_2004.pdf)Zarządzenie nr 21 2004Małgorzata Mierzwa36 kB582015-06-16 14:15